Close

Select Your local website  
  |  
 • ZAREZERWUJ
  LOT
 • ZARZĄDZAJ REZERWACJĄ
 • ODPRAWA
  ONLINE
 • STATUS
  LOTU
 • ROZKŁAD
  LOTÓW

Warunki oraz zasady

Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych

Wszystkie materiały w niniejszej Witrynie, witrynie mobilnej i aplikacjach mobilnych chronione są prawami autorskimi, znakami towarowymi i i/lub innymi prawami własności intelektualnej. Materiały te stanowią własność QATAR AIRWAYS bądź są wykorzystywane za pozwoleniem ich właścicieli lub w inny sposób dozwolony prawem. Materiały chronione obejmują między innymi tekst, znaki towarowe, kod źródłowy, bazy danych, logo, zdjęcia, obrazy, nagrania wideo, nagrania audio, wzory, wystrój oraz inne materiały zawarte w niniejszej Witrynie, witrynie mobilnej i aplikacjach mobilnych. Wszystkie prawa zastrzeżone na całym świecie.

Użytkownicy mogą pobierać, drukować lub powielać części materiałów QATAR AIRWAYS do użytku osobistego i niekomercyjnego lub dla własnej rozrywki. Zdecydowanie zabrania się używania zawartych w Witrynie, witrynie mobilnej i aplikacjach mobilnych materiałów (w tym bez ograniczeń zdjęć, artykułów, informacji prasowych, oprogramowania, komentarzy, tabel lub wykresów, nagrań wideo, logo) w sposób inny niż określony powyżej. Taki niedozwolony użytek obejmuje przykładowo wydobywanie, powielanie, ponowną publikację, modyfikację, nadawanie, sprzedaż lub udostępnianie w inny sposób jakichkolwiek informacji lub materiałów zawartych (w dowolnej postaci) w Witrynie, witrynie mobilnej i aplikacjach mobilnych osobom trzecim. Niezależnie od powyższych ograniczeń Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich oświadczeń o prawach autorskich, informacji lub ograniczeń zawartych w materiałach, do których uzyskuje dostęp za pośrednictwem Witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych. Korzystanie z Witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych bądź z informacji lub materiałów zawartych w Witrynie, witrynie mobilnej i aplikacjach mobilnych bez uprawnienia jest sprzeczne z prawem i jako takie może spowodować między innymi wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym, jak również stanowić przestępstwo.

 

Niedozwolony użytek lub inne działania

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych wyłącznie w celach, do których zostały przewidziane. W szczególności Użytkownik wyraża zgodę na powstrzymanie się od dokonywania rezerwacji bez upoważnienia, rezerwacji fałszywych lub oszukańczych, podejmowania prób zakłócenia działania Witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych, jak również zmian lub uszkadzania danych lub oprogramowania.

Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie się do niniejszych Warunków, jak również wszystkich instrukcji i procedur określonych w Witrynie, witrynie mobilnej i aplikacjach mobilnych, oraz ich przestrzeganie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niezastosowanie się do wszystkich instrukcji i procedur może prowadzić do niezamierzonego zaciągnięcia zobowiązania zakupu towarów lub usług, utraty towarów lub usług, odmowy dostępu do Witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych oraz wszczęcia wobec Użytkownika ewentualnego postępowania sądowego.

 

Informacje o produkcie

Niniejsza Witryna, witryna mobilna i aplikacje mobilne zawierają informacje o produktach i usługach potencjalnie oferowanych przez QATAR AIRWAYS lub osoby trzecie, dalej zwane Informacjami o produkcie. Informacje o produkcie mogą obejmować szczegóły dotyczące przyszłych planów QATAR AIRWAYS (np. szczegółowe określenie punktów docelowych, w których QATAR AIRWAYS zamierza świadczyć usługi, bądź innych wprowadzanych produktów lub usług) oraz informacje o aktualnie oferowanych produktach (np. rozkład rejsów, dostępność rejsów, ceny biletów, konkursy, losowania nagród itp.) Celem przekazywania Informacji o produkcie jest informowanie użytkownika o usługach QATAR AIRWAYS oraz pomaganie mu w korzystaniu z tych usług.

 

Płatność karta kredytową

Jeśli Użytkownik płaci za bilet kartą kredytową w witrynie qatarairways.com, w grupie osób podróżujących musi znaleźć się właściciel karty. Dane karty kredytowej są przechowywane w bezpiecznym środowisku i przesyłane w ramach przyjętego globalnie systemu. QATAR AIRWAYS akceptuje trzy najważniejsze rodzaje kart: Visa, MasterCard i Diners Club.

Kartę kredytową użytą do dokonania płatności należy okazać przy odprawie. QATAR AIRWAYS zastrzega sobie prawo odmowy wpuszczenia pasażera na pokład albo pobrania kaucji (gotówką lub z innej karty kredytowej), jeśli właściciel karty użytej wcześniej do zakupu nie może jej przedstawić przy odprawie lub odbiorze biletów.

