South Africa child travel policy | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Считано от 1 юни 2015 г, децата, пътуващи в и извън Република Южна Африка, ще трябва да носят пълно удостоверение за раждане*, както и валиден паспорт. Правилата ще се прилагат за всички пътници на възраст под 18 години, независимо от националността. 

*Пълно удостоверение за раждане е официално, подписано и подпечатано удостоверение с пълна информация за двамата родители. Ако пълното удостоверение за раждане е на език, различен от английски, то трябва да бъде придружено от заверен английски превод.

За повече информация, моля, посетете http://www.home-affairs.gov.za/files/Brochures/Immigrationleaflet.pdf 

Дете, пътуващо с двама родители

Image of a logo of a child with both parents

Родителите трябва да имат пълно удостоверение за раждане и валиден паспорт.

Дете, пътуващо с един родител

Image of a logo of a child with one parent

Родителят трябва да има пълно удостоверение за раждане, валиден паспорт и съдебна заповед, даваща пълни родителски права/законно настойничество над детето, или клетвена декларация, потвърждаваща разрешението на отсъстващия родител за пътуването на детето. В случаите, когато другият родител, регистриран в удостоверението за раждане на детето, е починал, се изисква смъртен акт.

Дете, пътуващо само с настойник

Image of a logo of a child with a guardian

Настойникът трябва да има пълно удостоверение за раждане, валиден паспорт и съдебна заповед или клетвена декларация от родители или настойници на детето, потвърждаващи разрешение да пътува. Необходими са копия от паспортите или документите за самоличност на родителите или настойниците. Смъртни актове също се изискват, където е приложимо.

Дете без придружител

Image of a logo of a child

Детето трябва да има пълно удостоверение за раждане, валиден паспорт и клетвена декларация от единия или двамата родители или настойници, в зависимост от случая, потвърждаващи разрешение да пътува. Изисква се и писмо от лицето, което ще посрещне детето в Република Южна Африка, включително пълните му данни за връзка и заверено копие на паспорта или документите му за самоличност. Изискват се също и данни за връзка с родителите или настойниците на детето.

Настояваме да подготвите цялата необходима документация преди пътуването, за да избегнете забавяне в плановете Ви за пътуване. За повече информация, моля, посетете Министерството на вътрешните работи на Република Южна Африка’ или се обърнете към най-близкото посолство или консулство на Република Южна Африка.

Връщане в горната част на страницата