Close

Select Your local website

  • ZAREZERWUJ LOT
  • ZARZĄDZAJ REZERWACJĄ
  • ODPRAWA ONLINE
  • STATUS LOTU
  • ROZKŁAD LOTÓW

Warunki przewozu

ARTYKUŁ 1 -  DEFINICJE

Wymienione poniżej określenia używane w niniejszych Warunkach – z wyjątkiem przypadków, gdy niniejsze Warunki wskazują inaczej – będą miały następujące znaczenie:

Określenie Definicja
Qatar Airways oznacza Qatar Airways
Klient oznacza dowolną osobę, z wyjątkiem członków załogi, która jest lub ma być przewożona samolotem na podstawie Biletu.   (patrz również definicja określenia „Pasażer” poniżej).
Uzgodnione miejsca międzylądowania oznaczają miejsca, inne niż miejsca wylotu i przylotu, wskazane na Bilecie lub w rozkładach lotów Qatar Airways jako zaplanowane miejsca międzylądowania na trasie.
Kod oznaczenia linii lotniczych oznacza dwa znaki lub trzy litery identyfikujące poszczególnych przewoźników.
Autoryzowany przedstawiciel oznacza pośrednika oferującego bilety Pasażerom, który został mianowany przedstawicielem Qatar Airways, przy sprzedaży Klientom transportu połączeniami oferowanymi przez Qatar Airways oraz, po odpowiednim upoważnieniu, również połączeniami innych przewoźników.
Bagaż oznacza rzeczy osobiste zabierane przez Klienta w związku z podróżą. Jeśli Qatar Airways nie wskaże inaczej, Bagaż obejmuje zarówno Bagaż rejestrowany, jak i nierejestrowany
Kontrola Bagażu oznacza części biletu związane z przewozem Bagażu rejestrowanego
Wywieszka bagażowa oznacza dokument używany wyłącznie do identyfikacji każdej sztuki Bagażu rejestrowanego.
Przewoźnik oznacza przewoźnika powietrznego innego niż Qatar Airways, którego Kod oznaczenia linii lotniczych znajduje się na Bilecie lub Bilecie łącznym.
Regulamin przewoźnika oznacza zasady, inne niż niniejsze Warunki, opublikowane przez Qatar Airways i obowiązujące w dniu wystawienia Biletu, które regulują przewóz Klienta i/lub jego Bagażu oraz ustalają stosowne obowiązujące taryfy opłat.
Termin odprawy oznacza ustalony przez Qatar Airways termin, do którego Klient musi załatwić wszystkie formalności związane z odprawą i otrzymać kartę pokładową.
Bagaż rejestrowany oznacza Bagaż, który Qatar Airways przyjmuje na przechowanie i na który wydano kwit bagażowy.
Bilet łączny oznacza Bilet wystawiony Klientowi łącznie z innym Biletem i razem z nim stanowiący jedną umowę przewozu.
Warunki umowy oznaczają warunki wskazane w Bilecie bądź Planie podróży/pokwitowaniu lub razem z nim dostarczone, określone jako takie i obejmujące przed odniesienie niniejsze Warunki przewozu i adnotacje.
Konwencja warszawska

oznacza jedną z następujących umów mających zastosowanie do umowy przewozu:

  • Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 roku (dalej zwana Konwencją warszawską);
  • Konwencja warszawska ze zmianami wprowadzonymi Protokołem Haskim z dnia 28 września 1955 roku;
  • Konwencja warszawska ze zmianami wprowadzonymi Protokołem Haskim z roku 1955 i Dodatkowym Protokołem nr 2 z Montrealu z roku 1975
  • Konwencja warszawska ze zmianami wprowadzonymi Protokołem Haskim i Dodatkowym Protokołem nr 4 z Montrealu z roku 1975;
  • Konwencja uzupełniająca z Guadalajary (1961).
Konwencja montrealska oznacza Konwencję o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Montrealu dnia 28 maja 1999 roku.
Konwencje oznaczają stosowną Konwencję warszawską oraz Konwencję montrealską z roku 1999.
Kupon oznacza zarówno kupon papierowy, jak i elektroniczny, upoważniający wskazanego w nim pasażera do przewozu określonym w nim połączeniem.
Szkoda oznacza śmierć, zranienie lub uszkodzenie ciała pasażera, utratę, częściową utratę, kradzież bądź inne uszkodzenie lub zniszczenie bagażu wynikające z przewozu bądź związane z przewozem lub innymi usługami świadczonymi przy okazji przewozu przez Qatar Airways.
Dni oznaczają dni kalendarzowe, w tym wszystkie dni tygodnia, z tym że dla celów powiadamiania nie wlicza się dnia wysłania powiadomienia, a dla celów ustalania okresu ważności Biletu nie wlicza się dnia wystawienia Biletu ani dnia rozpoczęcia rejsu.
Odmowa wstępu na pokład oznacza odmowę przyjęcia pasażerów na pokład samolotu rejsowego, nawet jeśli posiadają oni ważny bilet i potwierdzoną rezerwację danego rejsu oraz stawili się do odprawy w wymaganym terminie i we wskazany sposób.
Kupon elektroniczny  oznacza elektroniczny kupon rejsowy lub inny dokument określający wartość, przechowywany w bazie danych Qatar Airways.
Bilet elektroniczny oznacza Plan podróży / pokwitowanie wystawione przez Qatar Airways lub w imieniu Qatar Airways, Kupony elektroniczne oraz, jeśli to stosowne, kartę pokładową.
Członek rodziny oznacza osobę blisko spokrewnioną z Klientem, w tym jego małżonka, dzieci (również adoptowane), rodziców (również przybranych), rodzeństwo (również przybrane), dziadków, wnuków, teściów, szwagra, szwagierkę, zięcia i synową.
Kupon rejsowy oznacza tę część Biletu, na której znajduje się adnotacja „upoważnia do przewozu” lub, w przypadku biletu elektronicznego, kupon elektroniczny, i która wskazuje konkretne miejsca, między którymi Klient ma prawo do przewozu.
Siła wyższa oznacza nietypowe i nieprzewidywalne okoliczności leżące poza kontrolą Qatar Airways, których skutków nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.
Plan podróży / pokwitowanie oznacza dokument lub dokumenty wystawione przez Qatar Airways lub w imieniu Qatar Airways pasażerom podróżującym z Biletem elektronicznym, zawierające imię i nazwisko Pasażera, informacje o rejsie i adnotacje.
Cena zwykła oznacza najwyższą cenę ustaloną w danej klasie przewozu.
Pasażer oznacza dowolną osobę, z wyjątkiem członków załogi, która jest lub ma być przewożona statkiem powietrznym za zgodą Qatar Airways.
Kupon pasażera lub Pokwitowanie pasażera oznaczą tę część biletu wystawionego przez Qatar Airways lub w imieniu Qatar Airways, która jest w ten sposób oznaczona i ma zostać zatrzymana przez Klienta.
SPC oznacza specjalne prawo ciągnienia zdefiniowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Cena specjalna oznacza cenę niższą niż cena zwykła
Punkt międzylądowania oznacza zaplanowany postój podczas podróży, w miejscu leżącym pomiędzy miejscem wylotu a miejscem przylotu
Taryfy oznaczają opublikowane ceny, opłaty lub powiązane Warunki przewozu Przewoźnika, które zostały zgłoszone odpowiednim organom, jeśli istnieje wymóg zgłoszenia
Bilet oznacza dokument zatytułowany „Bilet pasażera i rejestracja bagażu” lub Bilet elektroniczny, w obu przypadkach wystawiony przez Qatar Airways lub w imieniu Qatar Airways, który obejmuje zawarte w nim Warunki umowy, adnotacje i kupony.
Bagaż nierejestrowany oznacza Bagaż Klienta inny niż Bagaż rejestrowany.

ARTYKUŁ 2  -  ZAKRES STOSOWANIA WARUNKÓW

1.  Postanowienia ogólne

1.1  Niniejsze Warunki stanowią Warunki przewozu, o których mowa w Bilecie. Z zastrzeżeniem podpunktów 2, 3, 4 i 5 niniejszego artykułu Warunki dotyczą wyłącznie rejsów lub segmentów rejsu, w których na Bilecie w polu przewoźnika wpisana jest nazwa Qatar Airways lub kod oznaczający rejs QR.

1.2  Niniejsze warunki dotyczą również przewozów nieodpłatnych lub po obniżonej cenie, w zakresie w jakim Regulamin Qatar Airways albo właściwe umowy, karty pokładowe lub Bilety nie stanowią inaczej.

2.   Przewóz do i z Kanady i Stanów Zjednoczonych

2.1  Niniejsze warunki dotyczą przewozu pomiędzy różnymi miejscami w Kanadzie lub pomiędzy miejscem w Kanadzie i miejscem położonym poza Kanadą tylko w takim zakresie, w jakim zostały włączone do taryf obowiązujących w Kanadzie.

2.2 Jeśli przewóz następuje do lub ze Stanów Zjednoczonych, niniejsze warunki nie dotyczą transportu międzystanowego, międzypaństwowego lub zagranicznego ani przewozu przesyłek pocztowych drogą powietrzną, według definicji zawartej w amerykańskim federalnym prawie lotniczym z roku 1958. Do takiego transportu stosuje się odpowiednią taryfę obowiązującą w Stanach Zjednoczonych. Niniejsze warunki dotyczą również przewozów nieodpłatnych lub po obniżonej cenie, w zakresie w jakim Regulamin Qatar Airways albo właściwe umowy, karty pokładowe lub Bilety nie stanowią inaczej.

3.  Rejsy czarterowe

Jeśli przewóz następuje zgodnie z umową czarteru, niniejsze Warunki przewozu stosuje się jedynie w zakresie, w jakim zostały włączone, przez odniesienie lub w inny sposób, do umowy czarteru lub Biletu. Jeśli przewóz następuje na podstawie umowy o zorganizowanie wypoczynku zawartej z osobą trzecią, niniejsze Warunki przewozu mają zastosowanie do przewozu Klienta drogą powietrzną, z wyłączeniem jednak postanowień dotyczących zwrotu ceny.  

4.  Nadrzędność przepisów prawa

Niniejsze Warunki przewozu stosuje się, jeśli nie są sprzeczne z taryfami Qatar Airways bądź odpowiednimi ustawami, rozporządzeniami lub zarządzeniami, gdyż w wypadku sprzeczności pierwszeństwo mają owe taryfy, ustawy, rozporządzenia lub zarządzenia. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków przewozu jest nieważne na podstawie przepisów właściwego prawa, inne postanowienia pozostają mimo to ważne.

5.  Umowy code share

W przypadku niektórych przewozów Qatar Airways zawiera z innymi przewoźnikami tzw. umowy code share. Oznacza to, że nawet gdy Klient wykupił rezerwację w Qatar Airways i posiada bilet zawierający jako oznaczenie przewoźnika kod QR jako przewoźnika, za obsługę samolotu może odpowiadać inny przewoźnik. Do takiego transportu również stosuje się niniejsze Warunki przewozu. Jeśli taka sytuacja wystąpi, Klient zostanie powiadomiony o przewoźniku obsługującym samolot w momencie dokonania rezerwacji.

