ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มบริษัทสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส และเราเข้าใจดีว่าความเป็นส่วนตัวมีความสำคัญสำหรับคุณอย่างไร เราต้องการให้คุณรู้สึกปลอดภัยในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือใช้บริการของเรา เราจึงมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณในขณะที่คุณทำสิ่งเหล่านี้ เราได้กำหนดให้พนักงาน ผู้จัดหาสินค้า และคู่ค้าของเราเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (ตลอดจน ข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายการใช้คุกกี้ และเอกสารอื่น ๆ ของเราที่ได้กล่าวถึงไว้ในที่นี้) ได้กำหนดหลักการพื้นฐานที่เราใช้ในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บจากคุณ หรือที่คุณได้ให้ไว้กับเรา (“ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว”) โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้อย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจมุมมองและแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับธุรกิจ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงล่าสุดจะมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ซึ่งจัดทำเป็นภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่จัดทำเป็นภาษาอื่น 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับเรื่องการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป ผู้ควบคุม ได้แก่ กลุ่มบริษัทสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส, คิว.ซี.เอส.ซี. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนร่วมทุนที่จัดตั้งในกาตาร์ โดยมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Qatar Airways Tower, PO Box 22550, Doha, State of Qatar (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส", "เรา" หรือ "พวกเรา")

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สใช้นโยบาย ‘เลือกรับ' คุณจึงสามารถเลือกรับจดหมายข่าวและข้อเสนอต่าง ๆ จากเราหรือไม่ก็ได้ คุณอาจส่งคำขอยกเลิกการให้ความยินยอมได้ตลอดเวลา โดยติดต่อสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส (โปรดอ่านหมวดที่ 10) หรือเข้าสู่ระบบบัญชีออนไลน์ของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส หรือบัญชีพริวิเลจคลับ หรือบัญชีคิวบิซของคุณ และจัดการการกำหนดลักษณะด้านการตลาดของคุณ

 

คำแถลงเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

นอกเหนือจากประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สยังใช้วิธีการคุ้มครองข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข และหลักการทางกฎหมายที่ไม่ซับซ้อนที่ใช้ได้ทั่วโลกเกี่ยวกับฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันทั้งหมดที่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายในและภายนอกกลุ่มบริษัทสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูล

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2018

ข้ามไปยังด้านบน