Warunki przewozu

ARTYKUŁ 1 -  DEFINICJE

Wymienione poniżej określenia używane w niniejszych Warunkach – z wyjątkiem przypadków, gdy kontekst wymaga przyjęcia innego znaczenia lub gdy niniejsze Warunki wyraźnie wskazują inaczej – będą miały następujące znaczenie:

Określenie Definicja
Qatar Airways oznacza Qatar Airways
Klient oznacza dowolną osobę, z wyjątkiem członków załogi, która jest lub ma być przewożona samolotem na podstawie Biletu.   (patrz również definicja określenia „Pasażer”).
Uzgodnione miejsca międzylądowania oznaczają miejsca, inne niż miejsce wylotu i przeznaczenia, wskazane na Bilecie lub w rozkładach lotów Qatar Airways jako zaplanowane miejsca międzylądowania na trasie Klienta.
Kod oznaczenia linii lotniczych oznacza dwa znaki lub trzy litery identyfikujące poszczególnych przewoźników.
Autoryzowany przedstawiciel oznacza pośrednika oferującego bilety Pasażerom, który został mianowany przedstawicielem Qatar Airways w celu sprzedaży transportu połączeniami oferowanymi przez Qatar Airways oraz, po odpowiednim upoważnieniu, również połączeniami innych przewoźników.
Bagaż oznacza rzeczy osobiste zabierane przez Klienta w związku z podróżą. Jeśli Qatar Airways nie wskaże inaczej, Bagaż obejmuje zarówno Bagaż Rejestrowany, jak i Nierejestrowany.
Kupon Bagażu oznoznacza części biletu związane z przewozem Bagażu Rejestrowanego.
Zawieszka bagażowa oznacza dokument używany wyłącznie do identyfikacji każdej sztuki Bagażu Rejestrowanego.
Przewoźnik oznacza przewoźnika lotniczego innego niż Qatar Airways, którego Kod Oznaczenia Linii Lotniczych znajduje się na Bilecie lub bilecie łącznym.
Regulamin przewoźnika oznacza zasady, inne niż niniejsze Warunki, opublikowane przez Qatar Airways i obowiązujące w dniu wystawienia Biletu, które regulują przewóz Klienta i/lub jego Bagażu oraz zawierają stosowne obowiązujące taryfy.
Termin odprawy oznacza ustalony przez Qatar Airways termin, w którym Klient musi załatwić wszystkie formalności związane z odprawą i otrzymać kartę pokładową.
Bagaż rejestrowany oznacza Bagaż, który Qatar Airways przyjmuje pod opiekę i na który wydano kwit bagażowy.
Bilet łączny oznacza Bilet wystawiony Klientowi łącznie z innym Biletem i razem z nim stanowiący jedną umowę przewozu.
Warunki umowy oznaczają warunki wskazane na Bilecie bądź Planie Podróży/Pokwitowaniu lub razem z nim dostarczone, określone jako takie i obejmujące przed odniesienie niniejsze Warunki przewozu i adnotacje.
Konwencja warszawska

oznacza ten z następujących dokumentów, który ma zastosowanie do umowy przewozu:

  • Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 roku (dalej zwana Konwencją Warszawską);
  • Konwencja Warszawska ze zmianami wprowadzonymi Protokołem Haskim z dnia 28 września 1955 roku;
  • Konwencja Warszawska ze zmianami wprowadzonymi Protokołem Haskim z roku 1955 i Dodatkowym Protokołem nr 2 z Montrealu z roku 1975
  • Konwencja Warszawska ze zmianami wprowadzonymi Protokołem Haskim i Dodatkowym
  • Protokołem nr 4 z Montrealu z roku 1975;
  • Konwencja uzupełniająca z Guadalajary (1961).
Konwencja montrealska oznacza Konwencję o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Montrealu dnia 28 maja 1999 roku.
Konwencje oznaczają stosowną Konwencję Warszawską oraz Konwencję Montrealską z roku 1999.
Kupon oznacza zarówno kupon lotniczy papierowy, jak i elektroniczny, upoważniający wskazanego w nim pasażera do przewozu określonym w nim lotem.
Szkoda oznacza śmierć, zranienie lub uszkodzenie ciała pasażera, utratę, częściową utratę, kradzież bądź inne uszkodzenie lub zniszczenie bagażu wynikające z przewozu bądź związane z przewozem lub innymi usługami świadczonymi przy okazji przewozu przez Qatar Airways.
Dni oznaczają dni kalendarzowe, obejmujące wszystkie siedem dni tygodnia, z tym że dla celów powiadamiania nie wlicza się dnia wysłania powiadomienia, a dla celów ustalania okresu ważności Biletu nie wlicza się dnia wystawienia Biletu ani dnia rozpoczęcia rejsu.
Odmowa wstępu na pokład oznacza odmowę przyjęcia pasażerów na pokład samolotu rejsowego, nawet jeśli posiadają oni ważny bilet i potwierdzoną rezerwację danego rejsu oraz stawili się do odprawy w wymaganym terminie i we wskazany sposób.
Kupon elektroniczny  oznacza elektroniczny kupon lotniczy lub inny dokument określający wartość, przechowywany w bazie danych Qatar Airways.
Bilet elektroniczny oznacza plan podróży / pokwitowanie wystawione przez Qatar Airways lub w imieniu Qatar Airways, Kupony Elektroniczne oraz, jeśli ma to zastosowanie, kartę pokładową.
Członek rodziny oznacza osobę blisko spokrewnioną, w tym małżonka, dzieci (również adoptowane), rodziców (również przybranych), rodzeństwo (również przybrane), dziadków, wnuków, teściów, szwagra, szwagierkę, zięcia i synową.
Kupon Lotniczy oznacza tę część Biletu, na której znajduje się adnotacja „upoważnia do przewozu” lub, w przypadku biletu elektronicznego, kupon elektroniczny, i która wskazuje konkretne miejsca, między którymi Klient ma prawo do przewozu.
Siła wyższa oznoznacza nietypowe i nieprzewidywalne okoliczności, na które Qatar Airways nie ma wpływu i których skutków nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.
Plan podróży / pokwitowanie oznacza dokument lub dokumenty wystawione przez Qatar Airways lub w imieniu Qatar Airways pasażerom podróżującym z Biletem Elektronicznym, zawierające imię i nazwisko Pasażera, informacje o rejsie i adnotacje.
Cena zwykła oznacza najwyższą cenę ustaloną dla przewozu w danej klasie przewozu.
Pasażer oznacza dowolną osobę, z wyjątkiem członków załogi, która jest lub ma być przewożona statkiem powietrznym za zgodą Qatar Airways.
Kupon pasażera lub Pokwitowanie pasażera oznaczą tę część Biletu wystawionego przez Qatar Airways lub w imieniu Qatar Airways, która jest w ten sposób oznaczona i ma ostatecznie zostać zatrzymana przez Klienta.
SDR oznacza specjalne prawo ciągnienia zdefiniowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Cena specjalna oznacza cenę niższą niż cena zwykła
Międzylądowanie oznacza zaplanowany postój podczas podróży, w miejscu leżącym pomiędzy miejscem wylotu a miejscem przeznaczenia
Taryfy oznaczają opublikowane ceny, opłaty lub powiązane Warunki Przewozu Przewoźnika, które zostały zgłoszone odpowiednim organom, jeśli istnieje wymóg zgłoszenia
Bilet oznacza wystawiony dokument zatytułowany „Bilet Pasażerski i Kupon Bagażowy” lub Bilet Elektroniczny, w obu przypadkach wystawiony przez Qatar Airways lub w imieniu Qatar Airways, który obejmuje zawarte w nim Warunki Umowy, adnotacje i kupony.
Bagaż nierejestrowany oznacza Bagaż Klienta inny niż Bagaż rejestrowany.

ARTYKUŁ 2  -  ZAKRES STOSOWANIA WARUNKÓW

1.  Postanowienia ogólne

1.1  Niniejsze Warunki stanowią Warunki Przewozu, o których mowa na Bilecie. Z zastrzeżeniem podpunktów 2, 3, 4 i 5 niniejszego artykułu niniejsze Warunki mają zastosowanie wyłącznie w przypadku rejsów lub segmentów rejsu, w odniesieniu do których na bilecie w polu przewoźnika wpisana jest nazwa Qatar Airways lub Kod Oznaczający Rejs (QR).

1.2  Niniejsze warunki dotyczą również przewozów nieodpłatnych lub po obniżonej cenie, w zakresie w jakim Regulamin Qatar Airways albo właściwe umowy, karty lub Bilety nie stanowią inaczej.

2.   Przewóz do i z Kanady i Stanów Zjednoczonych

2.1  Niniejsze warunki mają zastosowanie do przewozu pomiędzy różnymi miejscami w Kanadzie lub pomiędzy jakimkolwiek miejscem w Kanadzie i miejscem położonym poza Kanadą tylko w takim zakresie, w jakim zostały one włączone do taryf obowiązujących w Kanadzie.

2.2 Jeśli przewóz następuje do lub ze Stanów Zjednoczonych, niniejsze warunki nie mają zastosowania do transportu międzystanowego, międzypaństwowego lub zagranicznego ani transportu przesyłek pocztowych drogą powietrzną, według definicji zawartej w amerykańskim Federalnym prawie lotniczym z roku 1958. Do takiego transportu powietrznego stosuje się odpowiednią taryfę obowiązującą w Stanach Zjednoczonych. Niniejsze warunki mają również zastosowanie do przewozów nieodpłatnych lub po obniżonej cenie, w zakresie w jakim Regulamin Qatar Airways albo właściwe umowy, karty lub Bilety nie stanowią inaczej.

3.  Rejsy czarterowe

Jeśli przewóz następuje zgodnie z umową czarteru, niniejsze Warunki Przewozu stosuje się jedynie w zakresie, w jakim zostały włączone, przez odniesienie lub w inny sposób, do umowy czarteru lub Biletu. Jeśli Przewóz następuje na podstawie umowy o zorganizowanie wypoczynku zawartej z osobą trzecią, niniejsze Warunki Przewozu mają zastosowanie do przewozu Klienta drogą powietrzną, z wyłączeniem jednak postanowień dotyczących zwrotów za bilety. 

4.  Nadrzędność przepisów prawa

Niniejsze Warunki Przewozu mają zastosowanie, jeśli nie są one sprzeczne z taryfami Qatar Airways bądź odpowiednimi przepisami prawa, regulacjami państwowymi lub zarządzeniami, gdyż w wypadku sprzeczności pierwszeństwo mają owe Taryfy, przepisy prawa, regulacje państwowe lub zarządzenia. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Przewozu jest nieważne na podstawie przepisów właściwego prawa, pozostałe postanowienia pozostają mimo to ważne.

5.  Umowy code share

W przypadku niektórych przewozów Qatar Airways zawiera z innymi przewoźnikami tzw. umowy code share. Oznacza to, że nawet jeśli Klient dokonał rezerwacji w Qatar Airways i posiada bilet zawierający jako oznaczenie przewoźnika nazwę Qatar Airways lub Kod Oznaczenia Linii Lotniczych Qatar Airways (QR), rejs może wykonywać inny przewoźnik. Do takiego transportu również stosuje się niniejsze Warunki Przewozu. Jeśli taka sytuacja wystąpi, Qatar Airways powiadomi Klienta w momencie dokonania rezerwacji o tym, jaki przewoźnik wykonuje rejs.

6.  Pierwszeństwo Warunków przed Regulaminem

Jeśli w niniejszych Warunkach nie postanowiono inaczej, w przypadku rozbieżności między niniejszymi Warunkami Przewozu i jakimikolwiek innymi Regulaminami Qatar Airways pierwszeństwo mają niniejsze Warunki, chyba że zastosowanie mają taryfy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w którym to przypadku pierwszeństwo mają te taryfy.

