الهام بخشیدن | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

هواپیمایی قطر می‌تواند شما را به بیش از 160 مقصد در سراسر دنیا برساند. ولی کجا می‌خواهید بروید؟ 

خوراک‌شناس هستید یا عاشق فرهنگ؟ ماجراجو هستید یا اهل خرید؟ به دنبال سفری عاشقانه یا استراحت همراه با سرگرمی برای کل اعضای خانواده هستید؟ 

کافی است یکی از چندین سبک گذراندان تعطیلات را انتخاب کنید و سپس بودجه و مدت پرواز را مشخص کنید تا گزینه‌ها به طور خودکار ظاهر شود. برای مشاهده مقاصد جایگزین، کافی است سبک گذراندن تعطیلات را تغییر دهید و سپس بودجه و مدت پرواز را اصلاح کنید. نتیجه به طور خودکار به‌روز می‌شود.

بازگشت به بالا