Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

1 – Irányelvek és célkitűzések

Cél

A Qatar Airways Csoportban felelősségünknek tartjuk, hogy törődjünk a termékek vagy szolgáltatások forrásával, amelyeket több szervezetből álló csoportként beszerzünk és felhasználunk. Célunk, hogy globálisan együttműködjünk a beszállítókkal annak érdekében, hogy egy fenntartható, szociális és etikus beszerzési programot dolgozhassunk ki.

Alkalmazási terület

Ez a dokumentum a Qatar Airways Csoport azon minimális értékrendjét tartalmazza, amelyet a beszállítóinknak a munkaerő, az egészség és biztonság, a környezetvédelem és az üzleti etika tekintetében tiszteletben kell tartaniuk.

2 – Iránymutatások

Munka

A kényszermunka vagy kötelező munka tilos. A beszállítói tevékenységek során az emberi jogok tiszteletben tartása és megvédése kötelező. Beszállítóink nem vehetnek részt, vagy nem lehetnek bűnrészesek az emberi jogok megsértésében.

A gyermekmunka tilos. A beszállítók nem alkalmazhatnak 14 év alatti, vagy amennyiben ez a kor a szerződés szerinti teljes vagy részleges munkavégzés országának vagy országainak jogszabályai értelmében magasabb, akkor az alsó korhatár alatti, illetve az adott ország/országok tankötelességi kora alatti – amelyik magasabb – munkavállalókat. A beszállítók kötelesek betartani az alkalmazandó jogszabályi követelményeket a munkatípusok, a munkakörülmények, az egészségügyi ellátás, a biztonság és az oktatás tekintetében.

A diszkrimináció nem tolerált. A beszállítók minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy biztosítsák az esélyegyenlőséget és az egyforma bánásmódot a foglalkoztatás és a munkavégzés tekintetében, faj, bőrszín, nem, vallás, politikai vélemény, nemzeti hovatartozás vagy társadalmi származás, illetve más, a hatályos törvényben elismert szempontok szerinti megkülönböztetés nélkül.

A bérek, munkaórák és munkakörülmények szintén   törvényben rögzítettek. A beszállítók kötelesek törvényes fizetőeszközzel fizetni, rendszeres időközönként, legfeljebb egy hónapon belül, teljes összegben és közvetlenül az érintett munkavállalóknak. A beszállítók által biztosított béreknek, munkaóráknak és munkakörülményeknek összhangban kell lenniük a hatályos joggal. 

A zaklatás, a durva vagy embertelen bánásmód nem tolerált. Minden dolgozót méltósággal és tisztelettel kell kezelni, a beszállítók pedig fenyegetésként nem alkalmazhatják az erőszakot, a szexuális kizsákmányolást vagy bántalmazást, illetve a verbális vagy pszichológiai zaklatást vagy abúzust. A durva vagy embertelen bánásmód, kényszerítés vagy testi fenyítés egyetlen formája sem tolerált, és nem állhat fenn az ilyen bánásmóddal való fenyegetés sem.

Egészség és biztonság

Az egészség és biztonság kiemelkedő fontossággal bír. A beszállítóknak minden  tőlük telhetőt  meg kell tenniük annak biztosítása érdekében, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek a biztonságos  és egészséges munkakörnyezet biztosítása érdekében, beleértve az összes szükséges képzést személyzetük számára.

Környezet

A Qatar Airways Csoportnál hiszünk abban, hogy felelősséggel tartozunk környezetünk iránt. Célunk, hogy környezetvédelmi szempontból vezető szerepünkről adjunk tanúságot világszerte. Célunk az alacsonyabb széndioxid-kibocsátás elérése az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a helyi  környezetre gyakorolt hatásunk kezelése és a természeti erőforrások védelme érdekében.

Arra számítunk, hogy beszállítóink is magukénak érzik majd a Qatar Airways Csoport Beszállítói magatartási kódexének célkitűzéseit, és:

  • Hozzájárulnak a Qatar Airways Csoport környezetvédelmi célkitűzéseihez, és adott esetben jelentős mértékben javítják a teljesítményt az energia és éghajlatváltozás, hulladék, víz és a föld, zaj és levegőminőség, illetve természetvédelem tekintetében.
  • Olyan naprakész környezetvédelmi irányelveket dolgoznak ki, amelyeket a beszállító szervezetének legmagasabb rangú személye támogat és közöl az alkalmazottakkal.
  • Betartják a beszállítók termékeinek, szolgáltatásainak és általános üzleti tevékenységeinek környezeti hatásával kapcsolatos vonatkozó országos és helyi jogszabályokat, illetve rendelkezéseket.

Etika

A beszállítóktól  elvárjuk, hogy megfeleljenek a legmagasabb szintű erkölcsi és etikai magatartás követelményeinek, tiszteletben tartsák a helyi  törvényeket, és ne bocsátkozzanak  korrupt tevékenységekbe, beleértve többek között a zsarolást, csalást vagy megvesztegetést. 

A beszállítók  kötelesek nyilvánosságra hozni minden olyan  helyzetet, amely összeférhetetlenségnek tűnhet. A beszállítók  felelőssége annak biztosítása, hogy a Qatar Airways Csoport által közzétett  információkat szigorúan bizalmasan kezeljék.

3 – Alkalmazás

A beszállítókra vonatkozó alkalmazás

A  Qatar Airways Csoport fenntartja a jogot arra, hogy a  beszállítókkal konzultálva ellenőrzéseket végezzen a megfelelőség folyamatos felügyelete részeként. A beszállítóknak meg kell őrizniük és kérésre be kell nyújtaniuk a Qatar Airways Csoport számára egy olyan  dokumentációt, amely igazolja az ennek a  Beszállítói magatartási kódexnek való megfelelést.

Az ellátási lánc átláthatósága elengedhetetlen fontosságú.  A beszállítóknak bizonyos időközönként kérésre be kell nyújtaniuk az aktuális dokumentumokat és információkat, beleértve többek között a beszállítói gyárhelyszínre, a beszállító alvállalkozók nevére és helyére, valamint a korábbi ellenőrzések eredményeire vonatkozó adatokat is. A beszállítóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a dokumentációt megőrizzék annak érdekében, hogy betartsák ezeket a követelményeket, illetve hogy bizonyítsák a  jelen  Beszállítói magatartási kódexnek való megfelelőséget.

A  Qatar Airways Csoportnak  jogában áll helyszíni ellenőrzéseket végezni, felülvizsgálni és jóváhagyni a korrekciós cselekvési terveket, ellenőrizni  a korrekciós intézkedések végrehajtását az egész ellátási láncban és megkövetelni a beszállítók együttműködését  az ellátási láncra vonatkozó szabványok javítása érdekében.

*A jelen Beszállítói magatartási kódexet időnként előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk annak érdekében, hogy betarthassuk a jogszabályokat vagy, hogy megfelelhessünk a változó üzleti követelményeknek

Ugrás a tetejére