7.  Oczekiwanie na płycie lotniska

Na lotniskach amerykańskich może mieć miejsce dłuższe oczekiwanie na płycie lotniska z przyczyn leżących poza kontrolą linii lotniczej. Qatar Airways posiada Plan Awaryjny w Przypadku Oczekiwania na Płycie, który zapewnia zgodność z przepisami amerykańskiego Departamentu Transportu. Jeśli jednak oczekiwanie na płycie lotniska wystąpi na lotnisku amerykańskim podczas rejsu objętego umową code share, w którym samolot obsługuje partner Qatar Airways, zastosowanie ma Plan Awaryjny w Przypadku Oczekiwania na Płycie linii lotniczej obsługującej rejs.

ARTYKUŁ 3  -  BILETY

1.  Bilety 

1.1  Dowód zawarcia umowy prima facie

Bilet stanowi przedmiot wartościowy, dlatego Klient powinien powziąć odpowiednie środki w celu zabezpieczenia go i zapobieżenia jego utracie lub kradzieży. Bilet stanowi dowód prima facie zawarcia umowy przewozu między Qatar Airways jako Przewoźnikiem a Klientem jako Pasażerem wskazanym na Bilecie, przy czym Klient może zostać zobowiązany do okazania odpowiedniego dokumentu tożsamości. Warunki Umowy wskazane na Bilecie stanowią wyciąg z niniejszych Warunków Przewozu. Qatar Airways będzie świadczył usługi przewozu wyłącznie Pasażerowi zaopatrzonemu w taki Bilet, lub zaopatrzonemu w dowód zapłaty lub częściowej zapłaty w postaci innego dokumentu Przewoźnika wystawionego przez innego Przewoźnika lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Bilet pozostaje przez cały czas własnością wystawiającego go Przewoźnika.

1.2  Wymóg okazania Biletu
Klient jest uprawniony do przewozu wyłącznie po okazaniu ważnego Biletu, należycie wystawionego zgodnie z regulaminem Qatar Airways i zawierającego kupon na dany rejs oraz pozostałe nieużywane kupony lotnicze i Kupon Pasażerski . Dodatkowo Klient nie będzie uprawniony do skorzystania z przewozu, jeśli przedstawiony przez niego Bilet jest uszkodzony lub został zmieniony przez osobę inną niż Qatar Airways lub autoryzowany przedstawiciel Qatar Airways. W przypadku Biletu Elektronicznego Klient nie będzie uprawniony do skorzystania z przewozu, jeśli nie przedstawi właściwego dowodu tożsamości oraz ważnego i należycie wystawionego na Klienta Biletu Elektronicznego.

1.3  Utrata Biletu i podobne sytuacje
W przypadku utraty lub uszkodzenia Biletu lub jego części bądź nieokazania Biletu zawierającego Kupon Pasażerski  i wszystkie niewykorzystane kupony lotnicze Qatar Airways na życzenie Klienta wymieni taki Bilet lub jego część, wystawiając nowy bilet, pod warunkiem że istnieje wówczas łatwo weryfikowalny dowód, że Bilet ważny na dane rejsy został należycie wystawiony oraz Klient podpisze umowę zobowiązującą Klienta do zwrotu Qatar Airways kosztów i naprawienia szkód, koniecznych i zasadnie poniesionych przez Qatar Airways lub innego przewoźnika z tytułu niewłaściwego wykorzystania biletu. Qatar Airways nie będzie żądał od Klienta naprawienia takich szkód wynikających z niedbalstwa Qatar Airways. Przewoźnik wystawiający Bilet może naliczyć za taką usługę zasadną opłatę manipulacyjną (która w przypadku Qatar Airways wynosi nie mniej niż 50 dolarów amerykańskich lub ich równowartość w walucie lokalnej).

1.4  Nieprzenoszalność Biletu
Bilet nie podlega przeniesieniu, z wyłączeniem przypadków wymaganych stosownymi przepisami lokalnego prawa, w szczególności przepisami wspólnotowymi dotyczącymi zorganizowanych wakacji. Jeśli Bilet okazuje osoba inna niż uprawniona do przewozu na jego podstawie lub do zwrotu w związku z nim, Qatar Airways nie ponosi odpowiedzialności wobec osoby uprawnionej, jeśli w dobrej wierze zapewni przewóz osobie okazującej Bilet lub dokona zwrotu na jej rzecz.

1.5  Bilety sprzedawane po obniżonej cenie
Niektóre bilety są sprzedawane po obniżonej cenie. W takim przypadku zwrot za nie może nie być możliwy w całości lub części. Klient powinien dobrać cenę biletu stosownie do swoich potrzeb. Klienta może się również zdecydować na wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia na wypadek konieczności anulowania biletu. Wiele cen specjalnych ważnych jest tylko w odniesieniu do dat i rejsów wskazanych na bilecie i nie podlega jakimkolwiek zmianom bądź też może ulec zmianie wyłącznie po uiszczeniu dodatkowej opłaty.

2.  Ważność

2.1  Okres ważności
Okres ważności biletów wystawionych po cenach zwykłych dla rejsów w jedną stronę, w obie strony lub złożonych wynosi 364 dni od daty rozpoczęcia podróży, a jeśli pierwszy kupon lotniczy nie posiada daty i/lub jest niewykorzystany – od daty wystawienia biletu.
W przypadku gdy jedna lub więcej części biletu obejmuje wycieczkę lub inną cenę specjalną o okresie ważności biletu krótszym niż wskazany powyżej, taki krótszy okres ważności dotyczy jedynie takiej wycieczki lub transportu po cenie specjalnej.

2.2  Przedłużenie ważności
Jeśli Klient nie może skorzystać z podróży w okresie ważności Biletu ponieważ Qatar Airways,:

1.  Dokona anulowania rejsu, na który Klient posiadał rezerwację, lub
2.  Pominie zaplanowany postój, który wypadał w miejscu wylotu, przeznaczenia lub międzylądowania Klienta, lub
3.  Nie wykona rejsu zasadniczo zgodnie z rozkładem lub
4.  Spowoduje, iż Klient nie skorzysta z następnego rejsu lub
5.  Dokona zamiany jednej klasy na inną lub
6.  Nie jest w stanie zapewnić uprzednio potwierdzonych miejsc,

ważność Biletu Klienta ulega wydłużeniu do daty pierwszego rejsu Qatar Airways z dostępnym miejscem w klasie, za którą została uiszczona cena.

 

2.3 Niemożność zapewnienia miejsca
Jeśli Pasażer posiadający Bilet nie może skorzystać z podróży w okresie ważności Biletu z powodu niemożności zapewnienia przez Qatar Airways miejsca na rejs w momencie, gdy Pasażer zażąda rezerwacji, ważność Biletu takiego Pasażera ulega wydłużeniu zgodnie z Regulaminem.

2.4  Choroba Pasażera
Jeśli Pasażer, który rozpoczął podróż, nie może skorzystać z podróży w okresie ważności Biletu z powodu choroby, Qatar Airways może przedłużyć okres ważności Biletu tego Pasażera (o ile takie przedłużenie nie jest wykluczone Regulaminem mającym zastosowanie do ceny uiszczonej przez Pasażera) do dnia, w którym stan zdrowia Pasażera pozwoli mu na podróż zgodnie z zaświadczeniem lekarskim bądź do daty pierwszego rejsu Qatar Airways po takim dniu realizowanego od punktu kontynuowania podróży, na który to rejs dostępne jest miejsce w klasie, za którą uiszczono cenę. Jeśli pozostałe w Bilecie kupony lotnicze obejmują jedno lub więcej międzylądowań, ważność takiego Biletu, z zastrzeżeniem Regulaminu, może zostać przedłużona o nie więcej niż trzy miesiące od daty wskazanej na zaświadczeniu lekarskim. W takiej sytuacji Qatar Airways może odpowiednio przedłużyć okres ważności biletów pozostałych członków najbliższej rodziny Pasażera towarzyszących Pasażerowi niezdolnemu do podróżowania.

2.5  Śmierć Pasażera
W przypadku śmierci Pasażera w trasie, bilety osób towarzyszących pasażerowi mogą ulec zmianie poprzez wyłączenie minimalnego okresu pobytu lub wydłużenie ich ważności. W przypadku śmierci członka najbliższej rodziny Pasażera, który rozpoczął podróż, Bilet pasażera i członków jego najbliższej rodziny towarzyszących Pasażerowi może ulec podobnej zmianie. Zmiana Biletu nastąpi po otrzymaniu ważnego aktu zgonu, a ewentualne wydłużenie okresu ważności nie może przekraczać 45 dni od daty śmierci.

3.  Kolejność kuponów rejsowych

3.1 Qatar Airways uznaje Kupony Lotnicze lub, w przypadku Biletu Elektronicznego, Kupon Elektroniczny wyłącznie w kolejności od miejsca wylotu poprzez jakiekolwiek Uzgodnione Miejsca Międzylądowania aż do ostatecznego miejsca  przeznaczenia według wskazań na Bilecie. Cena zapłacona przez Klienta wynika z naszych Taryf i dotyczy transportu według wskazań na Bilecie; stanowi ona istotną część umowy między Qatar Airways a Klientem.

3.2  Bilet może stracić ważność i Qatar Airways może go nie uznać , jeżeli pierwszy Kupon Lotniczy lub, w przypadku Biletu Elektronicznego, Kupon Elektroniczny w odniesieniu do podróży międzynarodowej nie został wykorzystany, a Klient rozpoczął podróż w jakimkolwiek punkcie Międzylądowania lub Uzgodnionym Miejscu Międzylądowania. Bilet traci ważność i nie jest uznawany przez Qatar Airways, jeśli wszystkie Kupony Lotnicze nie zostały wykorzystane w kolejności wskazanej na Bilecie.

3.3  Jeśli Klient chciałby dokonać jakiejkolwiek zmiany w odniesieniu do wykupionej usługi transportu, powinien się wcześniej skontaktować z Qatar Airways. Wyliczona wówczas zostanie opłata za nową usługę transportu i Klient będzie miał do wyboru albo zaakceptować nową cenę, albo skorzystać z pierwotnie wykupionej usługi transportu zgodnie ze wskazaniami na Bilecie. W przypadku gdy Klient jest zmuszony ubiegać się o jakąkolwiek zmianę wykupionej usługi transportu z powodu Siły Wyższej, powinien się skontaktować z Qatar Airways tak szybko, jak to możliwe, a Qatar Airways dołoży starań w rozsądnym zakresie, by przetransportować Klienta do jego najbliższego punktu Międzylądowania lub do planowanego ostatecznego miejsca przeznaczenia, bez przeliczania ceny.

3.4 Jeśli Klient dokona zmiany usługi transportu bez zgody Qatar Airways lub nie pokona całej trasy zgodnie z zarezerwowanym planem podróży, Qatar Airways wyliczy prawidłową cenę za rzeczywiście odbytą podróż. Klient będzie zobowiązany dopłacić jakąkolwiek różnicę pomiędzy ceną zapłaconą a całkowitą ceną mającą zastosowanie, wraz z jakąkolwiek opłatą manipulacyjną, za zmienioną usługę transportu. Jeśli nowa cena będzie niższa, Qatar Airways zwróci Klientowi różnicę, ale w przeciwnym razie niewykorzystane kupony nie będą miały żadnej wartości.

3.5 Należy pamiętać, że podczas gdy niektóre zmiany nie skutkują zmianą ceny, inne, takie jak zmiana miejsca wylotu (na przykład gdy Klient nie odbywa przelotu na pierwszym segmencie trasy) czy odwrócenie kierunku podróży, może skutkować wzrostem ceny. Wiele cen ważnych jest tylko w odniesieniu do dat i rejsów wskazanych na Bilecie i nie podlega jakimkolwiek zmianom, bądź też może ulec zmianie wyłącznie po uiszczeniu dodatkowej opłaty.

3.6 Każdy Kupon Lotniczy lub, w przypadku Biletu Elektronicznego, Kupon Elektroniczny upoważnia do przewozu w klasie na nim wskazanej oraz w dacie i rejsie, na który dokonano rezerwacji. Jeśli Kupony Lotnicze lub, w przypadku Biletu Elektronicznego, Kupon Elektroniczny zostały wystawione bez wskazania w nich rezerwacji, Qatar Airways zarezerwuje miejsce na życzenie, z zastrzeżeniem warunków danej ceny i dostępności miejsca na wnioskowanym rejsie.

