Close

Select Your local website

Close
 • BOOK
  A FLIGHT
 • MANAGE
  BOOKING
 • CHECK-IN
  ONLINE
 • FLIGHT
  STATUS
 • TIMETABLE
  SEARCH

U.S. Customer Service Commitment

ความรับผิดชอบด้านการบริการลูกค้า

การเสนอราคาตั๋วเครื่องบินที่ถูกที่สุด

สายการบินกาตาร์ แอร์เวยส์เสนอราคาตั๋วเครื่องบินที่ถูกที่สุดในเว็บไซต์ทางการของเรา (qatarairways.com) เจ้าหน้าที่ของเราที่ศูนย์บริการข้อมูลและสำนักงานจำหน่ายตั๋วในสหรัฐอเมริกาจะช่วยเหลือคุณในการสำรองที่นั่งและตั๋ว ไม่ว่าคุณจะเลือกซื้อตั๋วผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลหรือสำนักงานจำหน่ายตั๋ว เจ้าหน้าที่ของเราจะแจ้งให้คุณทราบว่าอาจมีค่าตั๋วโดยสารที่ถูกกว่าบนเว็บไซต์ทางการของสายการบินกาตาร์ แอร์เวยส์

การจัดส่งสัมภาระตรงเวลา

เราใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดในการรับรองว่าการจัดส่งสัมภาระที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของคุณดำเนินการอย่างตรงตามเวลาหากสัมภาระที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของคุณถูกจัดส่งล่าช้าหรือจัดส่งผิดพลาดเราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะจัดส่งกระเป๋าคืนคุณภายใน24 ชั่วโมงในกรณีที่คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการจัดส่งสัมภาระที่ล่าช้าเราจะชดเชยค่าเสียหายให้ตามค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมเหตุสมผลในกรณีที่สัมภาระสูญหายค่าชดเชยของเราจะเป็นไปตามข้อตกลงมอนทรีออลตามความเหมาะสมในกรณีที่คุณชำระค่าธรรมเนียมสำหรับค่าขนส่งกระเป๋าที่สูญหายคุณจะมีสิทธิ์รับเงินค่ากระเป๋าคืนได้

การคืนค่าตั๋วโดยสารโดยทันที

สายการบินกาตาร์ แอร์เวยส์จะดำเนินการคืนเงินค่าตั๋วอย่างตรงต่อเวลาราคาซื้อจะได้รับเงินคืนตามรูปแบบการชำระเงินเดิมหลังจากหักค่าบริการที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สามสำหรับการซื้อตั๋วด้วยบัตรเครดิตเราจะส่งแบบร้องขอการเรียกเงินคืนไปยังผู้ออกบัตรเครดิตภายในเจ็ดวันทำการที่ได้รับการร้องขอจากคุณจากนั้นผู้ออกบัตรเครดิตจะคืนเงินราคาซื้อตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรเครดิตเราจะดำเนินการคืนเงินให้คุณภายใน20 วันทำการนับจากวันที่ได้รับการร้องขอของคุณสำหรับการซื้อด้วยเงินสด เช็ค หรือรูปแบบการชำระเงินอื่นๆ

การอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสมให้กับลูกค้าที่มีความพิการและความต้องการจำเป็นพิเศษอื่นๆ

เจ้าหน้าที่ของสายการบินกาตาร์ แอร์เวยส์ได้รับการฝึกอบรมและให้ความเอาใจใส่ต่อความต้องการและคำเรียกร้องของลูกค้าที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมรวมถึงบุคคลที่มีความพิการและผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียวเราแน่ใจว่าลูกค้าจะไม่ได้รับการเลือกปฏิบัติตามความพิการโดยเด็ดขาดในกรณีที่ความล่าช้าเกิดจากการจอดเครื่องบินบนรันเวย์ก่อนหรือหลังเดินทางโดยที่ผู้โดยสารไม่สามารถลงจากเครื่องบินได้ที่สนามบินในประเทศสหรัฐอเมริกาลูกเรือในเที่ยวบินของเราจะต้องพยายามดูแลลูกค้าที่มีความพิการหรือมีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างเหมาะสม 

การตอบสนองความต้องการที่สำคัญของลูกค้าในช่วงระหว่างความล่าช้าที่เกิดจากการจอดเครื่องบินบนรันเวย์ก่อนหรือหลังเดินทางโดยที่ผู้โดยสารไม่สามารถลงจากเครื่องบิน

สายการบินกาตาร์แอร์เวย์มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการเที่ยวบินของเราตามตารางเที่ยวบินที่กำหนดไว้อย่างไรก็ตามความล่าช้าที่เกิดจากการจอดเครื่องบินบนรันเวย์ก่อนหรือหลังเดินทางโดยที่ผู้โดยสารไม่สามารถลงจากเครื่องบินได้อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากสภาพอากาศการควบคุมการจราจรทางอากาศความปลอดภัยและการปฏิบัติงานเมื่อเกิดความล่าช้าจากการจอดเครื่องบินบนรันเวย์ก่อนหรือหลังเดินทางโดยที่ผู้โดยสารไม่สามารถลงจากเครื่องบินได้อันเนื่องมาจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นเรารับรองว่าจะดูแลเอาใจใส่ความต้องการที่สำคัญของลูกค้าเราบริการขนม/อาหารและน้ำดื่มตามความเหมาะสมในช่วงเวลาเฉพาะนอกจากนี้สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำบนเครื่องบินยังเตรียมพร้อมสำหรับลูกค้าในช่วงระหว่างความล่าช้าที่เกิดจากการจอดเครื่องบินบนรันเวย์ก่อนหรือหลังเดินทางโดยที่ผู้โดยสารไม่สามารถลงจากเครื่องบินด้วยนอกจากนี้ยังมีความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่เพียงพอสำหรับลูกค้าที่ต้องการด้วย 