6.  Pierwszeństwo Warunków przed Regulaminem

Jeśli w niniejszych Warunkach nie postanowiono inaczej, w przypadku rozbieżności między niniejszymi Warunkami przewozu i innymi Regulaminami Qatar Airways pierwszeństwo mają niniejsze Warunki, chyba że rozbieżność dotyczy stosowania taryf obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w którym to przypadku pierwszeństwo mają te taryfy.

7.  Oczekiwanie na płycie lotniska

Na lotniskach amerykańskich może mieć miejsce dłuższe oczekiwanie na płycie lotniska z przyczyn leżących poza kontrolą linii lotniczej. Qatar Airways posiada plan awaryjny w przypadku oczekiwania na płycie, który zapewnia zgodność z przepisami amerykańskiego Departamentu Transportu. Jeśli jednak oczekiwanie na płycie lotniska wystąpi na lotnisku amerykańskim w rejsie objętym umową code share, w którym samolot obsługuje partner Qatar Airways, zastosowanie ma plan awaryjny linii lotniczej obsługującej samolot.

ARTYKUŁ 3  -  BILETY

1.  Bilety 

1.1  Pobieżny dowód zawarcia umowy
Bilet stanowi przedmiot wartościowy, dlatego Klient powinien powziąć odpowiednie środki w celu zabezpieczenia go i zapobieżenia jego kradzieży lub utracie. Bilet stanowi pobieżny dowód zawarcia umowy przewozu między Qatar Airways jako przewoźnikiem a Klientem jako Pasażerem wskazanym na Bilecie, przy czym Klient może zostać zobowiązany do okazania odpowiedniego dokumentu tożsamości. Warunki umowy zawarte w Bilecie stanowią wyciąg z niniejszych Warunków przewozu. Qatar Airways świadczy usługi przewozu wyłącznie Pasażerom zaopatrzonym w dowód zapłaty lub częściowej zapłaty w postaci Biletu lub innego dokumentu Przewoźnika wystawionego przez tego Przewoźnika lub jego upoważnionego przedstawiciela. Bilet pozostaje przez cały czas własnością wystawiającego go Przewoźnika.

1.2  Wymóg okazania Biletu
Klient jest uprawniony do skorzystania z usługi przewozu wyłącznie po okazaniu ważnego Biletu, należycie wystawionego zgodnie z regulaminem Qatar Airways i zawierającego kupon na dany rejs oraz pozostałe nieużywane kupony rejsowe i Kupon Pasażera. Dodatkowo Klient nie będzie uprawniony do skorzystania z usługi przewozu, jeśli przedstawiony przez niego Bilet jest uszkodzony lub został w inny sposób zmieniony przez osobę inną niż Qatar Airways lub jej upoważnionego przedstawiciela. W przypadku Biletu elektronicznego Klient nie będzie uprawniony do skorzystania z usługi przewozu, jeśli nie przedstawi właściwego dowodu tożsamości oraz należycie wystawionego na Klienta Biletu elektronicznego.

1.3  Utrata Biletu i podobne sytuacje
W przypadku utraty lub uszkodzenia Biletu lub jego części bądź nieokazania Biletu zawierającego Kupon Pasażera i wszystkie niewykorzystane kupony rejsowe Qatar Airways na życzenie Klienta wymieni taki Bilet lub jego część, wystawiając nowy Bilet, pod warunkiem że Klient przedstawi łatwo weryfikowalny dowód, że Bilet ważny na dany rejs został na niego wystawiony oraz podpisze z Qatar Airways umowę zobowiązującą Klienta do zwrotu Qatar Airways kosztów i naprawienia szkód z konieczności i zasadnie poniesionych przez Qatar Airways lub innego przewoźnika z tytułu niewłaściwego wykorzystania Biletu. Qatar Airways nie będzie żądał od Klienta naprawienia szkód wynikających z niedbalstwa Qatar Airways. Przewoźnik wystawiający Bilet może naliczyć za taką usługę zasadną opłatę manipulacyjną (która w przypadku Qatar Airways wynosi nie mniej niż 50 dolarów lub ich równowartość w walucie lokalnej).

1.4  Niezbywalność biletu
Bilet nie podlega zbyciu, z wyłączeniem przypadków wymaganych stosownymi przepisami krajowymi, w szczególności przepisami wspólnotowymi dotyczącymi wypoczynku zorganizowanego. Jeśli Bilet okazuje osoba inna niż uprawniona do przewozu na podstawie niniejszych Warunków lub do zwrotu ceny w związku z Warunkami, Qatar Airways nie ponosi odpowiedzialności wobec osoby uprawnionej, jeśli w dobrej wierze umożliwi osobie okazującej skorzystanie z przewozu lub zwróci jej wartość Biletu.

1.5  Bilety sprzedawane po obniżonej cenie
Niektóre bilety są sprzedawane po obniżonej cenie. W takim przypadku zwrot ich równowartości może nie być możliwy w całości lub części. Klient powinien dobrać cenę biletu stosownie do swoich potrzeb. W interesie Klienta leży również wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia na wypadek konieczności anulowania biletu. Wiele cen specjalnych ważnych jest tylko w określonych terminach, w przypadku konkretnych rejsów wskazanych na bilecie i nie podlega jakimkolwiek zmianom bądź też może ulec zmianie wyłącznie po uiszczeniu dodatkowej opłaty.

2.  Ważność

2.1  Okres ważności
Okres ważności biletów wystawionych po cenach zwykłych dla rejsów w jedną stronę, w obie strony lub kołowych wynosi jeden rok od daty rozpoczęcia podróży, a jeśli pierwszy kupon rejsowy nie posiada daty lub jest niewykorzystany – od daty wystawienia biletu.

W przypadku gdy jedna lub więcej części biletu obejmuje wycieczkę lub inną cenę specjalną o okresie ważności krótszym niż wskazany powyżej, krótszy okres ważności dotyczy jedynie takiego przewozu wycieczkowego lub po cenie specjalnej.

2.2  Przedłużenie ważności
Jeśli Klient nie mógł skorzystać z przewozu w okresie ważności biletu z winy Qatar Airways, a mianowicie:
1.  anulowania rejsu, na który posiadał rezerwację, lub
2.  pominięcia zaplanowanego postoju, który wypadał w miejscu wylotu, przylotu lub międzylądowania Klienta, lub
3.  niezorganizowania rejsu zasadniczo zgodnie z rozkładem, lub
4.  spowodowania nieprzybycia Klienta na rejs, lub
5.  zamiany jednej klasy na inną, lub
6.  niemożności zapewnienia uprzednio potwierdzonych miejsc,

ważność biletu Klienta ulega wydłużeniu do daty pierwszego rejsu Qatar Airways z dostępnym miejscem w klasie, za którą Klient uiścił cenę.

2.3 Niemożność zapewnienia miejsca
Jeśli Pasażer posiadający bilet nie będzie mógł skorzystać z przewozu w okresie ważności Biletu z powodu niemożności zapewnienia przez Qatar Airways miejsca w rejsie w momencie gdy Pasażer zechce dokonać rezerwacji, ważność Biletu takiego Pasażera ulega wydłużeniu zgodnie z Regulaminem.

2.4  Choroba Pasażera
Jeśli Pasażer, który rozpoczął podróż, nie będzie mógł skorzystać z przewozu w okresie ważności Biletu z powodu choroby, Qatar Airways może przedłużyć okres ważności Biletu tego Pasażera (o ile takie przedłużenie nie jest wykluczone Regulaminem mającym zastosowanie do ceny uiszczonej przez Pasażera) do dnia, w którym stan zdrowia Pasażera pozwoli mu na podróż zgodnie z zaświadczeniem lekarskim bądź do daty pierwszego rejsu po takim dniu, od punktu kontynuowania podróży oraz z dostępnym miejscem w klasie, za którą Pasażer uiścił cenę Jeśli pozostałe w Bilecie kupony rejsowe obejmują jedno lub więcej międzylądowań, ważność takiego Biletu, z zastrzeżeniem Regulaminu, może zostać przedłużona o nie więcej niż trzy miesiące od daty wskazanej na zaświadczeniu lekarskim. W takiej sytuacji Qatar Airways może odpowiednio przedłużyć okres ważności biletów pozostałych członków najbliższej rodziny Pasażera towarzyszącej Pasażerowi niezdolnemu do podróżowania.

2.5  Śmierć Pasażera
W przypadku śmierci Pasażera w trasie bilety osób towarzyszących Pasażerowi mogą ulec zmianie poprzez wyłączenie minimalnego okresu pobytu lub wydłużenie ich ważności. W przypadku śmierci członka najbliższej rodziny Pasażera, który rozpoczął podróż, Bilet Pasażera i członków jego najbliższej rodziny towarzyszących Pasażerowi może ulec podobnej zmianie. Zmiana Biletu nastąpi po otrzymaniu ważnego aktu zgonu, a ewentualne wydłużenie okresu ważności nie może przekraczać 45 dni od daty śmierci.

3.  Kolejność kuponów rejsowych

3.1 Qatar Airways uznaje Kupony rejsowe wyłącznie w kolejności od miejsca wylotu wskazanego na Bilecie.

3.2  W przypadku podróży międzynarodowej Bilet może stracić ważność i nie zostać uznany, jeżeli pierwszy Kupon rejsowy nie został wykorzystany, a Klient rozpoczął podróż w punkcie międzylądowania lub Uzgodnionym miejscu postoju.

3.3  Każdy Kupon rejsowy upoważnia Pasażera do przewozu w klasie w nim wskazanej oraz w dacie i rejsie, na który dokonano rezerwacji. Jeśli Kupony rejsowe zostały wystawione bez wskazania w nich rezerwacji, Qatar Airways zarezerwuje miejsce na wniosek Klienta pod warunkiem uiszczenia odpowiedniej opłaty i dostępności miejsca na wnioskowanym rejsie.

4.  Nazwa i adres Przewoźnika
Nazwa Qatar Airways może występować na Bilecie w postaci skróconej. Za adres Qatar Airways uznaje się port wylotu wymieniony przy pierwszym skrócie nazwy Qatar Airways w polu PRZEWOŹNIK na Bilecie, a w przypadku Biletu elektronicznego – port wskazany w pierwszym segmencie lotu w Pokwitowaniu / planie podróży. Dla celów stosownej Konwencji za adres Qatar Airways nie należy uważać miejsca, w którym Qatar Airways ma siedzibę lub główne miejsce prowadzenia działalności.

ARTYKUŁ 4  -  MIĘDZYLĄDOWANIA I UZGODNIONE PUNKTY POSTOJOWE

1.  Dopuszczalność międzylądowań
Międzylądowania są dopuszczalne tylko wtedy, gdy zostały wcześniej ustalone z Qatar Airways i wskazane na Bilecie.