3.7 Należy pamiętać, że w przypadku gdy Klient nie stawi się na jakikolwiek rejs bez uprzedniego powiadomienia o tym Qatar Airways, Qatar Airways może anulować rezerwację na rejs powrotny lub dalsze rejsy na trasie . Jednak jeśli Klient dokona takiego uprzedniego powiadomienia, Qatar Airways nie anuluje późniejszych rezerwacji na rejsy.

4.  Nazwa i adres Przewoźnika
Nazwa Qatar Airways może występować na Bilecie w postaci skróconej. Za adres Qatar Airways uznaje się port wylotu wymieniony przy pierwszym skrócie nazwy Qatar Airways w polu PRZEWOŹNIK na Bilecie, a w przypadku Biletu Elektronicznego – port wskazany w pierwszym segmencie lotu Qatar Airways na Pokwitowaniu / Planie Podróży. Adresu tego nie należy traktować jako adresu siedziby lub głównego miejsca prowadzenia działalności przez Qatar Airways dla celów stosownej Konwencji.

ARTYKUŁ 4  -  MIĘDZYLĄDOWANIA I UZGODNIONE PUNKTY POSTOJOWE

1.  Dopuszczalność międzylądowań
Międzylądowania są dopuszczalne tylko wtedy, gdy zostały wcześniej ustalone z Qatar Airways i wskazane na Bilecie.

2.  Uzgodnione miejsca postojowe
Dopuszcza się międzylądowania w Uzgodnionych Miejscach Międzylądowania, z zastrzeżeniem wymagań organów administracji i Regulaminu Qatar Airways. 

ARTYKUŁ 5  -  CENY, OPŁATY I TRASY

1.  Postanowienia ogólne
Ceny obejmują wyłącznie przelot z lotniska w miejscu wylotu na lotnisko w miejscu przeznaczenia. Ceny nie obejmują transportu naziemnego między lotniskami oraz między lotniskami a terminalami miejskimi, chyba że Qatar Airways świadczy taką usługę bez dodatkowych opłat.

2.  Ceny obowiązujące
Cenami obowiązującymi są ceny opublikowane przez Qatar Airways lub w imieniu Qatar Airways, a jeśli takie ceny nie zostały opublikowane – ceny ustalone zgodnie z Regulaminem Qatar Airways. Z zastrzeżeniem wymagań organów administracji i Regulaminu Qatar Airways obowiązujące ceny są cenami za rejs lub rejsy obowiązującymi w dniu rozpoczęcia przewozu objętego pierwszym Kuponem Lotniczym na Bilecie. Jeśli pobrana kwota nie jest równa obowiązującej cenie, różnica podlega odpowiednio dopłacie przez Pasażera lub – w zależności od danego przypadku - zwrotowi przez Qatar Airways, zgodnie z Regulaminem Qatar Airways.

3.  Trasy
Jeśli regulamin Qatar Airways nie stanowi inaczej, ceny dotyczą wyłącznie tras podanych w związku z cenami. Jeśli dana cena dotyczy więcej niż jednej trasy, Klient może wskazać trasę przed wystawieniem Biletu. Jeśli trasa nie została podana, ustala ją Qatar Airways.

4.  Waluta
Ceny, podatki, opłaty i dopłaty płatne są w dowolnej walucie przyjmowanej przez Qatar Airways. Jeśli płatność następuje w walucie innej niż waluta w którego opublikowana jest cena, stosuje się kurs wymiany ustalony zgodnie z regulaminem Qatar Airways.

5.  Podatki i opłaty
Klient ma obowiązek uiścić stosowne ceny, podatki, opłaty i dopłaty nałożone przez organ administracji lub inny organ bądź przez operatora lotniska. Klient zostanie w momencie zakupu biletu poinformowany o podatkach, opłatach i dopłatach niewliczonych w cenę. Takie podatki, opłaty i dopłaty są zwykle podawane na bilecie osobno. Podatki, opłaty i dopłaty nakładane na przewóz drogą powietrzną podlegają ciągłym zmianom i mogą zostać również nałożone po dacie wystawienia biletu. Jeśli stawka podatku, opłaty lub dopłaty wskazana na bilecie ulegnie podniesieniu, Klient ma obowiązek dokonania dodatkowej zapłaty. Podobny obowiązek występuje w przypadku nałożenia nowego podatku, opłaty lub dopłaty również po dacie wystawienia biletu. Jeśli jakiekolwiek podatki, opłaty lub dopłaty, które Klient uiścił na rzecz Qatar Airways w momencie wydania biletu, zostały zlikwidowane lub ograniczone w ten sposób, że nie dotyczą już Klienta, bądź gdy ich stawka uległa zmniejszeniu, Klient może żądać zwrotu nadpłaconej kwoty.

ARTYKUŁ 6  -  REZERWACJE

1.  Wymagania dotyczące rezerwacji

1.1  Rezerwacja(rezerwacje) Klienta zostaje zarejestrowana przez Qatar Airways lub Autoryzowanego Przedstawiciela Qatar Airways. Na żądanie, Qatar Airways przekaże Klientowi pisemne potwierdzenie rezerwacji.

1.2 Zgodnie z Regulaminem Qatar Airways do niektórych cen mogą mieć zastosowanie warunki ograniczające lub wyłączające prawo Klienta do zmiany lub anulowania rezerwacji. 

2.  Terminy wykupienia Biletu
Jeśli Klient nie uiścił ceny za Bilet (lub nie dokonał z Qatar Airways ustaleń dotyczących zakupu Biletu na kredyt) przed wskazanym terminem wykupienia Biletu, Qatar Airways może anulować rezerwację Klienta.

3.  Dane osobowe
Klient przyjmuje do wiadomości, że przekazał swoje dane osobowe Qatar Airways celem dokonania rezerwacji, zakupu Biletu, skorzystania z usług dodatkowych, ułatwienia spełnienia wymogów dotyczących imigracji i wjazdu do danego kraju oraz udostępnienia tych danych organom administracji w związku z podróżą Klienta. W tym celu Klient upoważnia Qatar Airways do przechowywania takich danych, wykorzystywania ich i przekazywania do biur Qatar Airways, Autoryzowanych Przedstawicieli, organów administracji, innych przewoźników oraz dostawców powyższych usług, niezależnie od kraju, w którym podmioty te mają siedzibę.

4.  Miejsca
Qatar Airways dołoży starań, aby spełnić zgłoszone wcześniej prośby dotyczące miejsc. Qatar Airways nie gwarantuje jednak dostępności konkretnego miejsca w samolocie. Qatar Airways zastrzega sobie prawo przydzielenia lub zmiany miejsc w dowolnym momencie, nawet po wejściu na pokład, z przyczyn operacyjnych, związanych z bezpieczeństwem i ochroną, a Klient zobowiązuje się zaakceptować miejsce, które zostanie mu przydzielone w trakcie rejsu w klasie, na którą wystawiono Bilet.

5.  Opłata za niezajęcie miejsca
Zgodnie z Regulaminem Klient, który nie skorzysta z zarezerwowanego miejsca, ma obowiązek uiścić opłatę za niezajęcie miejsca.

6.  Ponowne potwierdzenie rezerwacji
Qatar Airways nie wymaga ponownego potwierdzenia rezerwacji.

7.  Anulowanie dalszych rezerwacji przez Qatar Airways
Jeśli Klient nie wykorzysta rezerwacji i nie powiadomi o tym Qatar Airways, Qatar Airways może anulować lub zażądać anulowania rezerwacji dalszych lub powrotnych.

8.  Wykorzystanie wolnych miejsc
Qatar Airways zastrzega sobie prawo do wykorzystania, według wyłącznego wyboru Qatar Airways, wolnych miejsc, na które została dokonana rezerwacja, która nie została wykorzystana przez Klienta. Jeśli Qatar Airways wykorzysta takie wolne miejsca, nie ma obowiązku zwrotu ceny zapłaconej w związku z daną rezerwacją, z zastrzeżeniem artykułu 11 poniżej.

ARTYKUŁ 7  -  ODPRAWA
Klient ma obowiązek stawić się w miejscu odprawy i przy bramce wejściowej z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do czasu wylotu, tak aby umożliwić załatwienie wszystkich urzędowych formalności i procedur związanych z wylotem, a w każdym razie nie później niż o godzinie wskazanej przez Qatar Airways. Jeśli Klient nie stawi się na czas w miejscu odprawy lub przy bramce wejściowej albo stawi się bez wymaganych dokumentów i niegotowy do rozpoczęcia podróży, Qatar Airways może anulować rezerwację miejsca Klienta i nie opóźni wylotu. Qatar Airways nie odpowiada za straty lub wydatki spowodowane niezastosowaniem się Klienta do postanowień niniejszego artykułu.

ARTYKUŁ 8  -  ODMOWA I OGRANICZENIE PRZEWOZU

1.  Prawo odmowy przewozu
Qatar Airways może odmówić przewozu Klienta lub jego Bagażu ze względów bezpieczeństwa bądź gdy Qatar Airways na podstawie swojej zasadnej decyzji uzna, że:

1.1  działanie takie jest wymagane do przestrzegania jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa, regulacji lub zarządzeń dowolnego stanu lub kraju wylotu, przylotu lub przelotu;

1.2  zachowanie Klienta, jego wiek lub stan psychiczny lub fizyczny, w tym zmniejszona zdolność kierowania własnym postępowaniem wskutek spożycia alkoholu lub zażycia środków odurzających: 
 (A) czyni koniecznym udzielenie Klientowi przez Qatar Airways specjalnej pomocy; lub
 (B) powoduje dyskomfort dla innych pasażerów lub wywołuje ich sprzeciw; lub
 (C) stwarza ryzyko lub zagrożenie dla Klienta, osób trzecich lub mienia; lub

1.3  działanie takie jest konieczne, gdyż Klient nie zastosował się do poleceń Qatar Airways; lub

1.4  Klient odmówił poddania się kontroli bezpieczeństwa; lub

1.5  Nie została uiszczona stosowna cena lub jakiekolwiek należne podatki i opłaty albo Klient nie dotrzymał dokonanych przez siebie (lub osobę płacącą za Bilet) ustaleń z Qatar Airways dotyczących zakupu na kredyt; lub

1.6  Klient nie posiada przy sobie stosownych dokumentów;

1.7  istnieje podejrzenie, że Klient będzie chciał wjechać na terytorium kraju, przez który podróżuje jedynie tranzytem; lub

1.8  istnieje podejrzenie, że Klient zniszczy lub w inny sposób pozbędzie się swoich dokumentów w trakcie rejsu; lub

1.9  Klient odmówi wydania za pokwitowaniem swojego dokumentu podróży załodze samolotu na żądanie Qatar Airways; lub

1.10  Bilet przedstawiony przez Klienta:
 (A)  został uzyskany bezprawnie lub zakupiony od podmiotu innego niż Przewoźnik wystawiający Bilet lub jego autoryzowany przedstawiciel; lub
 (B)  został zgłoszony jako zagubiony lub skradziony; lub
 (C)  został podrobiony; lub
 (D)  którykolwiek Kupon Lotniczy został zmieniony przez podmiot inny niż Qatar Airways, inny Przewoźnik bądź autoryzowany przedstawiciel Qatar Airways lub autoryzowany przedstawiciel innego Przewoźnika bądź też został uszkodzony, przy czym Qatar Airways zastrzega sobie prawo zatrzymania takiego Biletu; lub

1.11  Klient przedstawiający Bilet nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą wskazaną na Bilecie w polu IMIĘ I NAZWISKO PASAŻERA, przy czym Qatar Airways zastrzega sobie prawo zatrzymania takiego Biletu;

2.  Specjalna pomoc Klientowi
Przewóz dzieci bez opieki osoby dorosłej, osób ubezwłasnowolnionych, kobiet w ciąży lub osób chorych wymaga uprzedniego ustalenia z Qatar Airways. Pasażerom niepełnosprawnym, którzy w momencie zakupu biletu poinformowali Qatar Airways o specjalnych wymaganiach, zaakceptowanych przez Qatar Airways, nie można następnie odmówić przewozu z powodu takiej niepełnosprawności lub specjalnych wymagań.

