Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value)

Xác minh thẻ tín dụng

Qatar Airways chỉ yêu cầu xác minh thanh toán cho những đặt chỗ đã chọn. Nếu giao dịch của bạn được đánh dấu để xác minh, bạn sẽ nhận được thư điện tử tại địa chỉ mà bạn đã sử dụng tại thời điểm thanh toán. Thư điện tử này sẽ chứa một liên kết xác minh  duy nhất mà bạn có thể sử dụng để xác nhận thanh toán của mình. 

Bỏ qua lên đầu trang