Điều khoản và điều kiện | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Điều khoản và điều kiện

Mọi tài liệu trên website này, website dành cho di động và các ứng dụng di động được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu thương mại, và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Những tài liệu này được sở hữu bởi QATAR AIRWAYS hoặc được sử dụng với sự cho phép từ chủ sở hữu của họ hay được pháp luật cho phép theo cách khác. Các tài liệu được bảo vệ bao gồm, nhưng không giới hạn, văn bản, nhãn hiệu thương mại, mã nguồn, cơ sở dữ liệu, lôgô, ảnh, hình ảnh, video clip, clip âm thanh, thiết kế, bao bì thương mại, và các tài liệu khác chứa trong website này, website dành cho di động và ứng dụng di động. Mọi quyền được bảo lưu, trên toàn thế giới.

Người dùng có thể tải về, in hoặc tái tạo các phần trong tài liệu của QATAR AIRWAYS để phục vụ cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại, và giải trí của mình. Mội việc sử dụng khác đối với bất kỳ tài liệu nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, ảnh, bài viết, thông cáo báo chí, phần mềm, bình luận, bảng biểu, video clip, lôgô) trên website này, webiste dành cho di động và ứng dụng di động đều bị nghiêm cấm. Để minh họa, việc sử dụng bị nghiêm cấm có thể bao gồm việc trích đoạn, phân phát lại, tái bản, sửa đổi, phát sóng, bán, hoặc hình thức công khai khác mọi thông tin hoặc tài liệu trên website này, website dành cho di động và ứng dụng di động (ở bất kỳ định dạng nào) cho bên thứ ba. Ngoài hạn chế này, bạn đồng ý tuân thủ mọi thông báo về bản quyền, thông tin, hoặc các hạn chế có trong bất kỳ tài liệu nào được tiếp cận thông qua website này, website dành cho di động và ứng dụng di động. Việc sử dụng trái phép website này, website dành cho di động và ứng dụng di động hay bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có trên website này, website dành cho di động hoặc ứng dụng di động là trái phép luật và do đó có thể gây ra yêu cầu đòi bồi thường và cũng có thể là phạm tội hình sự, ngoài những điều khác.

Bỏ qua lên đầu trang