3.  Odmowa przewozu lub wysadzenie Pasażera
Qatar Airways może, na podstawie swojej zasadnej decyzji, odmówić przewozu Klienta lub usunąć go z pokładu w trasie z powodu jego postępowania, zachowania bądź stanu fizycznego lub psychicznego. W takim przypadku Qatar Airways może anulować pozostałą, niewykorzystaną część Biletu, a Klientowi nie przysługuje dalszy przewóz ani zwrot za Bilet, czy to na odcinku, na którym nastąpiła odmowa przewozu lub usunięcie, czy też kolejnych odcinkach objętych Biletem. Qatar Airways nie odpowiada za szkody lub straty wynikowe, które miałyby być spowodowane odmową przewozu lub usunięciem w trasie. Qatar Airways zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta wszystkich zasadnych kosztów takiego usunięcia, zgodnie z artykułem 12 ustęp 2.

4.  Samodzielna decyzja Pasażera o opuszczeniu samolotu i odmowa dalszej podróży
Jeśli po dokonaniu odprawy Klient i/lub pasażerowie podróżujący z Klientem podejmą bez ważnego, stwierdzonego na piśmie powodu decyzję o zaniechaniu podróży rejsem, na który posiadają ważną kartę pokładową, a wskutek takiej decyzji wylot opóźni się o czas niezbędny do opuszczenia pokładu przez Klienta i jego Bagaż, Qatar Airways zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Klienta wszystkich bezpośrednich kosztów zasadnie poniesionych przez Qatar Airways wskutek takiego opóźnienia.
Qatar Airways zastrzega sobie prawo zaliczenia na poczet takich kosztów ceny zapłaconej za niewykorzystaną część Biletu oraz jakichkolwiek środków pieniężnych Klienta znajdujących się w posiadaniu Qatar Airways.

ARTYKUŁ 9  -  BAGAŻ

1.  Niedopuszczalna zawartość Bagażu

1.1  Klient nie może umieszczać w Bagażu:
 (1)  przedmiotów, które nie stanowią Bagażu w myśl definicji z artykułu 1; lub
 (2)  przedmiotów, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że będą stanowiły zagrożenie dla samolotu lub osób bądź mienia na jego pokładzie, np. przedmiotów wymienionych w „Instrukcjach Technicznych Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w zakresie bezpiecznego przewozu lotniczego towarów niebezpiecznych” oraz „Regulacjach dotyczących towarów niebezpiecznych” wydanych przez Międzynarodowe Zrzeszenie Transportu Lotniczego (IATA), a także w Regulaminie Qatar Airways (dodatkowe informacje można uzyskać od Qatar Airways na żądanie); lub
 (3) przedmiotów, których przewóz jest zakazany stosownymi przepisami prawa, regulacjami lub zarządzeniami kraju wylotu, przylotu lub przelotu; lub
 (4)  przedmiotów, które w opinii Qatar Airways nie nadają się do przewozu ze względu na ich wagę, wielkość lub charakter, np. przedmiotów kruchych lub łatwo psujących się; lub
 (5)  żywych zwierząt, z zastrzeżeniem ustępu 10 niniejszego artykułu.

1.2  Zakazuje się przewożenia w Bagażu broni palnej i amunicji, z wyjątkiem broni i amunicji myśliwskiej lub sportowej. Broń i amunicja myśliwska i sportowa może zostać przyjęta do Bagażu Rejestrowanego zgodnie z Regulaminem Qatar Airways. Broń należy przewozić w stanie rozładowanym, z załączonym bezpiecznikiem i w odpowiednim opakowaniu. Przewóz amunicji podlega regulacjom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych wydanym przez ICAO i IATA, wymienionym w ustępie 1.1 powyżej.

1.3  W Bagażu Rejestrowanym nie wolno umieszczać przedmiotów kruchych lub łatwo psujących się ani gotówki, biżuterii, metali szlachetnych, komputerów, osobistych urządzeń elektronicznych, papierów dłużnych, papierów wartościowych, innych wartościowych przedmiotów, dokumentów biznesowych, paszportów bądź innych dokumentów tożsamości lub próbek.

1.4  Zabytkowa broń palna, miecze, noże i tym podobne przedmioty mogą zostać przyjęte do Bagażu Rejestrowanego zgodnie z Regulaminem Qatar Airways, zabrania się jednak wnoszenia ich do kabiny samolotu.

1.5  W przypadku przewożenia przedmiotów wymienionych w ustępach 1.1, 1.2 lub 1.3 niniejszego artykułu – niezależnie od tego, czy wolno je przewozić w Bagażu – przewóz taki podlega opłatom, ograniczeniom odpowiedzialności i innym postanowieniom niniejszych warunków, które dotyczą przewozu Bagażu.

2.  Prawo odmowy przewozu Bagażu

2.1  Qatar Airways może odmówić przewozu jako Bagażu przedmiotów wymienionych w ustępie 1 niniejszego artykułu jako zakazane, jak również odmówić dalszego przewożenia takich przedmiotów po stwierdzeniu ich obecności w Bagażu.

2.2  Qatar Airways może odmówić przewozu jako Bagażu dowolnego przedmiotu ze względu na jego rozmiar, kształt, wagę lub charakter.

2.3  Qatar Airways może przewieźć Bagaż, którego waga przekracza dopuszczalny limit, późniejszymi rejsami, chyba że dokonano z Qatar Airways uprzednich ustaleń dotyczących takiego przewozu.

2.4  Qatar Airways może odmówić przyjęcia jako Bagażu Rejestrowanego Bagażu, który nie jest prawidłowo zapakowany w walizki lub inne odpowiednie pojemniki zapewniające bezpieczny przewóz przy zachowaniu zwykłej staranności. 

3.  Prawo przeszukania Pasażera i Bagażu

3.1  Ze względów bezpieczeństwa i ochrony wymaga się, aby Klient poddał się przeszukaniu i sprawdzeniu oraz przedstawił swój Bagaż do przeszukania, sprawdzenia i prześwietlenia. Qatar Airways dokłada starań, aby dokonywać przeszukiwania, sprawdzania i prześwietlania Bagażu w obecności Klienta. Jeśli jednak Klient nie jest obecny, przeszukanie może zostać wykonane bez jego udziału. Jeśli Klient nie zezwoli Qatar Airways na przeprowadzenie niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo i ochronę czynności przeszukania, sprawdzenia i prześwietlenia, Qatar Airways odmówi przewozu Klienta i jego Bagażu. W takim przypadku Qatar Airways nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta, z wyjątkiem zwrotu wartości Biletu zgodnie z artykułem 11.

3.2  Prawo przeszukania, o którym mowa w ustępie 3.1 powyżej, nie nakłada na Qatar Airways żadnego obowiązku, a niezależnie od tego, czy zostanie ono wykonane czy nie, nie stanowi wyraźnej ani dorozumianej zgody Qatar Airways na przewóz w Bagażu przedmiotu, który podlega wykluczeniu na podstawie ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu.

4.  Bagaż rejestrowany

4.1  Po przekazaniu Qatar Airways Bagażu do odprawy Qatar Airways przyjmuje go pod opiekę i wydaje Zawieszkę Bagażową dla każdej sztuki Bagażu Rejestrowanego.

4.2  Jeśli na Bagażu nie znajduje się nazwisko, inicjały lub inne określenie tożsamości jego właściciela, należy je przymocować do Bagażu, zanim Bagaż zostanie przyjęty.

4.3  Uznaje się, że tytuł prawny do Bagażu i jego zawartości posiada wyłącznie Klient, chyba że w momencie odprawy Bagażu złoży on inne oświadczenie.

4.4  Bagaż Rejestrowany przewożony jest tym samym samolotem co Klient, chyba że Qatar Airways uzna taki przewóz za niepraktyczny. W takim wypadku Bagaż Rejestrowany zostanie przewieziony następnym rejsem Qatar Airways z dostępnym miejscem.

5.  Limit darmowego Bagażu
Klient może przewozić nieodpłatnie Bagaż wskazany w Regulaminie Qatar Airways, z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń Regulaminu.

6.  Bagaż nadmiarowy
Qatar Airways zastrzega sobie prawo odmowy przewiezienia Bagażu, przekraczającego limit bezpłatnego Bagażu. Bagaż, który przekracza limit bezpłatnego Bagażu zostanie przewieziony wyłącznie według uznania Qatar Airways i z zastrzeżeniem ograniczeń przestrzennych i wagowych. Za przewóz Bagażu przekraczającego limit bezpłatnego Bagażu, Klient uiszcza opłatę według stawek i w sposób przewidziany w Regulaminie Qatar Airways.

7.  Zgłoszenie nadmiarowej wagi Bagażu i stosowne opłaty

7.1  Jeśli zgodnie z Regulaminem Qatar Airways w niektórych lokalizacjach oferowana jest usługa wyceny nadbagażu, Klient może zadeklarować wartość Bagażu Rejestrowanego, która przekracza stosowne limity odpowiedzialności. W przypadku dokonania takiego zgłoszenia Klient ma obowiązek uiścić stosowne opłaty.

7.2  Qatar Airways odmówi przyjęcia zgłoszenia nadmiarowej wartości Bagażu Rejestrowanego, jeśli część przewozu realizuje inny Przewoźnik, który nie oferuje takiej usługi.

8.  Bagaż nierejestrowany (wnoszony na pokład samolotu)

8.1  Bagaż Nierejestrowany podlega ustalonym przez Qatar Airways ograniczeniom dotyczącym wymiarów i wagi. Dany przedmiot musi mieścić się pod fotelem przed Klientem lub w zamkniętym schowku w kabinie. Przedmioty, które Qatar Airways uzna za przekraczające limity wymiarów lub wagi, nie będą akceptowane w kabinie.

8.2  Przedmioty, które w opinii Qatar Airways nie nadają się do przewozu w luku bagażowym (w tym np. delikatne instrumenty muzyczne) mogą być przewożone w kabinie, wyłącznie jeśli Klient uprzednio powiadomił o takich przedmiotach Qatar Airways i otrzymał stosowną zgodę. Klient może być zobowiązany do uiszczenia za taką usługę osobnej opłaty.

9.  Odbiór i doręczanie Bagażu

9.1 Klient ma obowiązek odebrać Bagaż Rejestrowany natychmiast po udostępnieniu go do odbioru w miejscu przeznaczenia lub Punkcie Międzylądowania.

9.2  Do żądania wydania Bagażu uprawniony jest wyłącznie posiadacz Kuponu Bagażowego i Zawieszki Bagażowej przekazanej Pasażerowi w momencie odprawy Bagażu. Nieokazanie Zawieszki Bagażowej nie uniemożliwia wydania Bagażu, o ile okazano Kupon Bagażowy i zidentyfikowano Bagaż w inny sposób.

9.3  Jeśli osoba zgłaszająca się po Bagaż nie jest w stanie okazać Kuponu Bagażowego i zidentyfikować Bagażu przy pomocy Zawieszki Bagażowej, Qatar Airways wyda tej osobie daną walizkę tylko pod warunkiem, że udowodni ona swoje prawo do niej w sposób zadowalający Qatar Airways, a jeśli Qatar Airways tego zażąda, przedstawi wystarczające zabezpieczenie pokrywające ewentualne straty, szkody lub wydatki, które Qatar Airways może ponieść wskutek takiego wydania.

9.4  Przyjęcie Bagażu przez posiadacza Kuponu Bagażowego bez zastrzeżeń w chwili wydania stanowi dowód prima facie, że Bagaż został wydany w należytym stanie i zgodnie z Warunkami Umowy. W przypadku gdy klient stwierdzi, że bagaż jest uszkodzony, jest zobowiązany sporządzić natychmiast, tj. przed opuszczeniem terminalu przylotów, a najpóźniej w terminie siedmiu dni od daty otrzymania Bagażu, pisemną skargę do przewoźnika.