2.  Uzgodnione miejsca postojowe
Dopuszcza się międzylądowania w Uzgodnionych miejscach postojowych, z zastrzeżeniem wymagań organów administracji i Regulaminu Qatar Airways.  
ARTYKUŁ 5  -  CENY, OPŁATY I TRASY

1.  Postanowienia ogólne
Ceny obejmują wyłącznie przelot z lotniska w miejscu wylotu na lotnisko w miejscu przylotu. Ceny nie obejmują transportu naziemnego między lotniskami oraz między lotniskami a terminalami, chyba że Qatar Airways świadczy taką usługę bez dodatkowych opłat.

2.  Ceny obowiązujące
Cenami obowiązującymi są ceny opublikowane przez Qatar Airways lub w imieniu Qatar Airways, a jeśli takie ceny nie zostały opublikowane – ceny ustalone zgodnie z Regulaminem Qatar Airways. Z zastrzeżeniem wymagań organów administracji i Regulaminu Qatar Airways obowiązujące ceny są cenami za rejs lub rejsy planowane w dniu rozpoczęcia przewozu objętego pierwszym Kuponem rejsowym na Bilecie. Jeśli pobrana od Klienta kwota nie jest równa obowiązującej cenie, różnica podlega odpowiednio dopłacie przez Klienta lub zwrotowi przez Qatar Airways, zgodnie z Regulaminem.

3.  Trasy
Jeśli Regulamin Qatar Airways nie stanowi inaczej, ceny dotyczą wyłącznie tras podanych w związku z cenami. Jeśli dana cena dotyczy więcej niż jednej trasy, Klient może wskazać trasę przed otrzymaniem Biletu. Jeśli trasa nie została podana, ustala ją Qatar Airways.

4.  Waluta
Ceny, podatki i inne opłaty płatne są w dowolnej walucie przyjmowanej przez Qatar Airways. Jeśli płatność następuje w walucie innej niż waluta podana przy cenie, stosuje się kurs wymiany ustalony zgodnie z Regulaminem Qatar Airways.

5.  Podatki i opłaty
Klient ma obowiązek uiścić stosowne podatki i opłaty nałożone przez organ administracji lub inny organ bądź przez operatora lotniska. Klient zostanie w momencie zakupu biletu poinformowany o podatkach i opłatach niewliczonych w cenę. Takie podatki i opłaty są zwykle podawane na bilecie osobno. Podatki i opłaty nakładane na przewóz drogą powietrzną podlegają ciągłym zmianom i mogą zostać również nałożone po dacie wystawienia biletu. Jeśli stawka podatku lub opłaty wskazana na bilecie ulegnie podniesieniu, Klient ma obowiązek dokonania dopłaty. Podobny obowiązek występuje w przypadku nałożenia nowego podatku lub opłaty po dacie wystawienia biletu. Jeśli podatki i opłaty, które Klient uiścił na rzecz Qatar Airways w momencie wydania biletu, zostały zlikwidowane lub ograniczone w ten sposób, że nie dotyczą już Klienta, bądź gdy ich stawka uległa zmniejszeniu, Klient może żądać zwrotu nadpłaconej kwoty.

ARTYKUŁ 6  -  REZERWACJE

1.  Wymagania dotyczące rezerwacji

1.1  Rezerwacja klienta zostaje zarejestrowana przez Qatar Airways lub upoważnionego przedstawiciela Qatar Airways. Na żądanie Klienta Qatar Airways przekaże mu pisemne potwierdzenie rezerwacji.

1.2 Zgodnie z Regulaminem Qatar Airways do niektórych cen mogą mieć zastosowanie warunki wyłączające lub ograniczające prawo Klienta do zmiany lub anulowania rezerwacji.  

2.  Terminy wykupienia Biletu
Jeśli Klient nie uiścił ceny za Bilet ani nie dokonał z Qatar Airways ustaleń odnośnie do zakupu Biletu na kredyt przed wskazanym terminem wykupienia biletu, Qatar Airways może anulować rezerwację Klienta.

3.  Dane osobowe
Klient przyjmuje do wiadomości, że przekazał swoje dane osobowe Qatar Airways celem dokonania rezerwacji, zakupu Biletu, skorzystania z usług dodatkowych, ułatwienia spełnienia wymogów dotyczących imigracji i wjazdu do danego kraju oraz udostępnienia tych danych organom administracji w związku z podróżą Klienta. W tym celu Klient upoważnia Qatar Airways do przechowywania takich danych, wykorzystywania ich i przekazywania do oddziałów Qatar Airways, upoważnionych przedstawicieli, organów administracji, innych przewoźników oraz dostawców powyższych usług, niezależnie od kraju, w którym podmioty te mają siedzibę.

4.  Miejsca
Qatar Airways dołoży starań, aby spełnić zgłoszone wcześniej prośby Klienta dotyczące miejsc. Qatar Airways nie gwarantuje jednak dostępności konkretnego miejsca w samolocie. Qatar Airways zastrzega sobie prawo przydzielenia lub zamiany miejsc w dowolnym momencie, nawet po wejściu Klienta na pokład, z przyczyn związanych z rejsem, bezpieczeństwem rejsu i ochroną pasażerów, a Klient wyraża zgodę na zaakceptowanie miejsca, które zostanie mu przydzielone w trakcie rejsu w klasie, na którą wystawiono Bilet.

5.  Opłata za niezajęcie miejsca
Zgodnie z Regulaminem Klient, który nie skorzysta z zarezerwowanego miejsca, ma obowiązek uiścić opłatę za niezajęcie miejsca.

6.  Ponowne potwierdzenie rezerwacji
Qatar Airways nie wymaga ponownego potwierdzenia rezerwacji, z wyjątkiem rejsów wylatujących z Dżuddy. Wszystkie segmenty rejsów zaczynające się lub nawracające w Dżuddzie muszą zostać ponownie potwierdzone nie później niż 72 godziny przed wylotem.

7.  Anulowanie dalszych rezerwacji przez Qatar Airways
Jeśli Klient nie wykorzysta rezerwacji i nie powiadomi o tym Qatar Airways, Qatar Airways może anulować lub zażądać anulowania dokonanych przez Klienta rezerwacji dalszych lub powrotnych.

8.  Wykorzystanie wolnych miejsc
Qatar Airways zastrzega sobie prawo do wykorzystania, według wyłącznego wyboru Qatar Airways, zarezerwowanych wolnych miejsc, które nie zostały zajęte przez Klienta. Jeśli Qatar Airways wykorzysta takie wolne miejsca, nie ma obowiązku zwrotu ceny zapłaconej w związku z daną rezerwacją, z zastrzeżeniem Artykułu 11 poniżej.

ARTYKUŁ 7  -  ODPRAWA
Klient ma obowiązek stawić się w miejscu odprawy i przy bramce wejściowej z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do czasu wylotu, tak aby umożliwić załatwienie wszystkich formalności i procedur urzędowych związanych z wylotem, a w każdym razie nie później niż o godzinie wskazanej przez Qatar Airways. Jeśli klient nie stawi się na czas w miejscu odprawy lub przy bramce wejściowej albo nie zabierze ze sobą dokumentów niezbędnych do podróży, Qatar Airways może anulować rezerwację miejsca klienta zamiast opóźnić wylot. Qatar Airways nie odpowiada za straty lub wydatki Klienta spowodowane niezastosowaniem się do postanowień niniejszego artykułu.

ARTYKUŁ 8  -  ODMOWA I OGRANICZENIE PRZEWOZU

1.  Prawo odmowy przewozu
Qatar Airways może odmówić przewozu Klienta lub jego Bagażu ze względów bezpieczeństwa bądź gdy Qatar Airways na podstawie swojej zasadnej decyzji uzna, że:

1.1  działanie takie jest wymagane do przestrzegania właściwych ustaw, rozporządzeń lub zarządzeń dowolnego stanu lub kraju wylotu, przylotu lub przelotu;

1.2  zachowanie Klienta, jego wiek lub stan fizyczny, w tym zmniejszona zdolność kierowania własnym postępowaniem wskutek spożycia alkoholu lub zażycia środków odurzających:  
 (A) czyni koniecznym udzielenie Klientowi przez Qatar Airways specjalnej pomocy 
 (B) powoduje dyskomfort dla innych pasażerów lub wywołuje ich sprzeciw; lub
 (C) stwarza ryzyko lub zagrożenie dla Klienta, osób trzecich lub mienia; lub

1.3  działanie takie jest konieczne, gdyż Klient nie zastosował się do poleceń Qatar Airways; lub

1.4  Klient odmówił poddania się kontroli bezpieczeństwa; lub

1.5  Klient nie uiścił stosownej ceny oraz należnych podatków i opłat albo nie dotrzymał dokonanych przez siebie (lub osobę płacącą za Bilet) ustaleń z Qatar Airways dotyczących zakupu na kredyt;

1.6  Klient nie posiada przy sobie stosownych dokumentów;

1.7  istnieje podejrzenie, że Klient będzie chciał przedostać się na terytorium kraju, przez który przelatuje; lub

1.8  istnieje podejrzenie, że Klient zniszczy lub będzie próbował zniszczyć swoje dokumenty w trakcie rejsu; lub

1.9  Klient odmówił wydania za pokwitowaniem swojego dokumentu podróży załodze na żądanie Qatar Airways; lub

1.10  Bilet przedstawiony przez Klienta:
 (A)  został uzyskany bezprawnie lub zakupiony od podmiotu innego niż   Przewoźnik wystawiający bilety lub jego upoważniony przedstawiciel; lub
 (B)  został zgłoszony jako skradziony lub zagubiony; lub
 (C)  został podrobiony; lub
 (D)  Kupon rejsowy został zmieniony przez podmiot inny niż Qatar Airways, inny Przewoźnik bądź upoważniony przedstawiciel Qatar Airways lub innego Przewoźnika bądź też został uszkodzony, przy czym Qatar Airways zastrzega sobie prawo zatrzymania takiego Biletu; lub

1.11  Klient przedstawiający Bilet nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą wskazaną na Bilecie w polu IMIĘ I NAZWISKO PASAŻERA, przy czym Qatar Airways zastrzega sobie prawo zatrzymania takiego Biletu;

2.  Specjalna pomoc Klientowi
Przewóz dzieci bez opieki osoby dorosłej, osób ubezwłasnowolnionych, kobiet w ciąży lub osób chorych wymaga uprzedniego ustalenia z Qatar Airways. Osobom niepełnosprawnym, które w momencie zakupu biletu poinformowały Qatar Airways o specjalnych wymaganiach, zaakceptowanych przez Qatar Airways, nie można następnie odmówić przewozu z powodu takiej niepełnosprawności lub specjalnych wymagań.