 

Termin odbioru biletów

Bilety zarezerwowane w witrynie qatarairways.com należy odebrać w ciągu 48 godzin od momentu dokonania rezerwacji, gdyż w przeciwnym razie zostaną one automatycznie anulowane.


Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

 1. Jako że Informacje o produkcie oraz wszystkie inne materiały zawarte w Witrynie, witrynie mobilnej i aplikacjach mobilnych są udostępniane w dobrej wierze, poprzez korzystanie z Witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że QATAR AIRWAYS nie składa żadnych oświadczeń, nie udziela gwarancji ani nie podaje twierdzeń odnośnie do dokładności Informacji o produkcie lub jakichkolwiek innych materiałów zawartych w Witrynie, witrynie mobilnej i aplikacjach mobilnych. Dodatkowo Użytkownik zgadza się, że Informacje o produkcie oraz materiały zawarte w Witrynie, witrynie mobilnej i aplikacjach mobilnych nie stanowią jakiejkolwiek porady ani zalecenia dla Użytkownika.
 2. QATAR AIRWAYS wyłącza wszystkie dorozumiane gwarancje związane z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych oraz informacji, produktów i usług zawartych w Witrynie, witrynie mobilnej i aplikacjach mobilnych. W maksymalnym zakresie dozwolonym prawem wszystkie informacje zawarte w Witrynie, witrynie mobilnej i aplikacjach mobilnych dostarczane są bez jakiejkolwiek gwarancji (czy to wyraźnej, prawnie dorozumianej lub innej) czy dorozumianych postanowień w tym między innymi dorozumianej gwarancji lub postanowienia zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw osób trzecich.
 3. Poprzez korzystanie z Witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych Użytkownik zgadza się, że QATAR AIRWAYS nie odpowiada wobec Użytkownika za jakiekolwiek szkody pośrednie, bezpośrednie, wynikowe lub inne wynikające z korzystania (lub niekorzystania) z informacji, produktów i usług zawartych w Witrynie, witrynie mobilnej lub aplikacjach mobilnych bądź z dostępu Użytkownika do innych materiałów za pośrednictwem łączy w Witrynie, witrynie mobilnej lub aplikacjach mobilnych. Wyłączenia i ograniczenia zawarte w niniejszych Warunkach obowiązują w maksymalnym zakresie dopuszczalnym prawem.
 4. QATAR AIRWAYS nie gwarantuje, że korzystanie z Witryny, witryny mobilnej lub aplikacji mobilnych będzie możliwe z użyciem dowolnego sprzętu i oprogramowania stosowanego przez odwiedzających witrynę.
 5. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 6 QATAR AIRWAYS nie odpowiada wobec Użytkownika na jakiejkolwiek podstawie, czy to umowy, deliktu (w tym nieumyślnego), naruszenia obowiązku ustawowego, przywrócenia stanu poprzedniego lub innej za jakiekolwiek uszkodzenie ciała, śmierć, stratę bądź szkodę bezpośrednią, pośrednią lub wynikową (przy czym wszystkie te terminy obejmują bez ograniczeń szkodę czysto majątkową, utracony zysk, utracone transakcje, utratę reputacji i tym podobne), niezależnie od ich przyczyny, wynikające z korzystania z Witryny, witryny mobilnej lub aplikacji mobilnych bądź z takim korzystaniem związane, jak również wykorzystywanie, wyświetlanie i pobieranie informacji lub innych materiałów zawartych w Witrynie, witrynie mobilnej i aplikacjach mobilnych lub poleganie na takich informacjach lub materiałach – w tym bez ograniczeń wskutek działania wirusa komputerowego.
 6. Niniejsze Warunki nie wyłączają odpowiedzialności QATAR AIRWAYS (jeśli takowa istnieje) za szkodę na osobie lub śmierć wynikającą z niedbalstwa QATAR AIRWAYS, za oszustwo lub za inne zdarzenie, za które QATAR AIRWAYS nie może zgodnie z prawem wyłączyć ani próbować wyłączyć odpowiedzialności.
 7. Z zastrzeżeniem punktu 6 odpowiedzialność QATAR AIRWAYS dotycząca zdarzeń lub ciągów zdarzeń wynikających z udostępniania przez QATAR AIRWAYS w dowolny sposób Witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych, dowolnych usług lub innych materiałów bądź z nimi związanych ograniczona jest do kwoty 1 000 USD za każde zdarzenie lub ciąg zdarzeń.
 8. Użytkownik zwolni QATAR AIRWAYS i jej licencjodawców od odpowiedzialności i będzie chronił te podmioty przed wszystkim stratami, szkodami, roszczeniami i kosztami (w tym kosztami prawnymi) spowodowanymi lub poniesionymi przez QATAR AIRWAYS i/lub jej licencjodawców wskutek naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków.