9.5  Uznaje się, że tytuł prawny do Bagażu, który nie został odebrany w okresie 90 dni opieki i posiadania przez Qatar Airways, przechodzi po upływie tego okresu na Qatar Airways. Qatar Airways może dokonać takich ustaleń dotyczących zbycia Bagażu i przeznaczenia zysków pochodzących z jego sprzedaży, jakie uzna za stosowne.

10.  Zwierzęta

10.1  Za uprzednią zgodą i zgodnie z Regulaminem Qatar Airways, zwierzęta takie jak psy, koty, ptaki hodowane w domu i inne zwierzęta domowe mogą zostać przyjęte do przewozu w luku samolotu, o ile znajdują się w należycie zabezpieczonych klatkach i posiadają ważne zaświadczenia o stanie zdrowia i szczepieniach, pozwolenie na wjazd i inne dokumenty wymagane przez kraj przylotu lub tranzytu. Jedyny wyjątek stanowią sokoły i psy-przewodnicy, które mogą pod pewnymi warunkami towarzyszyć właścicielowi w kabinie pasażerskiej. Sokoły wolno przewozić wyłącznie w kabinie klasy ekonomicznej. Szczegółowe warunki dotyczące psów-przewodników znajdują się w ustępie 10.3 poniżej oraz artykule 18 niniejszych Warunków Przewozu.

10.2  Jeśli zwierzę zostało przyjęte jako Bagaż razem z jego pojemnikiem oraz pożywieniem, nie będzie wliczane do limitu nieodpłatnego Bagażu Pasażera, lecz stanowi nadbagaż, za który Klient ma obowiązek uiścić stosowną opłatę.

10.3  [Dotyczy rejsów do i z krajów wymienionych w ust. 18.2] Pies-przewodnik towarzyszący Pasażerowi niepełnosprawnemu, wraz z pojemnikiem, pożywieniem i innymi rzeczami niezbędnymi podczas rejsu (np. środkami do usuwania odchodów psa) może podróżować w kabinie pasażerskiej nieodpłatnie, z zastrzeżeniem Warunków określonych w Artykule 18 niniejszych Warunków Przewozu.

10.4  Przyjęcie zwierzęcia do przewozu odbywa się pod warunkiem ponoszenia przez Klienta pełnej odpowiedzialności za zwierzę. Qatar Airways nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub utratę, opóźnienie w dotarciu, chorobę lub śmierć przewożonego zwierzęcia w przypadku odmowy wpuszczenia zwierzęcia do jakiegokolwiek kraju, stanu lub terytorium bądź przepuszczenia go przez nie.

10.5  Bez uszczerbku dla ustępu 10.4 powyżej, Qatar Airways ma prawo do ograniczenia, zgodnie z (w zależności od danego przypadku) właściwą Konwencją lub niniejszymi Warunkami Przewozu, swojej odpowiedzialności za zranienie lub utratę, opóźnienie w dotarciu, chorobę lub śmierć przewożonego zwierzęcia, stosownie do wagi zwierzęcia i mającego zastosowanie limitu odpowiedzialności za Bagaż Rejestrowany, Bagaż Nierejestrowany lub ładunek (w zależności od danego przypadku).

10.6  Qatar Airways nie odpowiada za straty poniesione przez Klienta wskutek nieposiadania przez niego zaświadczeń o stanie zdrowia i szczepieniach, pozwoleń na wjazd lub przejazd, pozwoleń na wyjazd i/lub innych niezbędnych dokumentów zwierzęcia. Qatar Airways zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta wszystkich grzywien, kosztów, opłat, strat i zobowiązań zapłaconych lub poniesionych przez Qatar Airways z powodu nieposiadania tych dokumentów przez Klienta. 

11.  Przedmioty odebrane Pasażerom przez ochronę lotniska
Qatar Airways nie odpowiada i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przedmioty odebrane Klientowi lub wyjęte z jego Bagażu przez ochronę lotniska działającą zgodnie z przepisami międzynarodowymi lub krajowymi, niezależnie od tego, czy takie przedmioty zostaną następnie zatrzymane lub zniszczone przez ochronę, czy też zostaną przekazane Qatar Airways.

12.  Rzeczy osobiste
Qatar Airways nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę lub zniszczenie rzeczy osobistych Klienta, jeśli pozostawił je on bez opieki w którymkolwiek z samolotów Qatar Airways lub jakimkolwiek obiekcie, budynku lotniska lub pojeździe wykorzystywanym przez Qatar Airways.

ARTYKUŁ 10  -  ROZKŁAD REJSÓW I ICH ANULOWANIE

1.  Rozkłady rejsów

1.1  Qatar Airways zobowiązuje się dołożyć najlepszych wysiłków w celu przewiezienia Klienta i jego Bagażu odpowiednio szybko oraz dotrzymać opublikowanych rozkładów rejsów obowiązujących w dniu podróży, z tym że godziny rozpoczęcia i zakończenia przewozu nie są sztywno określone, a godziny podane w rozkładach lub innych materiałach są godzinami przybliżonymi i niegwarantowanymi i nie stanowią części Warunków Umowy. Rozkłady rejsów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, a Qatar Airways nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób realizacji połączeń.

1.2  Qatar Airways może bez uprzedzenia zapewnić innego przewoźnika lub samolot.

2.  Zmiany, anulowanie rozkładu itp.

2.1  W przypadku gdy Qatar Airways anuluje lub opóźni lot, nie jest w stanie zapewnić wcześniej potwierdzonego miejsca, nie zatrzyma się w Punkcie Międzylądowania lub przeznaczenia bądź spowoduje nieskorzystanie przez Klienta z lotu przesiadkowego, na który posiada on rezerwację, Qatar Airways: 
(i)  przewiezie Klienta innym ustalonym w rozkładzie rejsem pasażerskim,  na który dostępne są miejsca; lub

(ii)  skieruje Klienta inną trasą do miejsca przeznaczenia wskazanego na Bilecie lub jego stosownej części  własnym ustalonym w rozkładzie połączeniem, ustalonym w rozkładzie połączeniem innego przewoźnika lub transportem naziemnym. Jeśli suma ceny, opłaty za nadbagaż oraz opłaty manipulacyjnej za stosowne rejsy na  zmienionej trasie jest wyższa niż kwota zwrotu za Bilet lub jego odpowiednią część, Qatar Airways nie wymaga od Klienta uiszczenia dodatkowej ceny lub opłat, zwróci natomiast różnicę, jeśli cena i opłata za zmienioną trasę są niższe; lub

(iii)  dokona zwrotu zgodnie z postanowieniami artykułu 11 i  nie ponosi jakiejkolwiek dodatkowej odpowiedzialności wobec Klienta.

2.2  Jeśli stosowna Konwencja nie stanowi inaczej, w przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w artykule 10.2.1, opcje wymienione w podpunktach od (i) do (iii) artykułu 10.2.1 stanowią jedyny i wyłączny środek zaspokojenia roszczeń przysługujący Klientowi, a Qatar Airways nie ponosi wobec Klienta jakiejkolwiek dodatkowej odpowiedzialności.

3.  Miejsca dla potwierdzonych rezerwacji
Qatar Airways dokłada wszelkich starań w celu zagwarantowania dostępności miejsc z potwierdzoną rezerwacją, jednak określenia „rezerwacja”, „potwierdzone” i „status OK” oraz związane z nimi określenia czasu nie stanowią absolutnej gwarancji dostępności.

4.  Odszkodowanie za odmowę wstępu na pokład
Jeśli Qatar Airways nie jest w stanie zapewnić uprzednio potwierdzonego miejsca, wypłaci odszkodowanie pasażerom niewpuszczonym na pokład, zgodnie ze stosowną Konwencją i/lub stosownymi przepisami prawa i/lub własnym wskazanym w Regulaminie planem odszkodowań za odmowę wstępu na pokład.

5.  Odpowiedzialność przewoźnika za błędy lub opuszczenia
Qatar Airways nie odpowiada za błędy lub pominięcia w rozkładach lotów lub innych opublikowanych rozkładach oraz oświadczeniach złożonych przez pracowników, agentów lub przedstawicieli Qatar Airways w odniesieniu do dat lub godzin wylotu lub przylotu oraz realizacji danego rejsu. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy działania lub zaniechania dokonanego umyślnie w celu wyrządzenia szkody lub przez nierozwagę i ze świadomością, że istnieje prawdopodobieństwo powstania szkody.

ARTYKUŁ 11  -  ZWROTY RÓWNOWARTOŚCI BILETÓW

1. Postanowienia ogólne

Jeśli Qatar Airways nie zapewni przewozu zgodnie z Warunkami Umowy lub gdy Klient zażąda dobrowolnej zmiany dokonanych ustaleń, zwrot za niewykorzystany Bilet lub jego część nastąpi zgodnie z niniejszym artykułem oraz Regulaminem Qatar Airways.

2.  Osoba, na rzecz której dokonany zostanie zwrot

2.1  Jeśli w niniejszym ustępie 2 nie postanowiono inaczej, Qatar Airways ma prawo dokonać zwrotu na rzecz osoby wymienionej na Bilecie lub na rzecz osoby, która dokonała płatności za Bilet i przedstawiła zadowalający dowód takiej płatności.

2.2  Jeśli za Bilet zapłaciła osoba inna niż Pasażer wymieniony na Bilecie, a na Bilecie wskazano ograniczenie dotyczące zwrotu za bilet, Qatar Airways dokona zwrotu wyłącznie na rzecz osoby, która dokonała płatności za Bilet, lub zgodnie z jej poleceniem.

2.3  Zwrot dokonywany jest wyłącznie po zwróceniu Qatar Airways Kuponu Pasażerskiego lub Pokwitowania Pasażera, jak również wszystkich niewykorzystanych Kuponów Lotniczych. Powyższe nie dotyczy Biletów zagubionych.

2.4  Zwrot dokonany na rzecz jakiejkolwiek osoby okazującej Kupon Pasażerski lub Pokwitowanie Pasażera oraz wszystkie niewykorzystane Kupony Lotnicze i podającej się za osobę, na której rzecz może być dokonany zwrot na podstawie ustępu 2.1 lub 2.2 niniejszego Artykułu, uważany jest za zwrot dokonany należycie, który zwalnia Qatar Airways z odpowiedzialności i jakichkolwiek przyszłych roszczeń o zwrot za bilet.

3.  Zwroty przymusowe

W przypadku gdy Qatar Airways odwoła lot, nie zrealizuje rejsu zasadniczo zgodnie z rozkładem, nie zatrzyma się w punkcie wymienionym na Bilecie jako punkt docelowy lub punkt międzylądowania Pasażera, nie jest w stanie zapewnić uprzednio zarezerwowanego miejsca bądź spowoduje nieskorzystanie przez Klienta z lotu przesiadkowego, na który posiada on rezerwację, kwota zwrotu równa jest:

3.1 jeśli Biletu nie wykorzystano w ogóle – kwocie odpowiadającej zapłaconej cenie.

3.2 jeśli Bilet wykorzystano częściowo – kwocie odpowiadającej:

(i)  cenie za przelot w jedną stronę (po potrąceniu stosownych zniżek i opłat) od punktu przerwania rejsu do punktu przeznaczenia lub następnego Punktu Międzylądowania lub

(ii) różnicy między ceną zapłaconą a ceną wykorzystanej usługi przewozu, w zależności od tego, która z powyższych kwot jest wyższa. 

4.  Zwroty dobrowolne

Jeśli Klient życzy sobie otrzymać zwrot za Bilet z powodów innych niż wymienione w ustępie 3 niniejszego artykułu, zwrot następuje według wyłącznego uznania Qatar Airways, a zwracana kwota równa jest:

4.1
1)  jeśli Biletu nie wykorzystano w ogóle – kwocie odpowiadającej zapłaconej cenie,  po potrąceniu stosownych opłat manipulacyjnych lub opłat za anulowanie lub

2)  jeśli Bilet wykorzystano częściowo – kwocie odpowiadającej  różnicy między ceną zapłaconą a stosowną ceną przewozu między punktami, w odniesieniu do których wykorzystano Bilet, po potrąceniu stosownych  opłat manipulacyjnych lub opłat za anulowanie.