3.  Odmowa przewozu lub wysadzenie Pasażera
Qatar Airways może, na podstawie swojej zasadnej decyzji, odmówić przewozu Pasażera lub wysadzić go w trakcie rejsu z powodu jego postępowania, zachowania bądź stanu fizycznego lub psychicznego. W takim przypadku Qatar Airways może anulować pozostałą, niewykorzystaną część Biletu, a Pasażerowi nie przysługuje dalszy przewóz ani zwrot równowartości Biletu, czy to na odcinku, na którym nastąpiła odmowa przewozu lub wysadzenie Pasażera, czy też kolejnych odcinkach objętych Biletem. Qatar Airways nie odpowiada za szkody lub straty wynikowe spowodowane, w mniemaniu Pasażera, odmową przewozu lub wysadzeniem w trasie. Qatar Airways zastrzega sobie prawo dochodzenia od Pasażera wszystkich zasadnych kosztów takiego wysadzenia, zgodnie z Artykułem 12 ustęp 2.

4.  Samodzielna decyzja Pasażera o opuszczeniu samolotu i odmowa dalszej podróży
Jeśli po dokonaniu odprawy Pasażer lub osoby z nim podróżujące podejmą bez ważnego, stwierdzonego na piśmie powodu decyzję o zaprzestaniu podróży, na którą posiadają ważną kartę pokładową, a wskutek takiej decyzji wylot opóźni się o czas niezbędny do opuszczenia pokładu przez Pasażera i jego Bagaż, Qatar Airways zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Pasażera wszystkich bezpośrednich kosztów zasadnie poniesionych przez Qatar Airways wskutek takiego opóźnienia.
Qatar Airways zastrzega sobie prawo zaliczenia na poczet takich kosztów ceny zapłaconej za niewykorzystany Bilet oraz środków pieniężnych znajdujących się w posiadaniu Pasażera.

ARTYKUŁ 9  -  BAGAŻ

1.  Niedopuszczalna zawartość Bagażu

1.1  Klient nie może umieszczać w Bagażu:
 (1)  przedmiotów, które nie stanowią Bagażu w myśl definicji z Artykułu 1; lub
 (2)  przedmiotów, które mogą z dużym prawdopodobieństwem zagrozić bezpieczeństwu osób lub mienia na pokładzie    samolotu, np. przedmiotów wymienionych w „Instrukcjach Technicznych ICAO w zakresie bezpiecznego przewozu lotniczego towarów niebezpiecznych         ” oraz „Regulacjach dotyczących towarów niebezpiecznych” wydanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA)    i Regulaminie Qatar Airways (dodatkowe informacje można uzyskać    od Qatar Airways na żądanie); lub
 (3) przedmiotów, których przewóz jest zakazany właściwymi ustawami, rozporządzeniami    lub zarządzeniami kraju wylotu, przylotu lub przelotu; lub
 (4)  przedmiotów, które w opinii Qatar Airways nie nadają się do przewozu ze względu na ich wagę,    wielkość lub charakter, np. przedmiotów kruchych lub łatwo psujących się; lub
 (5)  żywych zwierząt, z zastrzeżeniem ustępu 10 niniejszego artykułu.

1.2  Zakazuje się przewożenia w Bagażu broni palnej i amunicji, z wyjątkiem broni i amunicji myśliwskiej lub sportowej. Broń i amunicja myśliwska i sportowa może zostać przyjęta do Bagażu rejestrowanego zgodnie z Regulaminem Qatar Airways. Broń należy przewozić w stanie rozładowanym, z załączonym bezpiecznikiem i w odpowiednim opakowaniu. Przewóz amunicji podlega regulacjom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych wydanym przez ICAO i IATA, wymienionych w ustępie 1.1 powyżej.

1.3  W Bagażu rejestrowanym nie wolno umieszczać przedmiotów kruchych lub łatwo psujących się ani gotówki, biżuterii, metali szlachetnych, komputerów, elektroniki osobistej, weksli, papierów dłużnych, papierów wartościowych, innych wartościowych przedmiotów, dokumentów biznesowych, paszportów bądź innych dokumentów tożsamości lub próbek służących do ustalania tożsamości.

1.4  Zabytkowa broń palna, broń biała, noże i tym podobne przedmioty mogą zostać przyjęte do Bagażu rejestrowanego zgodnie z Regulaminem, zabrania się jednak wnoszenia ich do kabiny samolotu.

1.5  W przypadku przewożenia przedmiotów wymienionych w ustępach 1.1, 1.2 lub 1.3 niniejszego Artykułu – niezależnie od tego, czy wolno je przewozić w Bagażu – przewóz taki podlega opłatom, ograniczeniom odpowiedzialności i innym postanowieniom niniejszych warunków, które dotyczą przewozu Bagażu.

2.  Prawo odmowy przewozu Bagażu

2.1  Qatar Airways może odmówić przewozu w Bagażu przedmiotów wymienionych w ustępie 1 niniejszego artykułu jako zakazane, jak również odmówić dalszego przewożenia takich przedmiotów po stwierdzeniu ich obecności w Bagażu.

2.2  Qatar Airways może odmówić przewozu w Bagażu dowolnego przedmiotu ze względu na jego rozmiar, kształt, wagę lub charakter.

2.3  Qatar Airways może przewieźć Bagaż, którego waga przekracza dopuszczalny limit, późniejszymi rejsami, chyba że Klient dokonał z Qatar Airways uprzednich ustaleń dotyczących takiego przewozu.

2.4  Qatar Airways może odmówić przyjęcia jako rejestrowanego Bagażu, który nie jest prawidłowo zapakowany w walizki lub inne odpowiednie pojemniki zapewniające bezpieczny przewóz przy zachowaniu zwykłej ostrożności.  

3.  Prawo przeszukania Pasażera i Bagażu

3.1  Ze względów ochrony i bezpieczeństwa pasażerów wymaga się, aby Pasażer poddał się przeszukaniu i sprawdzeniu oraz przedstawił swój Bagaż do przeszukania, sprawdzenia i prześwietlenia. Qatar Airways dokłada starań, aby dokonywać przeszukiwania, sprawdzania i prześwietlania Bagażu w obecności Pasażera. Jeśli jednak Pasażer nie jest obecny, czynności te zostaną wykonane bez jego udziału. Jeśli Pasażer nie zezwoli Qatar Airways na przeprowadzenie niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo i ochronę pasażerów czynności przeszukania, sprawdzenia i prześwietlenia siebie samego i swojego bagażu, Qatar Airways odmówi przewiezienia Pasażera i jego Bagażu. W takim przypadku Qatar Airways nie ponosi odpowiedzialności wobec Pasażera, z wyjątkiem zwrotu ceny Biletu zgodnie z Artykułem 11.

3.2  Prawo przeszukania, o którym mowa w ustępie 3.1 powyżej, nie nakłada na Qatar Airways żadnego obowiązku, a niezależnie od tego, czy zostanie ono wykonane czy nie, nie stanowi wyraźnej ani dorozumianej zgody Qatar Airways na przewóz w Bagażu Pasażera przedmiotu, który podlega wykluczeniu na podstawie ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu.

4.  Bagaż rejestrowany

4.1  Po przekazaniu Qatar Airways Bagażu do rejestracji Qatar Airways przyjmie go na przechowanie i wyda Klientowi wywieszkę bagażową dla każdej sztuki Bagażu zarejestrowanego.

4.2  Jeśli na Bagażu nie znajduje się nazwisko, inicjały lub inne określenie tożsamości jego właściciela, należy je przymocować, zanim Bagaż zostanie przyjęty.

4.3  Domniemywa się, że tytuł prawny do Bagażu i jego zawartości posiada wyłącznie Klient, chyba że w momencie rejestracji Bagażu złoży on inne oświadczenie.

4.4  Bagaż rejestrowany przewożony jest tym samym samolotem co Klient, chyba że Qatar Airways uzna taki przewóz za niepraktyczny. W takim wypadku Bagaż rejestrowany zostanie przewieziony następnym rejsem z dostępnym miejscem.

5.  Limit darmowego Bagażu
Klient może przewozić nieodpłatnie Bagaż wskazany w Regulaminie Qatar Airways, z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń Regulaminu.

6.  Bagaż nadmiarowy
Qatar Airways zastrzega sobie prawo odmowy przewiezienia Bagażu, którego waga przekracza limit darmowego bagażu. Bagaż, którego waga przekracza limit darmowego bagażu zostanie przewieziony wyłącznie według uznania Qatar Airways i z zastrzeżeniem ograniczeń przestrzennych i wagowych. Za przewóz Bagażu, którego masa przekracza limit darmowego Bagażu, Pasażer uiszcza opłatę według stawek i w sposób przewidziany w Regulaminie.

7.  Zgłoszenie nadmiarowej wagi Bagażu i stosowne opłaty

7.1  Jeśli zgodnie z Regulaminem Qatar Airways w niektórych lokalizacjach oferowana jest usługa wyceny Bagażu nadmiarowego, Klient może zgłosić wartość Bagażu rejestrowanego, która przekracza stosowne limity odpowiedzialności. W przypadku dokonania takiego zgłoszenia Klient ma obowiązek uiścić stosowne opłaty.

7.2  Qatar Airways odmówi przyjęcia zgłoszenia wyceny nadmiarowego Bagażu rejestrowanego, jeśli część przewozu realizuje inny Przewoźnik, który nie oferuje takiej usługi.

8.  Bagaż nierejestrowany (wnoszony na pokład samolotu)

8.1  Bagaż wnoszony na pokład podlega ustalonym przez Qatar Airways ograniczeniom odnośnie do wymiarów i wagi. Dany przedmiot musi mieścić się pod fotelem przed pasażerem lub w zamkniętym schowku w kabinie. Przedmioty, które Qatar Airways uzna za przekraczające limity wymiarów lub wagi, nie mogą być wniesione do kabiny.

8.2  Przedmioty, które w opinii Qatar Airways nie nadają się do przewozu w luku bagażowym (w tym np. delikatne instrumenty muzyczne) mogą być przewożone w schowku w kabinie, wyłącznie jeśli Klient uprzednio powiadomił o takich przedmiotach Qatar Airways i otrzymał stosowną zgodę. Klient może mieć obowiązek uiszczenia za taką usługę osobnej opłaty.

9.  Odbiór i doręczanie Bagażu

9.1 Klient ma obowiązek odebrać Bagaż zarejestrowany natychmiast po udostępnieniu go do odbioru w miejscu docelowym lub miejscu międzylądowania.

9.2  Do zgłoszenia się po wydawany Bagaż uprawniony jest wyłącznie posiadacz Kuponu bagażowego i Wywieszki bagażowej przekazanej Pasażerowi w momencie rejestracji Bagażu. Nieokazanie Wywieszki bagażowej nie uniemożliwia wydania Bagażu, o ile okazano Kupon bagażowy i zidentyfikowano Bagaż w inny sposób.

9.3  Jeśli osoba zgłaszająca się po Bagaż nie jest w stanie okazać Kuponu bagażowego i zidentyfikować Bagażu Wywieszką bagażową, Qatar Airways wyda tej osobie daną walizkę tylko pod warunkiem, że udowodni ona swoje prawo do niej sposób w zadowalający Qatar Airways, a jeśli Qatar Airways tego zażąda, przedstawi wystarczające zabezpieczenie pokrywające straty, szkody lub wydatki, które Qatar Airways może ponieść wskutek takiego wydania.