Zmiany Warunków

Niniejsze Warunki i/lub inne informacje udostępniane w Witrynie, witrynie mobilnej lub aplikacjach mobilnych mogą być aktualizowane, poprawiane, zmieniane lub usuwane przez QATAR AIRWAYS w dowolnym momencie i bez dodatkowego powiadamiania Użytkownika. Użytkownik powinien ponownie zapoznać się z niniejszymi Warunkami przy każdym korzystaniu z Witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych oraz upewnić się, że przejrzał wszystkie istotne dokumenty. Poprzez korzystanie z Witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych Użytkownik wyraża zgodę na związanie aktualnymi wersjami takich dokumentów.

 

Ogólne warunki przewozu

Niniejsze Warunki regulują sposób korzystania z Witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych. Do przewozu i transportu zastosowanie mają inne warunki. Użytkownik powinien zapoznać się z Ogólnymi warunkami przewozu, zawierającymi warunki dotyczące przewozu pasażerów, w tym limitów bagażu i innych ograniczeń.

 

Postanowienia różne

Niniejsze Warunki (w tym Zasady prywatności) zawierają wszystkie warunki odnoszące się do korzystania z Witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych. Niniejsze Warunki zastępują wszystkie poprzednie umowy, uzgodnienia, oświadczenia (z wyjątkiem oświadczeń wprowadzających w błąd), warunki dorozumiane prawem oraz porozumienia między stronami, czy to pisemne, wynikające ze zwyczaju, ustne lub inne. Niniejsze Warunki zostały sporządzone w języku angielskim. Jeśli Użytkownik nie zna języka angielskiego, powinien uzyskać odpowiednią pomoc w celu zrozumienia Warunków, gdyż domniemywa się, że użytkownik korzystający z Witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych zapoznał się z Warunkami i zaakceptował je.

Jeśli dowolne postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez jakikolwiek sąd, trybunał, organ administracji lub właściwy urząd za bezprawne, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to zostanie w wymaganym zakresie oddzielone od niniejszych Warunków i stanie się bezskuteczne bez zmiany, na ile to możliwe, innych postanowień niniejszych Warunków, a oddzielenie takie nie będzie miało wpływu na inne postanowienia zmienionych Warunków, które pozostaną w pełni ważne i obowiązujące.

Wyłączenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków jest dopuszczalne jedynie w formie pisemnej z podpisem strony dokonującej wyłączenia.
Niniejsze Warunki dotyczące Witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych oraz zawartych w nich materiałów podlegają prawu Anglii i Walii i będą zgodnie z nim interpretowane. Do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszych Warunków właściwe są (bez wyłączności) sądy angielskie. Użytkownik zgadza się na zastrzeżenie przez QATAR AIRWAYS prawa wszczęcia postępowania przeciwko Użytkownikowi w dowolnym kraju, w którym uzna to za stosowne.

W przypadku pytań dotyczących Witryny, witryny mobilnej lub aplikacji mobilnych QATAR AIRWAYS bądź niniejszych Warunków należy kontaktować się pod adresem:
Qatar Airways Group
Qatar Airways Tower
P.O. Box: 22550
Doha, Katar

Unauthorised actions or uses

You agree that you will use this Website only for the purpose for which it is intended. In particular, you agree that you will not make any unauthorised, false or fraudulent booking; that you will not attempt to interfere with the operation of this Website, or alter or corrupt any data or software.

You agree to follow and abide by these Terms and Conditions and by all instructions and procedures set out in this Website. You understand that a failure to follow all instructions and procedures may lead to your unintended obligation to purchase goods or services; your forfeiture of products or services; denial of access to this Website, products, or services; and possibly legal action being bought against you.

Product Information

This Website contains information about the products and services which QATAR AIRWAYS (or other third parties) may offer (referred to as Product Information). Product Information may include details about future intentions of QATAR AIRWAYS (e.g. details of destinations it intends to provide its service to or other products/services it intends to launch) and information about its current products (e.g. flight timings, flight availability, ticket prices, competitions, prize draws, etc). The purpose of providing the Product Information is to help you to find out more about QATAR AIRWAYS’ services and assist you to obtain these services.

Paying by credit card

If you are purchasing your ticket with a credit card on qatarairways.com, the credit card owner needs to be part of the travelling party. Credit card details are held in a secured environment and transferred through an internationally accepted system. We accept three major credits cards: Visa, MasterCard, and Diners Club.

The credit card used for payment needs to be presented at time of check-in. QATAR AIRWAYS reserves the right to deny boarding or collect a guarantee payment (in cash or from another credit card) if the card originally used for the purchase cannot be presented by the cardholder at check-in or when collecting the tickets.