5.  Zwrot za Bilet zagubiony
W przypadku zagubienia Biletu lub jego części bądź karty użytej do wystawienia biletu elektronicznego, Qatar Airways dokona zwrotu za bilet po okazaniu zadowalającego Qatar Airways dowodu zagubienia i uiszczeniu stosownych opłat manipulacyjnych, pod warunkiem że:

(a) nie miało miejsca wykorzystanie, wcześniejszy zwrot za bilet ani wymiana zagubionego Biletu lub jego części oraz

(b) osoba, na której rzecz dokonywany jest zwrot, zobowiąże się, w formie wskazanej przez Qatar Airways, że zapłaci z powrotem Qatar Airways kwotę zwróconą, w przypadku gdy i w zakresie w jakim zagubiony Bilet lub jego część zostanie użyty przez jakąkolwiek osobę lub dokonany zostanie zwrot na rzecz osoby będącej w posiadaniu Biletu.

(c) Jeśli Bilet lub jego część zagubi Qatar Airways lub Autoryzowany Przedstawiciel Qatar Airways, odpowiedzialność za zagubienie ponosi Qatar Airways.

6.  Prawo do odmowy zwrotu równowartości

6.1  Qatar Airways może odmówić zwrotu za Bilet po wygaśnięciu jego ważności, jeśli Klient wystąpił z wnioskiem o zwrot w terminie późniejszym niż wskazany w Regulaminie Qatar Airways.

6.2  Qatar Airways może odmówić zwrotu za Bilet okazany Qatar Airways lub przedstawicielom organu administracji jako dowód zamiaru wyjazdu z danego kraju, chyba że Klient udowodni w sposób zadowalający dla Qatar Airways, że jest uprawniony do pozostania w tym kraju albo że wyjazdu dokona za pośrednictwem innego Przewoźnika lub innego środka transportu.

7.  Waluta
Wszystkie zwroty podlegają przepisom prawa, rozporządzeniom i regulacjom lub zarządzeniom kraju, w którym Bilet został pierwotnie zakupiony oraz kraju, w którym dokonywany jest zwrot. Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, zwrotów dokonuje się zwykle w walucie, w której uiszczono płatność za Bilet, możliwe jest jednak również ich dokonanie w innej walucie zgodnie z Regulaminem Qatar Airways.

8.  Podmiot zwracający cenę
Zwroty dobrowolne dokonywane są wyłącznie przez tego Przewoźnika, który pierwszy wystawił Bilet, lub ewentualnie przez jego przedstawiciela, jeśli posiada on stosowne upoważnienie.

9.  Wyłączenie zwrotu równowartości ceny Biletu czarterowego
Wartość Biletów czarterowych wykupionych w ramach wypoczynku zorganizowanego nie podlega zwrotowi przez Qatar Airways w żadnych okolicznościach.

10.  Obowiązek zwrotu na konto związane z kartą kredytową
Należny zwrot za bilet opłacony kartą kredytową może nastąpić wyłącznie na konto powiązane z kartą kredytową użytą do dokonania pierwotnego zakupu. Zwrot należnej kwoty będzie dokonany przez Qatar Airways zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, jedynie w oparciu o kwotę i walutę podane na bilecie. Kwota zwracana na konto powiązane z kartą kredytową, należące do właściciela karty, może różnić się od kwoty wcześniejszego obciążenia za bilet dokonanego przez wystawcę karty kredytowej z uwagi na różnice kursowe. Takie różnice nie uprawniają osoby otrzymującej zwrot do wystąpienia z roszczeniem wobec Qatar Airways.

ARTYKUŁ 12  -  ZACHOWANIE NA POKŁADZIE SAMOLOTU

1.  Zachowania niedopuszczalne
Jeśli w zasadnej opinii Qatar Airways Klient zachowuje się na pokładzie samolotu w sposób stwarzający zagrożenie dla samolotu albo innych osób lub mienia na jego pokładzie, utrudnia załodze wykonywanie  obowiązków lub nie stosuje się do poleceń przez nią wydanych, w tym między innymi poleceń dotyczących palenia, spożywania alkoholu lub zażywania środków odurzających, bądź też zachowuje się w sposób, któremu mogą zasadnie sprzeciwiać się inni Pasażerowie, Qatar Airways może zastosować takie środki, jakie uzna za stosowne w celu przerwania takich zachowań, w tym obezwładnienie. Qatar Airways może usunąć Klienta z pokładu w dowolnym punkcie trasy lub odmówić jego dalszego przewozu, jak również Klient może być oskarżony o przestępstwa popełnione pokładzie samolotu.

2.  Pokrycie kosztów zmiany trasy
Jeśli wskutek zachowania Klienta Qatar Airways musi skierować samolot do miejsca przeznaczenia niezgodnego z rozkładem i usunąć tam Klienta z pokładu, Qatar Airways zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Klienta wszystkich zasadnych i słusznych kosztów zmiany trasy, w tym między innymi opłat nawigacyjnych, dodatkowych kosztów paliwa, opłat lotniskowych za lądowanie oraz niezbędnych kosztów załogi.

3.  Korzystanie z urządzeń elektronicznych na pokładzie samolotu
Ze względów bezpieczeństwa Qatar Airways może zakazać korzystania lub ograniczyć korzystanie na pokładzie samolotu z urządzeń elektronicznych, w tym między innymi przenośnych odbiorników radiowych, odtwarzaczy CD, gier elektronicznych lub urządzeń przesyłających fale radiowe, w tym telefonów komórkowych, zabawek sterowanych radiem i krótkofalówek. Bez zgody Qatar Airways Klient nie może korzystać na pokładzie samolotu z jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych, z wyjątkiem dyktafonów, aparatów słuchowych i rozruszników serca.

4.  Zakaz palenia podczas rejsu
Na wszystkich rejsach Qatar Airways obowiązuje zakaz palenia. Zakaz dotyczy wszystkich stref samolotu.

ARTYKUŁ 13  -  USTALENIA DOKONANE PRZEZ PRZEWOŹNIKA
Jeśli Qatar Airways dokonuje ustaleń dotyczących Klienta z osobą trzecią, która ma świadczyć mu usługi inne niż przewóz powietrzny, lub jeśli Qatar Airways wystawia bilet lub kupon dotyczący transportu lub usług (innych niż przewóz powietrzny) świadczonych przez osobę trzecią, takich jak rezerwacje miejsc w hotelach lub wynajem samochodów, działa w tym względzie wyłącznie jako przedstawiciel Klienta. Do usług świadczonych przez osoby trzecie mają zastosowanie warunki ustalone przez te osoby. Jeśli Qatar Airways oferuje Klientom również transport naziemny, mogą mieć do niego zastosowanie inne warunki. Warunki te Qatar Airways udostępnia na żądanie.

ARTYKUŁ 14: FORMALNOŚCI ADMINISTRACYJNE

1.  Postanowienia ogólne
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów prawa, regulacji, zarządzeń, poleceń i wymagań związanych z podróżą, obowiązujących w krajach wylotu, przylotu i przelotu, jak również Regulaminu i poleceń Qatar Airways. Qatar Airways nie ponosi odpowiedzialności za pomoc udzieloną lub informacje przekazane Klientowi, na piśmie lub w inny sposób, przez agentów lub pracowników Qatar Airways w związku z uzyskaniem niezbędnych dokumentów lub wiz bądź przestrzeganiem takich przepisów prawa, regulacji, zarządzeń, poleceń i wymagań. Qatar Airways nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje poniesione przez Klienta wskutek nieuzyskania takich dokumentów lub wiz bądź nieprzestrzegania takich przepisów prawa, regulacji, zarządzeń, poleceń i wymagań.

2.  Dokumenty podróży
Przed rozpoczęciem podróży Klient ma obowiązek przedstawić wszystkie dokumenty związane z wyjazdem, wjazdem i stanem zdrowia oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa, regulacjami, zarządzeniami, poleceniami i wymaganiami odpowiednich krajów, a także zezwolić Qatar Airways na sporządzenie i zatrzymanie kopii tych dokumentów. Qatar Airways zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu Klienta, który nie przestrzega stosownych przepisów prawa, regulacji, zarządzeń, poleceń i wymagań, oraz którego dokumenty zostaną uznane za nieprawidłowe, bądź który nie zezwolił Qatar Airways na sporządzenie i zatrzymanie kopii tych dokumentów.

3.  Odmowa wstępu do kraju
Klient zgadza się zapłacić stosowną cenę w przypadkach, gdy Qatar Airways ma, wskutek polecenia organu administracji, obowiązek przetransportowania Klienta do punktu wylotu lub innego punktu ze względu na brak uprawnień Klienta do wjazdu do danego kraju (przeznaczenia lub tranzytowego). Qatar Airways może zaliczyć na poczet takiej ceny kwotę, którą zapłacono za niewykorzystany przewóz, jak również wszystkie środki Klienta znajdujące się w posiadaniu Qatar Airways. Qatar Airways nie zwraca ceny pobranej za przewóz do punktu odmowy wjazdu do danego kraju lub deportacji z niego.

4.  Odpowiedzialność pasażera za grzywny, koszty zatrzymania itp.
W przypadku gdy Qatar Airways będzie zobowiązany do uiszczenia lub zdeponowania jakiejkolwiek grzywny lub kary, bądź poniesienia innego wydatku wskutek nieprzestrzegania przez Klienta przepisów prawa, regulacji, zarządzeń, poleceń lub wymogów odpowiednich krajów albo nieokazania wymaganych dokumentów, Klient na żądanie Qatar Airways zwróci Qatar Airways jakąkolwiek kwotę zapłaconą  lub zdeponowaną z tego tytułu oraz inne poniesione w związku z tym wydatki. Qatar Airways może zaliczyć na poczet takich wydatków jakąkolwiek kwotę, zapłaconą za niewykorzystany przewóz, jak również wszelkie środki Klienta znajdujące się w posiadaniu Qatar Airways.

5.  Kontrola celna
Jeśli jest to konieczne, Klient stawi się do kontroli Bagażu Rejestrowanego lub Bagażu Nierejestrowanego przez celników lub innych pracowników administracji. Qatar Airways nie odpowiada za straty lub szkody poniesione przez Klienta wskutek nieprzestrzegania tego wymogu.

6.  Kontrola bezpieczeństwa
Klient ma obowiązek poddawać się wszelkim kontrolom bezpieczeństwa przeprowadzanym przez pracowników administracji, personel lotniska bądź Qatar Airways.

ARTYKUŁ 15  -  DALSI PRZEWOŹNICY
Przewóz wykonywany przez kilku kolejnych Przewoźników na podstawie jednego Biletu lub Biletu i wystawionego w związku z nim Biletu Łącznego uważa się za jeden przewóz.

ARTYKUŁ 16  -  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ

I.  Szkody na osobie

1.  Z zastrzeżeniem ustępów 2 i 3 poniżej, przewóz na podstawie niniejszych Warunków podlega zasadom i ograniczeniom dotyczącym odpowiedzialności ustalonym w stosownej Konwencji Warszawskiej lub Konwencji Montrealskiej, chyba że nie jest on przewozem powietrznym i/lub przewozem międzynarodowym, do których stosuje się rzeczone Konwencje. 

