Close
  • จองเที่ยวบิน
  • จัดการเที่ยวบิน
  • อินเตอร์เนตเช็คอิน
  • สถานะเที่ยวบิน
  • ค้นหาตารางเที่ยวบิน
เริ่มต้น

ลงทะเบียนรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

คุณสามารถเป็นคนแรกที่ได้รีบรู้ข่าวสารและข้อเสนอพิเศษจากสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส

ต้องการน้ำหนักประเป๋าสัมภาระเพิ่ม?

ขณะสำรองที่นั่ง ออนไลน์ คุณสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเพิ่มในราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 

เดินทางไปยังประเทศกาตาร์ ?

แลก Qmiles ของคุณ

เปิดประสบการณ์ใหม่ในการแลก Qmiles ของคุณได้แล้วที่นี้

Oryx นิตยสารบนเครื่องบิน

สามารถอ่านนิตยสารบนเครื่องบินของเราในรูปแบบออนไลน์ ได้ที่นี่