9.4  Przyjęcie przez posiadacza Kuponu bagażowego Bagażu bez zastrzeżeń w chwili wydania stwarza domniemanie faktyczne, że Bagaż został wydany w należytym stanie i zgodnie z Warunkami umowy.

9.5  Domniemywa się, że tytuł prawny do Bagażu nieodebranego po upływie 120 dni przechowywania przez Qatar Airways przechodzi na Qatar Airways. Qatar Airways może dokonać takich ustaleń dotyczących likwidacji Bagażu i przeznaczenia zysków pochodzących ze sprzedaży jego zawartości, jakie uzna za stosowne.

10.  Zwierzęta

10.1  Za uprzednią zgodą Qatar Airways i zgodnie z Regulaminem, zwierzęta takie jak psy, koty, ptaki hodowane w domu i inne zwierzęta domowe mogą zostać przyjęte do przewozu w luku samolotu, o ile znajdują się w należycie zabezpieczonych klatkach i posiadają ważne zaświadczenia o stanie zdrowia i szczepieniach, pozwolenie na wjazd i inne dokumenty wymagane przez kraj przylotu lub przelotu. Jedyny wyjątek stanowią sokoły i psy-przewodnicy, które mogą pod pewnymi warunkami towarzyszyć ich właścicielowi w kabinie pasażerskiej. Sokoły wolno przewozić wyłącznie w kabinie klasy ekonomicznej. Szczegółowe warunki dotyczące psów-przewodników znajdują się w ustępie 10.3 poniżej oraz Artykule 18 niniejszych Warunków przewozu.

10.2  Jeśli zwierzę zostało przyjęte jako Bagaż razem z klatką lub innym pojemnikiem oraz pożywieniem, jego waga nie jest wliczana do limitu nieodpłatnego Bagażu Pasażera, lecz stanowi Bagaż nadmiarowy, za który Pasażer ma obowiązek uiścić stosowną opłatę.

10.3  [Dotyczy rejsów do i ze Stanów Zjednoczonych i krajów Unii Europejskiej] Pies-przewodnik towarzyszący Pasażerowi niepełnosprawnemu, wraz z klatką lub innym pojemnikiem, pożywieniem i innymi rzeczami niezbędnymi podczas rejsu (np. środkami do usuwania odchodów psa) może podróżować w kabinie pasażerskiej nieodpłatnie, z zastrzeżeniem Artykułu 18 niniejszych Warunków przewozu.

10.4  Przyjęcie zwierzęcia do przewozu odbywa się pod warunkiem ponoszenia przez Pasażera pełnej odpowiedzialności za zwierzę. Qatar Airways nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub utratę, opóźnienie w dotarciu, chorobę lub śmierć przewożonego zwierzęcia w przypadku odmowy wpuszczenia zwierzęcia do jakiegokolwiek kraju, stanu lub terytorium bądź przepuszczenia go przez nie.

10.5  Bez uszczerbku dla ustępu 10.4 powyżej Qatar Airways ma prawo do ograniczenia zgodnie z (odpowiednio) właściwą Konwencją lub niniejszymi Warunkami przewozu odpowiedzialności za zranienie lub stratę, opóźnienie w dotarciu, chorobę lub śmierć przewożonego zwierzęcia, z odniesieniem do wagi zwierzęcia i stosownego limitu odpowiedzialności za odpowiednio Bagaż rejestrowany, Bagaż nierejestrowany lub ładunek.

10.6  Qatar Airways nie odpowiada za straty poniesione przez Klienta wskutek nieposiadania przez niego zaświadczeń o stanie zdrowia i szczepieniach, pozwolenia na wjazd lub przejazd, pozwolenia na wyjazd lub innych niezbędnych dokumentów zwierzęcia. Qatar Airways zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta wszystkich grzywien, kosztów, opłat, strat i należności zapłaconych lub poniesionych przez Qatar Airways z powodu nieposiadania tych dokumentów przez Klienta.  

11.  Przedmioty odebrane Pasażerom przez ochronę lotniska
Qatar Airways nie odpowiada za przedmioty odebrane Pasażerowi lub wyjęte z jego Bagażu przez ochronę lotniska działającą zgodnie z przepisami międzynarodowymi lub krajowymi, niezależnie od tego, czy takie przedmioty zostaną następnie zatrzymane lub zniszczone przez ochronę, czy też zostaną przekazane Qatar Airways.

12.  Rzeczy osobiste
Qatar Airways nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę lub zniszczenie rzeczy osobistych Pasażera, jeśli pozostawił je on bez opieki w samolocie, obiekcie, budynku lotniska lub pojeździe wykorzystywanym przez Qatar Airways.

ARTYKUŁ 10  -  ROZKŁAD REJSÓW I ICH ANULOWANIE

1.  Rozkłady rejsów

1.1  Qatar Airways zobowiązuje się dołożyć najlepszych starań w celu przewiezienia Klienta i jego Bagażu w zasadnym terminie oraz dotrzymać opublikowanych rozkładów rejsów obowiązujących w dniu podróży, z tym że rozpoczęcie i zakończenie przewozu nie są sztywno określone, a godziny podane w rozkładach lub innych materiałach są godzinami przybliżonymi i niegwarantowanymi i nie stanowią części Warunków umowy. Rozkłady rejsów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, a Qatar Airways nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób realizacji połączeń.

1.2  Qatar Airways może bez uprzedzenia podstawić innego przewoźnika lub samolot.

2.  Zmiany, anulowanie rozkładu itp.

2.1  W przypadku gdy Qatar Airways anuluje lub opóźni lot, nie jest w stanie zapewnić wcześniej potwierdzonego miejsca, nie zatrzyma się w punkcie międzylądowania lub docelowym bądź spowoduje niedotarcie Klienta na lot przesiadkowy, na który posiada on rezerwację, Qatar Airways:
 (i)  przewiezie Klienta innym ustalonym w rozkładzie rejsem pasażerskim,  w którym dostępne są miejsca; lub
(ii)  skieruje Klienta do miejsca docelowego wskazanego na Bilecie lub jego stosownej części  własnym ustalonym w rozkładzie połączeniem , połączeniem innego przewoźnika lub transportem naziemnym. Jeśli suma ceny,  opłaty za nadmiarowy Bagaż oraz opłat za stosowne rejsy na  zmienionej trasie jest wyższa niż kwota zwrotu Biletu lub jego odpowiedniej części,  Qatar Airways nie wymaga od Klienta uiszczenia dodatkowej ceny lub opłat,  zwróci natomiast różnicę, jeśli cena i opłata za zmienioną trasę są niższe; lub
(iii)  dokona zwrotu zgodnie z postanowieniami Artykułu 11 i  nie ponosi dodatkowej odpowiedzialności wobec Klienta.

2.2  Jeśli stosowna Konwencja nie stanowi inaczej, w przypadku wystąpienia zdarzeń określonych w Artykule 10.2.1 opcje wymienione w podpunktach od (i) do (iii) stanowią jedyny i wyłączny środek zaradczy przysługujący Klientowi, a Qatar Airways nie ponosi wobec Klienta dodatkowej odpowiedzialności.

3.  Miejsca dla potwierdzonych rezerwacji
Qatar Airways dokłada wszelkich starań w celu zagwarantowania dostępności miejsc z potwierdzoną rezerwacją, jednak określenia „rezerwacja”, „potwierdzone” i „stan prawidłowy” oraz związane z nimi momenty czasowe nie stanowią absolutnej gwarancji dostępności.

4.  Odszkodowanie za odmowę wstępu na pokład
Jeśli Qatar Airways nie jest w stanie zapewnić uprzednio potwierdzonego miejsca, wypłaci odszkodowanie pasażerom niewpuszczonym na pokład, zgodnie ze stosowną Konwencją i/lub stosownymi przepisami prawa i/lub własnym wskazanym w Regulaminie planem odszkodowań za odmowę wstępu na pokład.

5.  Odpowiedzialność przewoźnika za błędy lub opuszczenia
Qatar Airways nie odpowiada za błędy lub opuszczenia w rozkładach lotów lub innych opublikowanych rozkładach oraz oświadczeniach złożonych przez pracowników, agentów lub przedstawicieli Qatar Airways odnośnie do dat lub godzin wylotu lub przylotu oraz realizacji danego rejsu. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy działania lub zaniechania dokonanego w zamiarze umyślnym wyrządzenia szkody lub w zamiarze ewentualnym, gdy wiadomo że wyrządzenie szkody jest prawdopodobne.

ARTYKUŁ 11  -  ZWROTY RÓWNOWARTOŚCI BILETÓW

1. Postanowienia ogólne

Jeśli Qatar Airways nie zapewni przewozu zgodnie z Warunkami umowy lub gdy Klient zażąda dobrowolnej zmiany dokonanych ustaleń, Qatar Airways zwróci Klientowi równowartość kwoty za niewykorzystany Bilet lub jego część zgodnie z niniejszym Artykułem oraz Regulaminem.

2.  Osoba, na rzecz której dokonany zostanie zwrot

2.1  Jeśli w niniejszym ustępie 2 nie postanowiono inaczej, Qatar Airways ma prawo dokonać zwrotu na rzecz osoby wymienionej na Bilecie lub na rzecz osoby, która dokonała płatności za Bilet i przedstawiła zadowalający dowód takiej płatności.

2.2 Jeśli za Bilet zapłaciła osoba inna niż Pasażer wymieniony na Bilecie, a na Bilecie wskazano ograniczenia odnośnie do zwrotu równowartości ceny, Qatar Airways dokona zwrotu wyłącznie na rzecz osoby, która dokonała płatności za Bilet, lub zgodnie z jej poleceniem.

2.3  Zwrot dokonywany jest wyłącznie po oddaniu Qatar Airways Kuponu pasażera lub Pokwitowania pasażera, jak również wszystkich niewykorzystanych Kuponów rejsowych. Powyższe nie dotyczy Biletów zagubionych.

2.4  Zwrot dokonany na rzecz osoby okazującej Kupon pasażera lub Pokwitowanie pasażera oraz wszystkie niewykorzystane Kupony rejsowe, i podającej się za osobę, na której rzecz może być dokonany zwrot na podstawie ustępu 2.1 lub 2.2 niniejszego Artykułu, uważany jest za zwrot dokonany należycie, który zwalnia Qatar Airways z odpowiedzialności i przyszłych roszczeń o zwrot równowartości ceny.

3.  Zwroty przymusowe

W przypadku gdy Qatar Airways odwoła lot, nie zrealizuje rejsu zasadnie, zgodnie z rozkładem, nie zatrzyma się w punkcie wymienionym na Bilecie jako punkt docelowy lub punkt międzylądowania, nie jest w stanie zapewnić uprzednio zarezerwowanego miejsca bądź spowoduje niedotarcie Klienta na lot przesiadkowy, na który posiada on rezerwację, kwota zwrotu równa jest:

3.1 jeśli Biletu nie wykorzystano w ogóle – kwocie odpowiadającej zapłaconej cenie.