2.  (i)   Z zastrzeżeniem punktów 2(ii) i 2(iii) poniżej, odpowiedzialność spółki Qatar Airways za szkody poniesione w przypadku śmierci, zranienia lub innego uszkodzenia ciała Klienta nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom nałożonym przez odpowiednie Konwencje bądź ich ustawowe, prawodawcze lub sądowe interpretacje lub zastosowania.
(ii)   Z zastrzeżeniem punktu 2(iii) poniżej, w przypadku szkód, których suma nie przekracza równowartości 113 100 SDR, Qatar Airways nie wyłączy i nie ograniczy swojej odpowiedzialności poprzez dowiedzenie, że Qatar Airways i przedstawiciele Qatar Airways podjęli wszystkie stosowne środki celem zapobieżenia szkodzie lub że podjęcie takich środków przez nich było niemożliwe.
(iii)   Niezależnie od postanowień punktów 2(i) i 2(ii) powyżej, jeśli Qatar Airways udowodni, że szkoda została spowodowana przez niedbalstwo poszkodowanego lub zmarłego Pasażera, lub iż powyższe okoliczności przyczyniły się do powstania szkody, Qatar Airways może zostać zwolniona z odpowiedzialności w całości lub części, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

3.  (i)    Qatar Airways niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni po ustaleniu tożsamości osoby fizycznej uprawnionej do odszkodowania dokona takich płatności zaliczkowych, jakie będą konieczne do zaspokojenia pilnych potrzeb materialnych tej osoby proporcjonalnie do stopnia doznanych przez nią trudności.
 (ii)    Bez uszczerbku dla punktu 3(i) powyżej, w przypadku śmierci kwota płatności zaliczkowej  wyniesie nie mniej niż 16 000 SDR na jednego Pasażera.
 (iii)    Płatność zaliczkowa nie stanowi uznania odpowiedzialności Qatar Airways i może zostać potrącona z kwot wypłaconych później zgodnie z podstawą odpowiedzialności Qatar Airways. Zaliczka nie podlega jednak zwrotowi, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustępie 2(iii) powyżej lub w okolicznościach, w których zostanie później dowiedzione, że osoba, która otrzymała płatność zaliczkową, spowodowała szkodę lub przyczyniła się do niej przez swoje niedbalstwo lub nie była osobą uprawnioną do otrzymania odszkodowania.

4.  W przypadku przewozu, który nie jest przewozem powietrznym i/lub przewozem międzynarodowym, do którego stosuje się Konwencje:
 (i)    Qatar Airways odpowiada za szkodę Klienta i/lub szkodę w jego Bagażu Rejestrowanym, wyłącznie jeśli szkoda ta została spowodowana niedbalstwem Qatar Airways. Jeśli Klient przyczynił się do powstania szkody przez swoje niedbalstwo, odpowiedzialność, Qatar Airways podlega odpowiednim przepisom prawa dotyczącym przyczynienia się do powstania szkody przez niedbalstwo.
 (ii)    Z wyjątkiem działania lub zaniechania dokonanego w zamiarze umyślnym wyrządzenia szkody lub przez nierozwagę i ze świadomością, że istnieje prawdopodobieństwo powstania szkody
 (a)   odpowiedzialność Qatar Airways wobec Klienta za śmierć, zranienie lub inne uszkodzenie ciała ograniczona jest do kwoty 16 600 SDR, z tym że jeżeli zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa stosuje się inny limit odpowiedzialności, zastosowanie będziemy miał ten limit.
 (b)    Qatar Airways nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za opóźnienia, z wyjątkami przewidzianymi we właściwej Konwencji, niniejszych Warunkach Przewozu lub stosownych przepisach prawa.

II.  Postanowienia ogólne
W zakresie nie stojącym w sprzeczności z postanowieniami powyższymi i niezależnie od tego, czy zastosowanie ma Konwencja:
(i)  Qatar Airways odpowiada jedynie za szkody powstałe podczas rejsów Qatar Airways. Jeśli Qatar Airways wystawia Bilet lub rejestruje Bagaż na liniach innego Przewoźnika, występuje wyłącznie jako przedstawiciel tego Przewoźnika. Niemniej jednak w odniesieniu do Bagażu Rejestrowanego Klient ma również prawo podniesienia roszczeń przeciwko pierwszemu lub ostatniemu Przewoźnikowi w przypadkach, gdy, zgodnie z niniejszymi warunkami, przewóz uznawany jest za jeden przewóz.
(ii)  Qatar Airways nie odpowiada za szkody spowodowane wskutek przestrzegania przez Qatar Airways jakichkolwiek przepisów prawa lub regulacji państwowych bądź nieprzestrzegania tychże przez Klienta.
(iii)  Qatar Airways nie odpowiada za szkody wynikowe lub pośrednie, chyba że zostały wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa.
(iv)   Jeśli przewożony jest Pasażer, którego wiek lub stan psychiczny lub fizyczny stwarza ryzyko dla tego  Pasażera, Qatar Airways nie odpowiada za jakąkolwiek chorobę, uszkodzenie ciała, utratę zdrowia lub śmierć, związane z takim stanem ani za pogorszenie tego stanu.
(v)  Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, na które może się powołać Qatar Airways, stosuje się również do (i działa z korzyścią dla) pracowników, agentów i przedstawicieli Qatar Airways oraz jakiegokolwiek podmiotu, z którego samolotów korzysta Qatar Airways, oraz jego pracowników, agentów i przedstawicieli. Łączna suma, która może być dochodzona od Qatar Airways, jej pracowników, agentów i przedstawicieli oraz jakiegokolwiek takiego podmiotu i/lub jego pracowników, agentów i przedstawicieli nie może przekroczyć limitu odpowiedzialności Qatar Airways.
(vi)  Jeśli nie stwierdzono wyraźnie inaczej, żadne postanowienie niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Qatar Airways na podstawie właściwych Konwencji lub przepisów prawa.
(vii)  Do przewozu do lub z terytorium Stanów Zjednoczonych bądź przewozu z Uzgodnionym Miejscem Międzylądowania w Stanach Zjednoczonych zastosowanie ma Umowa Specjalna (patrz stosowne taryfy dotyczące Stanów Zjednoczonych). W takim przypadku Qatar Airways zastrzega sobie ograniczenie odpowiedzialności przewidzianej Konwencją. Jednakże zgodnie z art. 22 ust. 1 Konwencji spółka Qatar Airways i określeni inni Przewoźnicy wyrażają zgodę na to, by w odniesieniu do każdego realizowanego przez tych Przewoźników przewozu międzynarodowego, do którego ma zastosowanie Konwencja i którego punkt wylotu, punkt przeznaczenia lub Uzgodnione Miejsce Międzylądowania, zgodnie z Warunkami Kontraktu, znajduje się w Stanach Zjednoczonych, obowiązywały następujące warunki:
(a)  Kwota graniczna odpowiedzialności za śmierć, zranienie lub inne uszkodzenie ciała jednego Pasażera wynosi 75 000 dolarów amerykańskich, włącznie z opłatami i kosztami prawnymi, z tym że w przypadku wniesienia roszczenia w Stanie, w którym opłaty i koszty prawne zasądza się osobno, kwota ta wynosi 58 000 dolarów amerykańskich, bez kosztów i opłat prawnych.
(b)  Przewoźnicy tacy nie skorzystają w związku z roszczeniem wynikającym ze śmierci, zranienia lub innego uszkodzenia ciała Pasażera z trybu obrony przysługującego im na podstawie art. 20 ust. 1 Konwencji.
Żadne z postanowień niniejszych warunków nie będzie uznane za mające wpływ na prawa i obowiązki takich Przewoźników związane z jakimkolwiek roszczeniem wniesionym przez osobę (a także w imieniu tej osoby lub w związku z nią), która umyślnie wyrządziła szkodę skutkującą śmiercią, zranieniem lub innym uszkodzeniem ciała Pasażera,.
Nazwy Przewoźników będących stronami umowy, o której mowa w niniejszym artykule, dostępne są na żądanie we wszystkich punktach sprzedaży Biletów tych Przewoźników. Każdy z takich Przewoźników przystąpił do tej umowy wyłącznie we własnym imieniu i w związku z przewozem dokonywanym przez siebie samego oraz nie nałożył wskutek swojego przystąpienia zobowiązań na żadnego innego Przewoźnika w odniesieniu do części przewozu wykonywanej przez tego innego Przewoźnika, a także nie przyjął żądnych zobowiązań na siebie w odniesieniu do części przewozu wykonywanej przez tego innego Przewoźnika.
(viii)  Jeśli niniejsze Warunki Przewozu lub stosowne przepisy prawa nie stanowią wyraźnie inaczej, Qatar Airways odpowiada wobec Klienta wyłącznie za ściągalne odszkodowanie o charakterze kompensacyjnym za udowodnione straty.
(ix)  Jeśli nie stwierdzono wyraźnie inaczej, żadne postanowienie niniejszych Warunków Przewozu nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Qatar Airways ani jakiegokolwiek trybu obrony przysługującego Qatar Airways na podstawie Konwencji lub stosownych przepisów prawa.
(x)  Żadne postanowienie niniejszych Warunków przewozu nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Qatar Airways ani trybu obrony przysługującego Qatar Airways na podstawie Konwencji lub stosownych przepisów prawa wobec organu ubezpieczenia społecznego lub osoby zobowiązanej do wypłacenia odszkodowania lub faktycznie wypłacającej odszkodowanie w związku ze śmiercią, zranieniem lub innym uszkodzeniem ciała pasażera.

III. Bagaż

(i) Qatar Airways nie odpowiada za uszkodzenie Bagażu Nierejestrowanego, chyba że uszkodzenie takie jest skutkiem niedbalstwa Qatar Airways.
(ii) Qatar Airways nie ponosi odpowiedzialności, jeśli uszkodzenie Bagażu wynikło z wady wrodzonej, jakościowej lub innej wady tkwiącej w Bagażu. Jeśli Klient przyczynił się do powstania szkody przez swoje niedbalstwo, odpowiedzialność Qatar Airways podlega stosownym przepisom prawa dotyczącym przyczynienia się do powstania szkody przez niedbalstwo.
(iii) Qatar Airways ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę Bagażu w granicach następujących:
(a) Jeśli zastosowanie ma odpowiednia Konwencja Warszawska:
odpowiedzialność Qatar Airways ograniczona jest do 20 dolarów amerykańskich, 17 SDR lub ich równowartości w walucie lokalnej za jeden kilogram Bagażu, a w przypadku uszkodzenia Bagażu Nierejestrowanego, do 400 dolarów amerykańskich, 332 SDR lub ich równowartości w walucie lokalnej na jednego Pasażera, z tym że jeśli waga Bagażu nie została odnotowana na Kuponie Bagażowym, przyjmuje się, że łączna waga Bagażu Rejestrowanego nie przekracza stosownej wagi granicznej Bagażu, którego przewóz jest nieodpłatny w danej klasie zgodnie z Regulaminem Przewoźnika. Jeśli Regulamin Przewoźnika nie przewiduje wagi granicznej Bagażu, którego przewóz jest nieodpłatny, a waga Bagażu nie została odnotowana, przyjmuje się maksymalną wagę 32 kg. Jeśli limit Bagażu Pasażera określany jest według liczby sztuk Bagażu, a nie ich wagi, a waga Bagażu nie została odnotowana, przyjmuje się maksymalną wagę 32 kg dla każdej sztuki Bagażu Rejestrowanego (i maksymalnie dwie sztuki Bagażu) dla każdego dorosłego Pasażera i każdego dziecka płacącego co najmniej 50% zwykłej ceny dla osoby dorosłej. W przypadku małego dziecka, które nie jest uprawnione do osobnego siedzenia, przyjmuje się maksymalnie jedną sztukę Bagażu o wadze maksymalnej 20 kg. W przypadku gdy została zgłoszona wyższa wartość Bagażu Rejestrowanego zgodnie z artykułem 9.7, odpowiedzialność Qatar Airways ograniczona jest do takiej wyższej zgłoszonej wartości.
(b) W przypadku gdy zastosowanie ma Konwencja Montrealska:
maksymalna odpowiedzialność Qatar Airways za utratę, uszkodzenie lub opóźnienie w doręczeniu bagażu rejestrowanego lub nierejestrowanego jest ograniczona do równowartości w walucie lokalnej 1 131 SDR na jednego Pasażera. Qatar Airways nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów znajdujących się w bagażu niezamkniętym lub niezabezpieczonym, chyba że wyłączenie takie jest sprzeczne, odpowiednio, z Konwencją Warszawską lub Konwencją Montrealską (o ile mają zastosowanie). Qatar Airways nie przyjmuje również odpowiedzialności za drobne i powierzchowne uszkodzenia bagażu wynikające z jego normalnego zużycia w trakcie przewozu. Wszystkie roszczenia podnoszone na podstawie Konwencji Montrealskiej muszą zostać potwierdzone dokumentem dowodzącym wielkości straty. Wysokość odszkodowania ulega zmniejszeniu stosownie do stopnia zużycia Bagażu.
(c) Jeśli zgodnie z właściwymi przepisami prawa zastosowanie mają inne limity odpowiedzialności, stosuje się takie inne limity.
(iv) Maksymalne limity odpowiedzialności określone w artykule 16 (iii)a i (iii)b powyżej nie mają zastosowania, jeśli szkoda wynikła z działania lub zaniechania Qatar Airways dokonanego w zamiarze umyślnym wyrządzenia szkody lub przez nierozwagę i ze świadomością, że istnieje prawdopodobieństwo powstania szkody, lub gdy w przypadku bagażu rejestrowanego w momencie oddania go przewoźnikowi została zgłoszona na piśmie wyższa wartość i uiszczona dodatkowa opłata zgodnie z usługą wyceny nadbagażu, o której mowa w Artykule 9.7.1.
(v) Odpowiedzialność Qatar Airways nie może przekroczyć wysokości udowodnionej szkody.
(vi) Qatar Airways nie odpowiada za szkodę wyrządzoną Klientowi lub w jego Bagażu przez obiekt stanowiący zawartość Bagażu. Pasażer, którego mienie wyrządzi szkodę innej osobie albo szkodę w mieniu Qatar Airways lub innej osoby, ma obowiązek pokryć wszystkie straty i wydatki poniesione przez Qatar Airways w związku z taką szkodą.
(vii) Klient nie powinien umieszczać w bagażu rejestrowanym przedmiotów kruchych lub łatwo psujących się, gotówki, biżuterii, metali szlachetnych, przedmiotów ze srebra, papierów dłużnych i wartościowych ani dokumentów tożsamości lub próbek.   Należy pamiętać, że odpowiedzialność Qatar Airways za udowodnioną utratę lub uszkodzenie bagażu rejestrowanego podlega ograniczeniom wskazanym, odpowiednio, w Konwencji warszawskiej lub Konwencji montrealskiej.

