Supplier Code of Conduct | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

1 - Politică şi obiective

Scop

În Grupul Qatar Airways, credem în responsabilitatea noastră de a avea grijă de sursa bunurilor sau serviciilor pe care le achiziţionăm şi le consumăm ca grup de organizaţii. Ne propunem să colaborăm la nivel global cu furnizorii pentru a dezvolta un program de achiziţii durabile, sociale şi etice.

Domeniul de aplicare

Acest document descrie setul minim de valori al Grupului Qatar Airways, pe care dorim să îl respecte furnizorii noştri în ceea ce priveşte munca, sănătatea şi siguranţa, mediul şi etica în afaceri.

2 - Linii directoare

Forţa de muncă

Munca forţată sau obligatorie este interzisă. În toate activităţile furnizorilor trebuie respectate şi protejate drepturile omului. Furnizorii noştri nu trebuie să se angajeze sau să fie complici în încălcarea drepturilor omului.

Munca copiilor este interzisă. În mod specific, furnizorii nu trebuie să utilizeze lucrători cu vârsta mai mică de 14 ani sau, dacă sunt mai în vârstă, vârsta minimă de angajare permisă de legea ţării sau a ţărilor în care are loc executarea integrală sau parţială a unui contract sau vârsta sfârşitului învăţământului obligatoriu în ţara sau ţările respective, oricare dintre acestea este mai mare. Furnizorii trebuie să respecte toate cerinţele legale aplicabile cu privire la tipurile de muncă, condiţiile de muncă, asistenţa medicală, siguranţa şi educaţia.

Discriminarea nu este tolerată. Furnizorii  depun  toate eforturile pentru a asigura egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă fără discriminare pe criterii de rasă, culoare, sex, religie, opinie politică, provenienţă naţională sau origine socială şi orice alt motiv care poate fi recunoscut conform legii aplicabile.

Salariile, programul de lucru şi condiţiile de muncă sunt respectate în mod legal. Furnizorii trebuie să plătească salariile în mijloace legale de plată, la intervale regulate de cel mult o lună, în întregime şi direct lucrătorilor în cauză. Salariile, programul de lucru şi condiţiile de muncă oferite de furnizori trebuie să fie în conformitate cu legea aplicabilă. 

Hărţuirea, tratamentul dur sau inuman nu sunt tolerate. Toţi lucrătorii trebuie trataţi cu demnitate şi respect, iar furnizorii nu trebuie să folosească ameninţări de violenţă, exploatare sau abuz sexual, hărţuire sau abuz verbal sau psihologic. Nu se tolerează nicio constrângere de tratament dur sau inuman sau pedeapsă corporală de orice fel, şi nici nu trebuie să existe ameninţări referitoare la un astfel de tratament.

Sănătatea şi siguranţa

Sănătatea şi siguranţa sunt primordiale. Furnizorii  depun  toate eforturile pentru a se asigura că iau toate măsurile necesare pentru a asigura un loc de muncă cât mai sigur  şi mai sănătos posibil, inclusiv prin oferirea întregii pregătiri necesare personalului său.

Mediul înconjurător

În cadrul grupului Qatar Airways, credem în responsabilitatea noastră de a avea grijă de mediul înconjurător. Ambiţia noastră este de a demonstra poziţia de lider în ceea ce priveşte problemele de mediu în toate operaţiunile globale. Scopul nostru este de a realiza emisii reduse de carbon pentru a ajuta la combaterea schimbărilor climatice, pentru a ne gestiona impactul asupra mediului local şi pentru a ajuta la protejarea resurselor naturale.

Aşteptăm ca furnizorii noştri să se conformeze cu obiectivele Codului de conduită al furnizorului

emis de Grupul Qatar Airways şi vor:

  • contribui la obiectivele de mediu ale Grupului Qatar Airways şi permite, acolo unde este relevant, îmbunătăţirea măsurabilă a performanţelor legate de energie şi schimbările climatice, deşeuri, apă şi pământ, zgomot şi calitatea aerului, şi conservarea naturii.
  • dispune de o politică de mediu, care este actualizată, susţinută de cea mai înaltă funcţie din cadrul organizaţiei furnizorului şi comunicată angajaţilor.
  • respecta legislaţia şi reglementările naţionale şi locale relevante referitoare la impactul produselor, serviciilor şi activităţilor generale ale furnizorilor asupra mediului.

Etica

Se aşteaptă  ca furnizorii să respecte cele mai înalte standarde de conduită morală şi etică, să respecte legile locale  şi să nu se angajeze în nicio  formă de practici corupte, inclusiv, dar fără a se limita la extorcare, fraudă sau luare de mită. 

Furnizorii trebuie  să dezvăluie orice  situaţie care poate apărea ca un conflict de interese. Furnizorii sunt  responsabili pentru a asigura că orice  informaţie dezvăluită de Grupul Qatar Airways este tratată ca strict confidenţială.

3 - Cerere

Cerere către furnizori

 Grupul Qatar Airways îşi rezervă dreptul de a efectua inspecţii în cadrul monitorizării permanente a conformităţii, în consultanţă cu  furnizorii. Furnizorii trebuie să menţină şi să poată furniza Grupului Qatar Airways  documentaţia care demonstrează conformitatea cu acest  Cod de conduită al furnizorului la cerere.

Este importantă transparenţa lanţului de aprovizionare.Furnizorii trebuie să furnizeze periodic, la cerere, documente şi informaţii relevante incluzând, dar fără a se limita la locaţiile fabricilor furnizorilor, numele şi locaţiile subcontractanţilor furnizorilor şi rezultatele auditurilor istorice. Furnizorii trebuie să se asigure că documentaţia este păstrată pentru a le permite să respecte aceste cerinţe şi să demonstreze conformitatea cu  acest  Cod de conduită al furnizorului.

Grupul  Qatar Airways are  dreptul de a efectua audituri la faţa locului, de a revizui şi de a aproba planuri de acţiuni corective, de a verifica  punerea în aplicare a acţiunilor corective în lanţul de aprovizionare şi de a solicita furnizorilor să colaboreze  în vederea îmbunătăţirii standardelor lanţului de aprovizionare.

*Este posibil să modificăm uneori acest Cod de conduită al furnizorului pentru conformitate cu legislaţia sau pentru respectarea cerinţelor de afaceri care pot fi modificate fără înştiinţare

Mergeți la început