 

ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอต้นเสมอปลายในกรณีที่มีการจำหน่ายตั๋วเกินจำนวนที่นั่งบนเครื่องบิน

กรณีของการจำหน่ายตั๋วเกินที่นั่งบนเครื่องบินอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุรวมถึงการสำรองที่นั่งเกินในเที่ยวบินซึ่งส่งผลให้มีลูกค้ามาเช็คอินที่สนามบินมากกว่าจำนวนที่นั่งบนเครื่องบินที่ว่างอยู่การพิจารณาด้านความปลอดภัย(น้ำหนักจำกัดของเครื่องบิน) และการใช้เครื่องบินลำเล็กแทนเครื่องบินลำใหญ่ตามที่กำหนดไว้และสาเหตุอื่นๆเราจะหาผู้โดยสารที่สมัครใจยกเลิกการสำรองที่นั่งโดยแลกเปลี่ยนกับค่าชดเชยและให้ผู้โดยสารดังกล่าวเดินทางในเที่ยวบินถัดไปแทนหากไม่มีผู้โดยสารที่สมัครใจดำเนินการดังกล่าวลูกค้าบางส่วนจะต้องถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบินตมกฎระเบียบเกี่ยวกับลำดับความสำคัญในการขึ้นเครื่องของสายการบินกาตาร์แอร์เวย์หากคุณถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องคุณจะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยและการเดินทางในเที่ยวบินอื่นๆในกรณีที่คุณปฏิบัติตามกฎระเบียบของเวลาในการเช็คอินและระเบียบอื่นๆของเราหากคุณไม่ได้เช็คอินตรงตามเวลาหรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆที่กำหนดไว้ในสัญญาการขนส่งคุณอาจถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องโดยที่ไม่ได้รับค่าชดเชยได้

 การเปิดเผยนโยบายการยกเลิกเที่ยวบินกฎระเบียบของการสะสมไมล์และคุณลักษณะของเครื่องบิน

 

เว็บไซต์ของเราประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบริการนโยบายเครื่องบินและหัวข้ออื่นๆที่ลูกค้าจำเป็นต้องรับทราบเราแน่ใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์ของเรามีการอัพเดทตลอดเวลานอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถตรวจสอบผ่านทางศูนย์ให้บริการข้อมูลได้ด้วยเช่นกันทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

 • แผนผังที่นั่งบนเครื่องบินและข้อมูลเกี่ยวกับห้องน้ำ
 • นโยบายการสะสมไมล์และนโยบายอื่นๆที่บังคับใช้

กฎระเบียบเกี่ยวกับค่าโดยสารที่นำไปใช้กับตั๋วและการเดินทางของคุณรวมถึงนโยบายการยกเลิกเที่ยวบิน

 

การแจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางของลูกค้า

การเปลี่ยนแปลงตารางการบินอาจเกิดขึ้นอันเนื่องมากจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าสำหรับตารางที่เปลี่ยนแปลงภายใน2-3 วันก่อนวันออกเดินทาง เจ้าหน้าที่ประจำท้องถิ่นของเราจะติดต่อลูกค้าโดยใช้ข้อมูลการติดต่อของลูกค้าที่มีอยู่ในระบบสำรองที่นั่งของเราและแจ้งให้ลูกค้ารับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแผนการเดินทางของลูกค้า นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับตารางเที่ยวบินของเราจะมีการอัพเดทลงบนเว็บไซต์และลูกค้าสามารถสอบถามทางโทรศัพท์จากศูนย์สำรองที่นั่งได้ในกรณีที่ลูกค้าต้องการตรวจสอบเที่ยวบินก่อนการเดินทาง

การสนองตอบต่อคำร้องเรียนของลูกค้า

หากคุณไม่พอใจกับบริการหรือสินค้าของเราเราต้องการรับฟังความคิดเห็นจากคุณสำหรับการยื่นคำร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นคุณสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของสายการบินกาตาร์แอร์เวย์หรือส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ tell-us@qatarairways.com.qa เราจะดำเนินการตอบรับคำร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรของคุณภายใน 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามหาคำตอบพร้อมรายละเอียดให้กับคุณภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับคำร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ

การระบุบริการเพื่อบรรเทาความไม่สะดวกของลูกค้าอันเป็นผลมาจากการยกเลิกเที่ยวบินและการดำเนินการผิดพลาด

เราต้องจัดการเที่ยวบินของเราตามตารางที่กำหนดอย่างไรก็ตามบางครั้งเหตุการณ์รบกวนเที่ยวบินรวมถึงการยกเลิกเที่ยวบินและการดำเนินการผิดพลาดอาจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อบรรเทาความไม่สะดวกของลูกค้าอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ดังกล่าวข้างต้น

 • แจ้งให้ลูกค้ารับทราบก่อนล่วงหน้าว่ามีการยกเลิกเที่ยวบินโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ระบุให้เราทราบตอนที่ดำเนินการสำรองที่นั่ง
 • พยายามสำรองที่นั่งใหม่ในเที่ยวบินถัดไปให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบหรือเปลี่ยนเส้นทางใหม่ให้กับลูกค้าโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • รับรองว่าลูกค้าที่อยู่ในสนามบินและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รบกวนเที่ยวบินได้รับการดูแลเอาใจใส่ตามมาตรการต่างๆเช่นขนม/อาหารที่พักและการคมนาคมภาคพื้นดิน

แจ้งรายละเอียดให้ลูกค้ารับทราบตลอดช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์รบกวน