3.2 jeśli Bilet wykorzystano częściowo – kwocie odpowiadającej:
(i)  cenie za przelot w jedną stronę (po potrąceniu stosownych zniżek i opłat) od punktu przerwania rejsu do punktu docelowego lub następnego punktu międzylądowania, lub
(ii) różnicy między ceną zapłaconą a ceną wykorzystanego przewozu, jeśli różnica ta jest wyższa.  

4.  Zwroty dobrowolne

Jeśli Klient życzy sobie otrzymać zwrot równowartości Biletu z powodów innych niż wymienione w ustępie 3 niniejszego Artykułu, zwrot następuje według wyłącznego uznania Qatar Airways, a zwracana kwota równa jest: 

4.1
1)  jeśli Biletu nie wykorzystano w ogóle – kwocie odpowiadającej zapłaconej cenie,  po potrąceniu stosownych opłat manipulacyjnych lub opłat za anulowanie, lub 
2) jeśli Bilet wykorzystano częściowo – kwocie odpowiadającej  różnicy między ceną zapłaconą a stosowną ceną przewozu między  punktami, w których wykorzystano Bilet, po potrąceniu stosownych  opłat manipulacyjnych lub opłat za anulowanie.

5.  Zwrot za Bilet zagubiony
W przypadku zagubienia Biletu lub jego części bądź karty użytej do wystawienia Biletu elektronicznego, Qatar Airways dokona zwrotu równowartości ceny po okazaniu zadowalającego dowodu dokonania płatności i uiszczeniu stosownych opłat manipulacyjnych, pod warunkiem że:
(a) nie miały miejsca zwrot równowartości ceny ani wymiana zagubionego Biletu lub jego części
(b)  osoba, na której rzecz dokonywany jest zwrot, zobowiąże się w formie wskazanej przez Qatar Airways, że zapłaci kwotę zwróconą jej w przypadku i w zakresie gdy zagubiony Bilet lub jego część zostanie użyty przez inną osobę lub gdy dokonany zostanie zwrot jego równowartości na rzecz osoby będącej w posiadaniu Biletu.
(c)  Jeśli zagubienie Biletu nastąpiło z winy Qatar Airways lub upoważnionego przedstawiciela Qatar Airways, odpowiedzialność za nie ponosi Qatar Airways.

6.  Prawo do odmowy zwrotu równowartości

6.1  Qatar Airways może odmówić zwrotu równowartości Biletu po wygaśnięciu jego ważności, jeśli Klient wystąpił z wnioskiem o zwrot w terminie późniejszym niż wskazany w Regulaminie.

6.2  Qatar Airways może odmówić zwrotu równowartości ceny Biletu okazanego Qatar Airways lub pracownikom organu administracji jako dowód zamiaru wyjazdu z danego kraju, chyba że Klient udowodni w sposób zadowalający, że jest uprawniony do pozostania w tym kraju, albo że wyjazdu dokona za pośrednictwem innego Przewoźnika lub innego środka transportu.

7.  Waluta
Wszystkie zwroty podlegają ustawom, rozporządzeniom i zarządzeniom kraju, w którym Bilet został pierwotnie zakupiony oraz kraju, w którym dokonywany jest zwrot. Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia zwrotów dokonuje się zwykle w walucie, w której uiszczono płatność za Bilet, możliwe jest jednak również ich dokonanie w innej walucie zgodnie z Regulaminem.

8.  Podmiot zwracający cenę
Zwroty dobrowolne dokonywane są wyłącznie przez tego Przewoźnika, który pierwszy wystawił Bilet, lub ewentualnie przez jego przedstawiciela, jeśli posiada on stosowne upoważnienie.

9.  Wyłączenie zwrotu równowartości ceny Biletu czarterowego
Równowartość ceny Biletów czarterowych wykupionych w ramach wypoczynku zorganizowanego nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

10.  Obowiązek zwrotu na konto związane z kartą kredytową
Zwrot równowartości Biletu opłaconego kartą kredytową może następować wyłącznie na konto powiązane z kartą kredytową użytą do dokonania pierwotnego zakupu. Kwota zwracana przez Qatar Airways obejmuje, zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu, jedynie kwotę i walutę podane na Bilecie Kwota zwracana na konto powiązane z kartą kredytową, należące do właściciela karty, może różnić się od kwoty wcześniej potrąconej przez wystawcę karty kredytowej z uwagi na różnice kursowe. Takie różnice nie uprawniają osoby otrzymującej zwrot ceny do wystąpienia wobec Qatar Airways z dodatkowym roszczeniem.

ARTYKUŁ 12  -  ZACHOWANIE NA POKŁADZIE SAMOLOTU

1.  Zachowania niedopuszczalne
Jeśli w zasadnej opinii Qatar Airways Klient zachowuje się na pokładzie samolotu w sposób stwarzający zagrożenie dla innych osób lub mienia, uniemożliwia załodze wykonywanie ich obowiązków lub nie stosuje się do poleceń przez nią wydanych, w tym między innymi poleceń dotyczących palenia, spożywania alkoholu lub zażywania środków odurzających, bądź też zachowuje się w sposób, któremu mogą zasadnie sprzeciwić się inni pasażerowie, Qatar Airways może zastosować takie środki, jakie uzna za stosowne w celu przerwania takich zachowań, w tym środki przymusu bezpośredniego. Qatar Airways może wysadzić Klienta w dowolnym punkcie trasy lub odmówić jego dalszego przewozu, jak również wystąpić o ściganie przestępstwa popełnionego przez Klienta na pokładzie samolotu.

2.  Pokrycie kosztów zmiany trasy
Jeśli wskutek zachowania Pasażera Qatar Airways musi skierować samolot do miejsca docelowego niezgodnego z rozkładem i wysadzić tam Klienta, zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Klienta wszystkich zasadnych i słusznych kosztów zmiany trasy, w tym między innymi opłat za kontrolę ruchu powietrznego, dodatkowych kosztów paliwa, opłat za lądowanie oraz niezbędnych kosztów związanych z członkami załogi.

3.  Korzystanie z urządzeń elektronicznych na pokładzie samolotu
Ze względów bezpieczeństwa Qatar Airways może zakazać korzystania lub ograniczyć korzystanie na pokładzie samolotu z urządzeń elektronicznych, w tym między innymi przenośnych odbiorników radiowych, odtwarzaczy CD, gier elektronicznych lub urządzeń przesyłających fale radiowe, w tym telefonów komórkowych, zabawek sterowanych radiem i krótkofalówek. Bez zgody Qatar Airways Klient nie może korzystać na pokładzie samolotu z innych urządzeń elektronicznych, z wyjątkiem dyktafonów, aparatów słuchowych i rozruszników serca.

4.  Zakaz palenia podczas rejsu
Na wszystkich rejsach Qatar Airways obowiązuje zakaz palenia. Zakaz dotyczy wszystkich stref samolotu.

ARTYKUŁ 13  -  USTALENIA DOKONANE PRZEZ PRZEWOŹNIKA
Jeśli Qatar Airways dokonał ustaleń dotyczących Klienta z osobą trzecią, która ma świadczyć mu usługi inne niż przewóz powietrzny, lub jeśli Qatar Airways wystawi bilet lub kupon dotyczący transportu lub usługi (innej niż przewóz powietrzny) świadczonych przez osobę trzecią, takich jak rezerwacje miejsc w hotelach lub wynajem samochodów, działa w tym względzie wyłącznie jako przedstawiciel Klienta. Do usług świadczonych przez osoby trzecie mają zastosowanie warunki ustalone przez te osoby. Jeśli Qatar Airways oferuje Klientom również transport naziemny, mogą mieć do niego zastosowanie inne warunki. Warunki te Qatar Airways udostępnia na żądanie.

ARTYKUŁ 14: FORMALNOŚCI ADMINISTRACYJNE

1.  Postanowienia ogólne
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, poleceń i wymagań związanych z podróżą, obowiązujących w krajach wylotu, przylotu i przelotu, jak również Regulaminu i poleceń Qatar Airways. Qatar Airways nie ponosi odpowiedzialności za pomoc udzieloną lub informacje przekazane Klientowi, na piśmie lub w inny sposób, przez przedstawicieli lub pracowników Qatar Airways w związku z uzyskaniem niezbędnych dokumentów lub wiz bądź przestrzeganiem takich ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, poleceń i wymagań. Qatar Airways nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje poniesione przez Klienta wskutek nieuzyskania takich dokumentów lub wiz bądź nieprzestrzegania takich ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, poleceń i wymagań.

2.  Dokumenty podróży
Przed rozpoczęciem podróży Klient ma obowiązek przedstawić wszystkie dokumenty związane z wyjazdem, wjazdem i stanem zdrowia oraz inne dokumenty wymagane ustawami, rozporządzeniami, zarządzeniami, poleceniami i wymaganiami danych krajów, a także zezwolić Qatar Airways na sporządzenie i zatrzymanie kopii tych dokumentów. Qatar Airways zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu Klienta, który nie przestrzega stosownych ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, poleceń i wymagań, którego dokumenty zostaną uznane za nieprawidłowe, bądź który nie zezwolił Qatar Airways na sporządzenie i zatrzymanie kopii tych dokumentów.

3.  Odmowa wstępu do kraju
Klient zgadza się zapłacić stosowną cenę w przypadkach, gdy Qatar Airways ma wskutek wydania decyzji administracyjnej obowiązek odesłania klienta do punktu wylotu lub innego punktu ze względu na niemożność wpuszczenia Klienta do danego kraju (docelowego lub pośredniego). Qatar Airways może zaliczyć na poczet takiej ceny kwotę, którą Klient zapłacił za niewykorzystany Przewóz, jak również wszystkie środki Klienta znajdujące się w posiadaniu Qatar Airways. Qatar Airways nie zwraca ceny pobranej za przewóz do punktu odmowy wpuszczenia do danego kraju lub deportacji z niego.

4.  Odpowiedzialność pasażera za grzywny, koszty zatrzymania itp.
Jeśli Qatar Airways ma obowiązek uiścić kaucję lub grzywnę bądź ponieść inny wydatek wskutek nieprzestrzegania przez Klienta ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, poleceń lub wymogów danych krajów albo nieokazania wymaganych dokumentów, Klient na żądanie Qatar Airways zwróci kwotę zapłaconą lub złożoną w depozyt z tego tytułu oraz inne poniesione w związku z tym wydatki. Qatar Airways może zaliczyć na poczet takich wydatków kwotę, którą Klient zapłacił za niewykorzystany Przewóz, jak również wszystkie środki Klienta znajdujące się w posiadaniu Qatar Airways.

