Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

เปลี่ยนแผนการเดินทางได้ตามต้องการ

คุณสามารณเปลี่ยนแผนการเดินทางได้ฟรี หรือเลือกรับเป็นทราเวลเวาเชอร์ หรือขอรับคืนเงิน หากคุณได้ทำการจองหรือวันเดินทางเดิมของคุณ เป็นวันที่ไม่เกิน 30 กันยายน 2563

ทราเวลเวาเชอร์ จะถูกออกให้ตามมูลค่าตั๋วคงเหลือของคุณพร้อมรับมูลค่าเพิ่มอีก 10% และสามารถใช้ได้ภายในหนึ่งปี นับจากวันที่ออก

  • เพื่อที่ขอจะรับเวาเชอร์นี้ โปรดใส่ข้อความว่า COVID1052 ในช่องคอมเมนท์
  • หากคุณได้จองผ่าน qatarairways.com หรือ ผ่านทางออฟฟิศของเรา สามารถเปลี่ยนการจองได้ทางโทรศัพท์ 
  • เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับมือของกาตาร์แอร์เวย์สในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ และเพื่อที่จะเดินทางได้อย่างมั่นใจ คลิกที่นี่

IATA Travel Centre ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ คำแนะนำในการเดินทาง ในสถานการณ์ COVID-19 ไว้ ที่นี่

สำหรับในกรณีอื่น ๆ โปรดติดต่อสำนักงานหรือบริษัททัวร์ที่คุณจ่ายค่าบัตรโดยสารของคุณเนื่องจากสำนักงานหรือบริษัททัวร์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลการชำระเงินของคุณได้ ชื่อสำนักงานควรอยู่ในใบเสร็จบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ หรือคุณสามารถดูรายชื่อสำนักงานของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ได้ที่นี่

 

ส่งคำขอ

เปลี่ยนแผนการเดินทางได้ตามต้องการ

คุณสามารณเปลี่ยนแผนการเดินทางได้ฟรี หรือเลือกรับเป็นทราเวลเวาเชอร์  หากคุณได้ทำการจองหรือวันเดินทางเดิมของคุณ เป็นวันที่ไม่เกิน 30 มิถุนายน 2563

ทราเวลเวาเชอร์ จะถูกออกให้ตามมูลค่าตั๋วคงเหลือของคุณ และสามารถใช้ได้ภายในหนึ่งปี นับจากวันที่ออก

เพื่อที่ขอจะรับเวาเชอร์นี้ โปรดใส่ข้อความว่า COVID1052 ในช่องคอมเมนท์

  • หากต้องการขอคืนเงิน กรุณาใส่ข้อความ COVID104 ในช่องคอมเมนท์ (เงื่อนไขตามที่กำหนด ขึ้นอยู่กับตั๋ว)
  • เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับมือของกาตาร์แอร์เวย์สในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ และเพื่อที่จะเดินทางได้อย่างมั่นใจ คลิกที่นี่

IATA Travel Centre ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ คำแนะนำในการเดินทาง ในสถานการณ์ COVID-19 ไว้ ที่นี่

สำหรับในกรณีอื่น ๆ โปรดติดต่อสำนักงานหรือบริษัททัวร์ที่คุณจ่ายค่าบัตรโดยสารของคุณเนื่องจากสำนักงานหรือบริษัททัวร์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลการชำระเงินของคุณได้ ชื่อสำนักงานควรอยู่ในใบเสร็จบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ หรือคุณสามารถดูรายชื่อสำนักงานของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ได้ที่นี่

 

ขอคืนเงิน
ข้ามไปยังด้านบน