IV. Opóźnienie w Przewozie Pasażerów
W przypadku gdy zastosowanie ma Konwencja Montrealska, odpowiedzialność Qatar Airways za opóźnienie w przewozie ograniczona jest wyłącznie do kwoty 4 694 SDR na jednego pasażera, chyba że Qatar Airways jest w stanie udowodnić podjęcie przez Qatar Airways oraz pracowników i agentów Qatar Airways wszystkich zasadnie wymaganych środków w celu uniknięcia szkody lub niemożność podjęcia takich środków.

ARTYKUŁ 17  -  PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ I TERMIN WYSTĄPIENIA NA DROGĘ SĄDOWĄ

1. Przedawnienie roszczeń
Prawo wystąpienia z roszczeniem z tytułu uszkodzenia Bagażu Rejestrowanego nie przysługuje, jeśli osoba uprawniona do jego odbioru nie wniesie reklamacji do Qatar Airways natychmiast po wykryciu uszkodzenia, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od dnia odebrania; natomiast z tytułu opóźnienia w przewozie Bagażu – jeśli reklamacja nie zostanie wniesiona w ciągu 21 dni od daty pozostawienia Bagażu do dyspozycji Klienta. Każda reklamacja musi zostać zgłoszona na piśmie i wysłana do Qatar Airways w terminie przewidzianym powyżej.

2. Termin wystąpienia na drogę sądową
Prawo do żądania naprawienia szkody wygasa, jeśli nie wystąpiono na drogę sądową w ciągu dwóch lat licząc od daty przybycia do punktu przeznaczenia lub daty, w której samolot miał do tego punktu przybyć lub daty przerwania przewozu. Sposób obliczania okresu przedawnienia określa prawo kraju, w którym siedzibę ma sąd rozpatrujący sprawę.

ARTYKUŁ 18  –  INNE WARUNKI

18.1 Przewóz Klienta i jego Bagażu dokonywany jest również zgodnie z innymi określonymi zasadami i warunkami dotyczącymi bezpieczeństwa lotu, terminowości i wygody pasażerów, które mają zastosowanie do Qatar Airways lub zostały przez Qatar Airways przyjęte.   Powyższe zasady i warunki, w postaci obowiązującej w danym czasie, mają istotne znaczenie.   Dotyczą one m.in. przewozu osób małoletnich bez nadzoru osoby dorosłej, pasażerów niepełnosprawnych, kobiet w ciąży, pasażerów chorych, ograniczeń korzystania z urządzeń i przedmiotów elektronicznych, przewozu określonych towarów niebezpiecznych oraz spożywania napojów alkoholowych i palenia wyrobów tytoniowych na pokładzie samolotu.
Zasady dotyczące tych kwestii Qatar Airways udostępnia na żądanie.

18.2 Qatar Airways dopuszcza nieodpłatne przewożenie w kabinie pasażerskiej psa-przewodnika towarzyszącego Klientowi na rejsach do / z następujących krajów / regionów do ostatecznego miejsca przeznaczenia lotem Qatar Airways :
a) Stany Zjednoczone – klient ma prawo podróżować z psem-przewodnikiem w kabinie pasażerskiej pod warunkiem, że psa można umieścić w takim miejscu, by nie blokował przejścia oraz innych miejsc wykorzystywanych do ewakuacji w sytuacjach nagłych. W przypadku gdy klient posiada dwa lub więcej psów-przewodników, Qatar Airways podejmie wszelkie starania w rozsądnym zakresie w celu umieszczenia psów-przewodników w kabinie pasażerskiej zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i zasadami postępowania obowiązującymi w Qatar Airways.
W przypadku następujących krajów w kabinie pasażerskiej samolotu Qatar Airways dopuszczalny jest tylko jeden pies-przewodnik:
b) Kanada
c) Kraje członkowskie UE
d) Brazylia
e) Australia
f) Indie
g) Inne kraje: Przewóz psów przewodników podlega lokalnym regulacjom tych krajów.
Uwaga
Na pozostałych rejsach Qatar Airways nie wolno przewozić psów-przewodników w kabinie pasażerskiej.
Do przewozu psa-przewodnika stosuje się następujące zasady:

1.  Klient ma obowiązek powiadomić Qatar Airways o zamiarze zabrania na pokład psa-przewodnika (dotyczy wyłącznie odcinków rejsu trwających osiem godzin lub dłużej), w tym psa zapewniającego wsparcie emocjonalne lub psychiczne (dotyczy odcinków rejsu dowolnej długości), co najmniej 48 godzin przed zaplanowanym czasem rozpoczęcia rejsu oraz stawić się do odprawy co najmniej jedną godzinę przed ogłoszonym standardowym czasem odprawy.

2.  Klient ma obowiązek przedstawić, w momencie rezerwacji lub odprawy na lotnisku, dowód, że towarzyszący mu pies jest psem-przewodnikiem.   Jeśli pies nie jest psem zapewniającym wsparcie emocjonalne lub psychiczne, dowód ten może mieć postać identyfikatora, innej dokumentacji na piśmie, zawieszki lub wiarygodnego ustnego zapewnienia właściciela.

3.  Jeśli pies-przewodnik ma towarzyszyć Klientowi na odcinku rejsu trwającym osiem godzin lub dłużej, Klient ma obowiązek przedstawić dokumentację potwierdzającą, że pies nie będzie w trakcie rejsu załatwiał swoich potrzeb fizjologicznych lub będzie je załatwiał w sposób nie stwarzający problemów zdrowotnych lub sanitarnych. W tym drugim przypadku dokumentacja powinna określać sposób załatwiania potrzeb fizjologicznych przez psa i usuwania przez Klienta jego odchodów.   Obowiązek posiadania materiałów wchłaniających lub innych niezbędnych do tego celu spoczywa na Kliencie.   Zaleca się, aby Klient uzyskał podpisane zaświadczenie od dyplomowanego weterynarza zajmującego się psem.

4.  Jeśli Klientowi ma towarzyszyć pies zapewniający wsparcie emocjonalne lub psychiczne, należy przedstawić następujące dwa dokumenty:

4.1 Stosowną dokumentację potwierdzającą, że pies nie będzie w trakcie rejsu załatwiał swoich potrzeb fizjologicznych lub będzie je załatwiał w sposób niestwarzający problemów zdrowotnych lub sanitarnych. W tym drugim przypadku dokumentacja powinna określać sposób załatwiania potrzeb fizjologicznych przez psa i usuwania przez Klienta jego odchodów   Obowiązek posiadania materiałów wchłaniających lub innych niezbędnych do tego celu spoczywa na Kliencie.   Zaleca się, aby Klient uzyskał podpisane zaświadczenie od dyplomowanego weterynarza zajmującego się psem.

4.2 Podpisane zaświadczenie, wystawione nie wcześniej niż jeden rok przed podaną w rozkładzie datą rejsu przez dyplomowanego specjalistę ds. zdrowia psychicznego (np. psychiatrę, psychologa lub pracownika opieki społecznej posiadającego dyplom w dziedzinie psychologii klinicznej), na właściwym papierze firmowym, stwierdzające co następuje:    (a) w przypadku lotów na/z terytorium USA – u Klienta stwierdzono zaburzenie psychiczne lub emocjonalne wymienione w klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM-IV; (b) obecność psa zapewniającego wsparcie emocjonalne lub psychiczne jest dla Klienta niezbędnym udogodnieniem podczas podróży powietrznej i/lub po przybyciu na miejsce przeznaczenia; (c) dokumentację wystawia dyplomowany specjalista ds. zdrowia psychicznego, pod którego opieką pozostaje pasażer, oraz (d) rodzaj i datę wydania dyplomu specjalisty ds. zdrowia psychicznego oraz kraj lub stan, w którym wydano dyplom.

5.  Jeśli Klient nie przedstawi wymaganej dokumentacji, jego pies nie zostanie przewieziony w kabinie pasażerskiej.   Pies może zostać nieodpłatnie przewieziony danym rejsem w luku bagażowym, o ile Klient zapewni odpowiedni kojec, a w luku jest wystarczająca ilość miejsca.

6.  Qatar Airways może zmienić miejsce Klienta, tak aby zagwarantować, że pies nie będzie blokował przejścia lub innej strefy, takiej jak droga do wyjścia, która musi pozostać wolna od przeszkód na wypadek nagłej ewakuacji.

7.  Zaleca się, aby Klient przygotował psa do rejsu, ćwicząc z nim i ograniczając podawanie płynów bezpośrednio przed rejsem.

8.  Zaleca się założenie psu uprzęży bezpieczeństwa podczas startu, lądowania i w każdym wypadku gdy wyświetlany jest nakaz zapięcia pasów.

9.  Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie dopilnowanie, by pies nie zagrażał ani nie przeszkadzał innym osobom, czy to przy bramce czy na pokładzie samolotu, tzn. nie warczał, nie ujadał, nie rzucał się i nie próbował nikogo ugryźć.   Jeśli pies Klienta zachowuje się w ten sposób, może zajść konieczność umieszczenia go w luku bagażowym, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Klienta, o ile Klient zapewni odpowiedni kojec, a w luku jest wystarczająca ilość miejsca.

10.  Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie, by jego pies-przewodnik bądź pies zapewniający wsparcie emocjonalne lub psychiczne zaopatrzony był w całość dokumentacji niezbędnej do wjazdu do kraju przeznaczenia, w tym dokumentacji dotyczącej odbytych szczepień, przebytych zabiegów i testów.

11.  W kabinie pasażerskiej wolno przewozić jako zwierzę-przewodnika bądź zwierzę zapewniające wsparcie emocjonalne lub psychiczne wyłącznie psa.

ARTYKUŁ 19  -  INTERPRETACJA

Tytuły artykułów niniejszych Warunków Przewozu służą jedynie wygodzie i nie mogą być używane do interpretacji tekstu.

ARTYKUŁ 20  -  ZMIANA I WYŁĄCZENIE WARUNKÓW

Pracownicy, agenci i przedstawiciele Przewoźnika nie mają prawa dokonywać zmian, modyfikacji ani zrzeczenia się jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków Przewozu.
NAZWA PRZEWOŹNIKA: QATAR AIRWAYS COMPANY Q.C.S.C.
SKRÓT NAZWY: QR
Data ostatniej aktualizacji: 7 maja 2015

Pobierz Warunki przewozu.