5.  Kontrola celna
Jeśli jest to konieczne, Klient stawi się do kontroli Bagażu rejestrowanego lub Bagażu nierejestrowanego przez celników lub innych pracowników administracji rządowej. Qatar Airways nie odpowiada za straty lub szkody poniesione przez Klienta wskutek nieprzestrzegania tego wymogu.

6.  Kontrola bezpieczeństwa
Klient ma obowiązek poddać się kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej przez pracowników administracji rządowej, personel lotniska bądź Qatar Airways.

ARTYKUŁ 15  -  DALSI PRZEWOŹNICY
Przewóz wykonywany przez kilku Przewoźników po kolei na podstawie jednego Biletu lub Biletu i wystawionego w związku z nim Biletu łącznego uważa się za jeden przewóz.

ARTYKUŁ 16  -  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ

I.  Szkody na osobie

1.  Z zastrzeżeniem ustępów 2 i 3 poniżej przewóz na podstawie niniejszych Warunków podlega zasadom i ograniczeniom odpowiedzialności ustalonym w stosownej Konwencji warszawskiej lub Konwencji montrealskiej, chyba że nie jest on przewozem powietrznym lub przewozem międzynarodowym, do których stosuje się Konwencje.  

2.  (i)   Z zastrzeżeniem punktów (ii) i (iii) niniejszego ustępu odpowiedzialność spółki Qatar Airways za szkody poniesione wskutek śmierci, zranienia lub innego uszkodzenia ciała nie podlega ograniczeniom nałożonym przez odpowiednie Konwencje bądź ich ustawowe, prawodawcze lub sądowe interpretacje lub zastosowania.
(ii)   Z zastrzeżeniem punktu 2(iii) poniżej, w przypadku szkód których suma nie przekracza 113 100 SPC Qatar Airways nie wyłączy i nie ograniczy swojej odpowiedzialności poprzez dowiedzenie, że Qatar Airways i przedstawiciele Qatar Airways powzięli wszystkie stosowne środki celem zapobieżenia szkodzie lub że powzięcie takich środków było niemożliwe.
(iii)   Niezależnie od postanowień punktów 2(i) i 2(ii) powyżej, jeśli Qatar Airways udowodni, że szkoda została spowodowana w całości lub części przez niedbalstwo poszkodowanego lub zmarłego Pasażera, Qatar Airways może zostać zwolniona od odpowiedzialności w całości lub części, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

3.  (i)    Qatar Airways niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni po ustaleniu tożsamości osoby fizycznej uprawnionej do odszkodowania dokona płatności zaliczkowych potencjalnie koniecznych do zaspokojenia pilnych potrzeb ekonomicznych tej osoby proporcjonalnie do stopnia doznanych przez nią trudności.
 (ii)    Bez uszczerbku dla punktu (i) powyżej, w przypadku śmierci kwota płatności zaliczkowej  wyniesie nie mniej niż 16 000 SPC na jednego pasażera.
 (iii)    Płatność zaliczkowa nie stanowi uznania odpowiedzialności Qatar Airways i może zostać potrącona z kwot wypłaconych później zgodnie z podstawą odpowiedzialności Qatar Airways, nie podlega jednak zwrotowi, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustępie 2(iii) powyżej lub w okolicznościach, w których zostanie później dowiedzione, że osoba która otrzymała płatność zaliczkową spowodowała szkodę w całości lub części przez swoje niedbalstwo lub nie była osobą uprawnioną do otrzymania odszkodowania.

4.  W przypadku przewozu, który nie jest przewozem powietrznym lub przewozem międzynarodowym, do którego stosują się Konwencje:
 (i)    Qatar Airways odpowiada za szkodę na osobie Klienta i szkodę w jego Bagażu rejestrowanym wyłącznie jeśli szkoda ta została spowodowana niedbalstwem Qatar Airways. Jeśli Klient przyczynił się do powstania szkody przez swoje niedbalstwo, odpowiedzialność Qatar Airways podlega odpowiednim przepisom prawa dotyczącym przyczynienia się do powstania szkody przez niedbalstwo.
 (ii)    Z wyjątkiem działania lub zaniechania dokonanego w zamiarze umyślnym wyrządzenia szkody lub w zamiarze ewentualnym, gdy wiadomo że wyrządzenie szkody jest prawdopodobne:
 (a)   Odpowiedzialność Qatar Airways wobec Klienta za śmierć, zranienie lub inne uszkodzenie ciała ograniczona jest do kwoty 16 600 SPC, z tym że jeżeli zgodnie ze stosownymi przepisami prawa stosuje się inną kwotę graniczną, odpowiedzialność Qatar Airways ograniczona jest do tejże kwoty.
 (b)    Qatar Airways nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, z wyjątkami przewidzianymi we właściwej Konwencji, niniejszych Warunkach przewozu lub stosownych przepisach prawa.

II.  Postanowienia ogólne
W zakresie nie stojącym w sprzeczności z postanowieniami powyższymi i niezależnie od tego, czy zastosowanie ma Konwencja:

(i)  Qatar Airways odpowiada jedynie za szkody powstałe podczas rejsów Qatar Airways. Jeśli Qatar Airways wystawia Bilet lub rejestruje Bagaż na liniach innego Przewoźnika, występuje wyłącznie jako przedstawiciel tego Przewoźnika. Niemniej jednak w związku z Bagażem zarejestrowanym Klient ma również prawo wystąpienia na drogę sądową przeciwko pierwszemu lub ostatniemu Przewoźnikowi, przy czym przewóz dokonywany przez wielu przewoźników uważa się zgodnie z niniejszymi warunkami za jeden przewóz.

(ii)  Qatar Airways nie odpowiada za szkody spowodowane wskutek przestrzegania przez Qatar Airways ustaw lub rozporządzeń bądź nieprzestrzegania tychże przez Klienta.

(iii)  Qatar Airways nie odpowiada za szkody wynikowe lub pośrednie, chyba że zostały wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa.

(iv)   Jeśli przewożony jest Pasażer, którego wiek lub stan psychiczny stwarza ryzyko dla tego  Pasażera, Qatar Airways nie odpowiada za chorobę, uszkodzenie ciała, utratę zdrowia lub śmierć, które można przypisać takiemu stanowi lub jego pogorszeniu.

(v)  Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, na które może się powołać Qatar Airways, stosuje się również do i działa z korzyścią dla pracowników, agentów i przedstawicieli Qatar Airways oraz pracowników, agentów i przedstawicieli każdego podmiotu, z samolotów którego korzysta Qatar Airways. Łączna suma, którą Klient może odzyskać od Qatar Airways, jej pracowników, agentów i przedstawicieli oraz pracowników, agentów i przedstawicieli takiego innego podmiotu nie może przekroczyć kwoty granicznej odpowiedzialności Qatar Airways.

(vi)  Jeśli nie stwierdzono wyraźnie inaczej, żadne postanowienie niniejszych Warunków nie anuluje wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Qatar Airways z tytułu właściwych Konwencji lub przepisów prawa.

(vii)  Do przewozu do lub z terytorium Stanów Zjednoczonych bądź z Uzgodnionym miejscem postoju w Stanach Zjednoczonych zastosowanie ma Umowa specjalna (patrz stosowne taryfy dotyczące tego kraju). W takim przypadku Qatar Airways zastrzega sobie ograniczenie odpowiedzialności przewidzianej Konwencją. Jednakże zgodnie z art. 22 ust. 1 Konwencji, w przypadku przewozu międzynarodowego, do którego ma zastosowanie Konwencja i którego punkt wylotu, punkt docelowy lub Uzgodnione miejsce postoju znajduje się w Stanach Zjednoczonych, Qatar Airways i niektórzy inni Przewoźnicy wyrażają zgodę na następujące warunki:
(a)  Kwota graniczna odpowiedzialności za śmierć, zranienie lub uszkodzenie ciała jednego Pasażera wynosi 75 000 dolarów amerykańskich, włącznie z opłatami i kosztami prawnymi, z tym że w przypadku wniesienia roszczenia w stanie, w którym opłaty i koszty prawne zasądza się osobno, kwota ta wynosi 58 000 dolarów amerykańskich, bez kosztów i opłat prawnych.
(b)  Przewoźnicy tacy nie skorzystają w związku z roszczeniem wynikającym ze śmierci, zranienia lub uszkodzenia ciała Pasażera z zarzutu przysługującego im na podstawie art. 20 ust. 1 Konwencji.

Domniemywa się, że żadne z postanowień niniejszych warunków nie ma wpływu na prawa i obowiązki takich Przewoźników w związku z roszczeniem wniesionym przez osobę, która umyślnie wyrządziła szkodę skutkującą śmiercią, zranieniem lub uszkodzeniem ciała Pasażera, w imieniu tej osoby lub w związku z nią.

Nazwy Przewoźników będących stronami umowy, o której mowa w niniejszym Artykule, dostępne są na żądanie we wszystkich punktach sprzedaży biletów tych Przewoźników. Każdy z takich Przewoźników przystąpił do tej umowy wyłącznie we własnym imieniu i w związku z przewozem dokonywanym przez siebie samego oraz nie nałożył wskutek swojego przystąpienia zobowiązań na innego Przewoźnika i nie przyjął żądnych zobowiązań na siebie w związku z częścią przewozu wykonywaną przez tego innego Przewoźnika.

(viii)  Jeśli niniejsze Warunki przewozu lub stosowne przepisy prawa nie stanowią wyraźnie inaczej, Qatar Airways odpowiada wobec Klienta wyłącznie za ściągalne odszkodowanie o charakterze kompensacyjnym za udowodnione straty.

(ix)  Jeśli nie stwierdzono wyraźnie inaczej, żadne postanowienie niniejszych Warunków przewozu nie anuluje wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Qatar Airways z tytułu właściwych Konwencji lub przepisów prawa.

(x)  Żadne postanowienie niniejszych Warunków przewozu nie anuluje wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Qatar Airways ani zarzutu przysługującego Qatar Airways z tytułu Konwencji lub przepisów prawa wobec organu ubezpieczenia społecznego lub osoby zobowiązanej do wypłacenia odszkodowania lub faktycznie wypłacającej odszkodowanie w związku ze śmiercią, zranieniem lub uszkodzeniem ciała pasażera.

III. Bagaż

(i) Qatar Airways nie odpowiada za uszkodzenie Bagażu nierejestrowanego, chyba że uszkodzenie takie jest skutkiem niedbalstwa Qatar Airways.

(ii) Qatar Airways nie ponosi odpowiedzialności, jeśli uszkodzenie Bagażu wynikło z wady jakościowej lub wady ukrytej tkwiącej w Bagażu. Jeśli Klient przyczynił się do powstania szkody przez swoje niedbalstwo, odpowiedzialność Qatar Airways podlega stosownym przepisom prawa dotyczącym przyczynienia się do powstania szkody przez niedbalstwo.