Ticketing time limit

Tickets booked on qatarairways.com will have to be collected within 48 hours of making the booking to avoid automatic cancellation.

Disclaimers and limitations of liability

 1. Whilst the Product Information and all other Website material is provided in good faith, by using this Website, you agree and acknowledge that QATAR AIRWAYS makes no representations, warranties, or claims as to the accuracy of the Product Information or any other material on this Website. Furthermore, you agree that the Product Information and Website material does not constitute any form of advice or recommendation to you.
 2. QATAR AIRWAYS disclaims all implied warranties relating to your use of this Website and the information, products, and services contained in this Website. To the maximum extent permissible under law, all information on this Website is provided without any warranty (either express or implied by law or otherwise) or implied term of any kind, including but not limited to any implied warranties or implied terms of satisfactory quality, fitness for a particular purpose, or non-infringement of third party rights.
 3. By using this Website, you agree that QATAR AIRWAYS will not be liable to you for any direct, indirect, consequential, or any other loss arising from the use (or non-use) of the information, products, and services contained in this Website or from your access of other material via links from this Website. The exclusions and limitations contained in these Terms and Conditions apply to the maximum extent permitted by law.
 4. QATAR AIRWAYS does not guarantee that use of this Website will be compatible with all hardware and software which may be used by visitors to the site.
 5. Except as set out in clause 6, QATAR AIRWAYS will be under no liability to you whatsoever, whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, restitution, or otherwise for any injury, death, damage, or direct, indirect or consequential loss (all three of which terms include, without limitation, pure economic loss, loss of profits, loss of business, depletion of goodwill, and like loss) howsoever caused arising out of or in connection with the use of this Website or the use, accessing, downloading, or relying on any information or other materials contained in this Website, including, without limitation, as a result of any computer virus.
 6. These Terms and Conditions do not exclude QATAR AIRWAYS’ liability (if any) to you for personal injury or death resulting from Qatar Airway's negligence, for fraud or for any matter which it would be illegal for QATAR AIRWAYS to exclude or to attempt to exclude its liability.
 7. Subject to clause 6, QATAR AIRWAYS' entire liability in respect of any matter or series of matters arising out of or in connection with QATAR AIRWAYS' provision of this Website and any service by QATAR AIRWAYS or anything there under by any means shall be limited to USD 1,000 in total for each and every event or series of connected events.
 8. You shall indemnify QATAR AIRWAYS and its licensors and keep QATAR AIRWAYS and its licensors indemnified against all losses, damages, claims, and costs (including legal cost) caused or suffered by QATAR AIRWAYS and/or its licensors as a result of a breach by you of any of these Terms and Conditions.

Modifications to terms

These Terms and Conditions and/or other information provided on this Website may be updated, amended, changed, or removed by QATAR AIRWAYS at anytime and without further notice to you. You should reread these Terms and Conditions every time you visit the Website and ensure that you review all the relevant documents each time you use this Website. By using this Website you agree to be bound by the latest version of such documents.

General conditions of carriage

These Terms and Conditions govern use of this Website. Other conditions apply to conditions of carriage and transport. Please consult our General Conditions of Carriage for information relating to the Terms and Conditions of the carriage of passengers, including baggage limitations and other restrictions.

Miscellaneous

These Terms and Conditions (including the Privacy Policy contain all the terms relating to the use of this Website. These Terms and Conditions supersede all previous contracts, arrangements, representations (other than fraudulent misrepresentation), terms implied by law, and understandings between the parties whether written, arising from custom, orally, or otherwise. These Terms and Conditions are written in the English language. If you do not understand English, please obtain assistance as necessary for you to understand these Terms and Conditions as you will be deemed to understand and accept them if you use this Website.

If any part of these Terms and Conditions are found by any court, tribunal, administrative body, or authority of competent jurisdiction to be illegal, invalid, or unenforceable then that provision will, to the extent required, be severed from these Terms and Conditions and will be ineffective without, as far as possible, modifying any other parts of these Terms and Conditions and this will not affect any other provisions of the amended Terms and Conditions, which will remain in full force and effect.

There shall be no waiver of any term, provision, or condition of these Terms and Conditions, unless such waiver is evidenced in writing and signed by the party granting such waiver.

The Terms and Conditions of this Website and the materials contained within it shall be governed and construed in accordance with the laws of England and Wales. The English courts shall have non-exclusive jurisdiction to adjudicate any disputes, which may arise as a result. You agree that QATAR AIRWAYS reserves the right to bring an action against you in any country it deems appropriate.

If you have any questions about the QATAR AIRWAYS Website, or our Terms of Use, please contact:

Qatar Airways Group
Qatar Airways Tower
P.O. Box: 22550
Doha, Qatar

websupport@qatarairways.com.qa