Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

1 – Polityka i jej cele

Cel

W Qatar Airways Group uważamy, że ponosimy odpowiedzialność za pochodzenie towarów i usług, które nabywamy i wykorzystujemy jako grupa spółek. Naszym celem jest globalna współpraca z dostawcami uregulowana zasadami nabywania towarów i usług bazującymi na założeniach zrównoważonego rozwoju, etycznym zachowaniu i trosce o społeczeństwo.

Zakres

Niniejszy dokument opisuje minimalne wymagania Qatar Airways Group dotyczące wartości, których oczekujemy od naszych dostawców w kontekście poszanowania pracowników, troski o zdrowie i bezpieczeństwo, środowisko oraz etykę biznesu.

2 – Wytyczne

Praca

Obowiązuje zakaz pracy przymusowej lub obowiązkowej. Dostawca zobowiązany jest przestrzegać praw człowieka i chronić pracowników podczas każdego działania. Naszym dostawcom nie wolno uczestniczyć ani współuczestniczyć w aktach naruszania praw człowieka.

Obowiązuje zakaz pracy dzieci. Doprecyzowując, zakazuje się dostawcom zatrudniać dzieci poniżej 14 roku życia lub także starsze, jeśli dopuszczalny wiek zatrudnienia określony prawem kraju lub krajów, gdzie dostawca prowadzi całą działalność lub jej część, jest wyższy, lub też dzieci przed ukończeniem wieku obowiązku szkolnego w takim kraju lub krajach, w zależności, która granica wiekowa jest wyższa. Dostawcy zobowiązani są stosować się do wszystkich wymagań prawnych regulujących rodzaj pracy, warunki pracy, opiekę zdrowotną, bezpieczeństwo i wykształcenie.

Żadna forma dyskryminacji nie jest dopuszczalna. Dostawcy zobowiązani są  dołożyć  wszelkich starań, aby zagwarantować równość szans i równe traktowanie w kontekście możliwości zatrudnienia i zajmowanego stanowiska, bez dyskryminowania nikogo na postawie jego rasy, koloru skóry, płci, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, pochodzenia etnicznego lub społecznego ani żadnych innych powodów niedopuszczalnych obowiązującym prawem.

Wynagrodzenie, godziny pracy i warunki pracy powinny być  zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Dostawcy zobowiązani są do wypłacania wynagrodzenia w środkach płatniczych w regularnych odstępach nie rzadszych niż jeden miesiąc, w pełnej kwocie i bezpośrednio na ręce osób, które wykonały daną pracę. Wynagrodzenie, godziny pracy i warunki pracy zapewniane przez dostawcę muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa. 

Nękanie, surowe lub nieludzkie traktowanie są niedopuszczalne. Każdy pracownik powinien być traktowany z godnością i szacunkiem, a dostawcom nie wolno wymuszać niczego pod groźbą użycia przemocy, wykorzystania seksualnego, molestowania werbalnego czy też dręczenia psychicznego. Nie dopuszcza się żadnych aktów przymusu pod groźbą surowego lub nieludzkiego traktowania lub kar cielesnych.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Kwestie zdrowia i bezpieczeństwa są traktowane bezwzględnie priorytetowo. Dostawcy zobowiązani są  dołożyć  wszelkich starań, aby podjęto wszelkie niezbędne środki gwarantujące bezpieczne  i zdrowe środowisko pracy, zapewniając pracownikom m.in. odpowiednie szkolenia.

Środowisko

W Qatar Airways Group wierzymy w nasz obowiązek dbania o środowisko. Naszym celem jest wykazanie się najwyższą dbałością o środowisko we wszystkich naszych działaniach na arenie międzynarodowej. Dążymy do obniżenia emisji dwutlenku węgla z myślą o walce ze zmianami klimatycznymi, zarządzamy wpływem naszej działalności na najbliższe  otoczenie i pomagamy chronić zasoby naturalne.

Oczekujemy, że nasi dostawcy będą postępować zgodnie z celami zawartymi w

Kodeksie postępowania dla dostawców Qatar Airways Group oraz że:

  • będą uczestniczyć w realizacji celów środowiskowych Qatar Airways Group i w miarę możliwości stworzą warunki do osiągania mierzalnie lepszych wyników w zakresie zużycia energii, wody i zasobów, ograniczenia ilości odpadów, generowania hałasu, zanieczyszczania powietrza i ochrony zasobów naturalnych, tym samym w mniejszym stopniu przyczyniając się do zmian klimatycznych;
  • wprowadzą politykę ochrony środowiska, która będzie aktualna względem potrzeb, propagowana przez kadrę kierowniczą najwyższego szczebla w organizacji dostawcy i rozpowszechniona wśród pracowników;
  • będą postępować zgodnie z odpowiednimi krajowymi i lokalnymi przepisami prawa i rozporządzeniami regulującymi wpływ produktów, usług i działalności dostawcy na środowisko.

Etyka

Oczekujemy, że  dostawcy będą stosować najwyższe standardy moralne i etyczne, przestrzegając lokalnego  prawa i nie uczestnicząc w jakiejkolwiek  formie korupcji, m.in. praktykach wymuszania, oszustwach czy aktach łapownictwa. 

Dostawcy zobowiązani są  do ujawnienia każdej sytuacji, która może wiązać się z zaistnieniem konfliktu interesów. Dostawcy odpowiadają  za zagwarantowanie, że wszelkie  informacje ujawnione im przez Qatar Airways Group będą traktowane jako ściśle poufne.

3 – Zastosowanie

Kodeks ma zastosowanie wobec dostawców

  Qatar Airways Group zastrzega sobie prawo do przeprowadzania uzgodnionych z dostawcami kontroli, w ramach bieżącego monitorowania zgodności.  Dostawcy zobowiązani są do prowadzenia oraz przedstawienia na żądanie Qatar Airways Group  dokumentacji potwierdzającej zgodność ich działalności z niniejszym  Kodeksem postępowania dla dostawców.

Przejrzystość łańcucha dostaw ma krytyczne znaczenie.  Dostawcy zobowiązani są do przedstawienia na żądanie wystosowywane w dowolnym czasie odpowiednich dokumentów i informacji na temat m.in. lokalizacji fabryk dostawcy, nazw podwykonawców oraz lokalizacji ich działalności, a także wyników wcześniejszych audytów. Dostawcy zobowiązani są do zachowywania dokumentacji, która umożliwia im spełnienie tych wymagań oraz do wykazania zgodności z  niniejszym  Kodeksem postępowania dla dostawców.

 Qatar Airways Group  ma prawo do przeprowadzenia audytów w zakładach dostawcy, wglądu w plany działania i ich zatwierdzania, weryfikacji  procesów wdrażania środków naprawczych w łańcuchu dostaw oraz wymagania od dostawców współpracy  w celu podnoszenia standardów łańcucha dostaw.

*Możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszym Kodeksie postępowania dla dostawców w celu odzwierciedlenia zmian w przepisach prawa lub spełnienia nowych wymagań biznesowych bez powiadamiania dostawców

Przeskocz do góry