(iii) Qatar Airways ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę Bagażu w granicach następujących:
(a) Jeśli zastosowanie ma odpowiednia Konwencja warszawska:
odpowiedzialność Qatar Airways ograniczona jest do 20 USD, 17 SPC lub ich równowartości w walucie lokalnej za jeden kilogram bagażu, a w przypadku uszkodzenia Bagażu nierejestrowanego, do 400 USD, 332 SPC lub ich równowartości w walucie lokalnej na jednego Pasażera, z tym że jeśli waga Bagażu nie została odnotowana przy Rejestracji bagażu, domniemywa się że łączna waga Bagażu rejestrowanego nie przekracza stosownej wagi granicznej Bagażu, którego przewóz jest nieodpłatny w danej klasie zgodnie z Regulaminem Przewoźnika. Jeśli Regulamin Przewoźnika nie przewiduje wagi granicznej Bagażu, którego przewóz jest nieodpłatny, a waga Bagażu nie została odnotowana, przyjmuje się maksymalną wagę 32 kg. Jeśli wielkość graniczna Bagażu Pasażera określana jest według liczby sztuk Bagażu, a nie ich wagi, a waga Bagażu nie została odnotowana, przyjmuje się maksymalną wagę 32 kg dla każdej sztuki Bagażu rejestrowanego (maksymalnie dwóch) każdego Pasażera i każdego dziecka płacącego co najmniej 50% zwykłej ceny osoby dorosłej. W przypadku małego dziecka, którego nie przewozi się na osobnym siedzeniu, przyjmuje się jedną sztukę bagażu o wadze maksymalnej 20 kg. W przypadku gdy Pasażer zgłosił wyższą wartość Bagażu rejestrowanego zgodnie z Artykułem 9.7, odpowiedzialność Qatar Airways ograniczona jest do takiej wyższej zgłoszonej wartości.
(b) W przypadku gdy zastosowanie ma Konwencja montrealska:
odpowiedzialność Qatar Airways za utratę, uszkodzenie lub opóźnienie w doręczeniu bagażu rejestrowanego lub nierejestrowanego jest ograniczona do równowartości 1 131 SPC w walucie lokalnej. Qatar Airways nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę przedmiotów znajdujących się w bagażu niezamkniętym lub niezabezpieczonym, chyba że wyłączenie takie jest sprzeczne z odpowiednio Konwencją warszawską lub Konwencją montrealską. Qatar Airways nie przyjmuje również odpowiedzialności za drobne i powierzchowne uszkodzenia bagażu wynikające z jego normalnego zużycia w trakcie przewozu. Wszystkie roszczenia podnoszone na podstawie Konwencji montrealskiej muszą zostać potwierdzone dokumentem dowodzącym wielkość straty. Wysokość odszkodowania ulega zmniejszeniu stosownie do stopnia zużycia Bagażu.
(c) Jeśli zgodnie z właściwymi przepisami prawa zastosowanie mają inne kwoty graniczne, stosuje się takie inne kwoty.

(iv) Maksymalne kwoty graniczne odpowiedzialności określone w Artykule 16 (iii)a i (iii)b powyżej nie mają zastosowania, jeśli szkoda wynikła z działania lub zaniechania Qatar Airways dokonanego w zamiarze umyślnym wyrządzenia szkody lub w zamiarze ewentualnym, gdy wiadomo że wyrządzenie szkody jest prawdopodobne, lub gdy w przypadku Bagażu rejestrowanego Klient zgłosił na piśmie wyższą wartość w momencie oddania go przewoźnikowi i uiścił dodatkową opłatę zgodnie z usługą wyceny Bagażu nadmiarowego, o której mowa w Artykule 9.7.1.

(v) Odpowiedzialność Qatar Airways nie może przekroczyć wysokości udowodnionej szkody.

(vi) Qatar Airways nie odpowiada za szkodę wyrządzoną Klientowi lub w jego Bagażu wskutek zawartości Bagażu. Pasażer, którego mienie wyrządzi szkodę innej osobie albo szkodę w mieniu Qatar Airways lub innej osoby, ma obowiązek pokryć wszystkie straty i wydatki poniesione przez Qatar Airways w związku z taką szkodą.

(vii) Klient nie powinien umieszczać w Bagażu rejestrowanym przedmiotów kruchych lub łatwo psujących się, gotówki, biżuterii, metali szlachetnych, przedmiotów ze srebra, papierów dłużnych i wartościowych ani dokumentów lub próbek tożsamości.   Należy pamiętać, że odpowiedzialność Qatar Airways za udowodnioną utratę lub uszkodzenie Bagażu rejestrowanego podlega ograniczeniom wskazanym w odpowiednio Konwencji warszawskiej lub Konwencji montrealskiej.

IV. Opóźnienie w Przewozie Pasażerów
W przypadku gdy zastosowanie ma Konwencja montrealska, odpowiedzialność Qatar Airways za opóźnienie w przewozie ograniczona jest wyłącznie do kwoty 4 694 SPC na jednego pasażera, chyba że Qatar Airways jest w stanie udowodnić powzięcie przez Qatar Airways oraz pracowników i przedstawicieli Qatar Airways zasadnie wymaganych środków w celu uniknięcia szkody lub niemożność powzięcia takich środków.

ARTYKUŁ 17  -  PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ I TERMIN WYSTĄPIENIA NA DROGĘ SĄDOWĄ

1. Przedawnienie roszczeń
Klientowi nie przysługuje prawo wystąpienia na drogę sądową z tytułu uszkodzenia Bagażu rejestrowanego, jeśli osoba zobowiązana do jego odebrania nie wniesie reklamacji natychmiast po wykryciu uszkodzenia, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od dnia odebrania, natomiast z tytułu opóźnienia w przewozie Bagażu – jeśli Klient nie wniesie reklamacji w ciągu 21 dni od daty pozostawienia Bagażu do jego dyspozycji. Każda reklamacja musi zostać zgłoszona na piśmie i wysłana do Qatar Airways w terminie przewidzianym powyżej.

2. Termin wystąpienia na drogę sądową
Prawo Klienta do żądania naprawienia szkody wygasa, jeśli nie wystąpił on na drogę sądową w ciągu dwóch lat licząc od daty przybycia do punktu docelowego, daty w której samolot miał do tego punktu przybyć lub daty przerwania przewozu. Sposób obliczania okresu przedawnienia określa prawo kraju, w którym siedzibę ma sąd rozpatrujący sprawę.

ARTYKUŁ 18  –  INNE WARUNKI

18.1 Przewóz Klienta i jego Bagażu dokonywany jest również zgodnie z niektórymi innymi zasadami i warunkami dotyczącymi bezpieczeństwa lotu, terminowości i wygody pasażerów, które mają zastosowanie do lub zostały przyjęte przez Qatar Airways.   Powyższe zasady i warunki, w postaci obowiązującej w danym czasie, mają istotne znaczenie.   Dotyczą one m.in. przewozu osób małoletnich bez nadzoru osoby dorosłej, pasażerów niepełnosprawnych, kobiet w ciąży, pasażerów chorych, ograniczeń korzystania z urządzeń i przedmiotów elektronicznych, przewozu określonych towarów niebezpiecznych oraz spożywania napojów alkoholowych i palenia papierosów na pokładzie samolotu.

Zasady dotyczące tych kwestii Qatar Airways udostępnia na żądanie.

18.2 Qatar Airways dopuszcza nieodpłatne przewożenie w kabinie pasażerów psa-przewodnika WYŁĄCZNIE na następujących trasach:

a) Bezpośrednie rejsy Qatar Airways między lokalizacjami w Stanach Zjednoczonych lub Unii Europejskiej a Ad-Dauhą (w obu kierunkach);

b) Bezpośrednie rejsy Qatar Airways z przesiadką w Ad-Dausze na bezpośrednie rejsy Qatar Airways między Stanami Zjednoczonymi lub Unią Europejską a Ad-Dauhą, w obie strony. Powyższe rejsy obejmują następujące rejsy typu code share Qatar Airways i United Airlines:

c) Bezpośrednie rejsy Qatar Airways między lokalizacjami w Stanach Zjednoczonych lub Unii Europejskiej a Ad-Dauhą (w obu kierunkach), z których można się przesiąść na rejs do/z lokalizacji w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, krajach Morza Karaibskiego i Ameryce Środkowej z/do lokalizacji obsługiwanych przez rejsy bezpośrednie Qatar Airways między Stanami Zjednoczonymi a Ad-Dauhą.

N.B. Na pozostałych rejsach Qatar Airways nie wolno przewozić psów-przewodników w kabinie.

Do przewozu psa-przewodnika stosuje się następujące zasady:

1.  Klient ma obowiązek powiadomić Qatar Airways o zamiarze zabrania na pokład psa-przewodnika (dotyczy wyłącznie odcinków rejsu trwających dłużej niż osiem godzin), w tym psa zapewniającego wsparcie emocjonalne lub psychiczne (dotyczy odcinków rejsu dowolnej długości), co najmniej 48 godzin przed zaplanowanym czasem rozpoczęcia rejsu oraz stawić się do odprawy co najmniej jedną godzinę przed ogłoszonym standardowym czasem odprawy.

2.  Klient ma obowiązek przedstawić, w momencie rezerwacji lub odprawy na lotnisku, dowód że towarzyszący mu pies jest psem-przewodnikiem.   Jeśli pies nie jest psem zapewniającym wsparcie emocjonalne lub psychiczne, dowód ten może mieć postać identyfikatora, dokumentacji na piśmie, etykiety lub wiarygodnego ustnego zapewnienia właściciela.

3.  Jeśli pies-przewodnik ma towarzyszyć Klientowi na odcinku rejsu trwającym dłużej niż osiem godzin, Klient ma obowiązek przedstawić dokumentację potwierdzającą, że pies nie będzie w trakcie rejsu załatwiał swoich potrzeb fizjologicznych lub będzie je załatwiał w sposób nie stwarzający problemów zdrowotnych lub sanitarnych. W tym drugim przypadku dokumentacja powinna określać sposób załatwiania potrzeb psa i usuwania jego odchodów.   Obowiązek posiadania materiałów wchłaniających lub innych niezbędnych do tego celu spoczywa na Kliencie.   Zaleca się, aby Klient uzyskał pisemne zaświadczenie od dyplomowanego weterynarza zajmującego się psem.

4.  Jeśli Klientowi ma towarzyszyć pies zapewniający wsparcie emocjonalne lub psychiczne, należy przedstawić następujące dwa dokumenty:

4.1 Stosowną dokumentację potwierdzającą, że pies nie będzie w trakcie rejsu załatwiał swoich potrzeb lub będzie je załatwiał w sposób nie stwarzający problemów zdrowotnych lub sanitarnych. W tym drugim przypadku dokumentacja powinna określać sposób załatwiania potrzeb psa i usuwania jego odchodów   Obowiązek posiadania materiałów wchłaniających lub innych niezbędnych do tego celu spoczywa na Kliencie.   Zaleca się, aby Klient uzyskał pisemne zaświadczenie od dyplomowanego weterynarza zajmującego się psem.

4.2 Podpisane zaświadczenie, wystawione nie wcześniej niż jeden rok przed podaną w rozkładzie datą rejsu przez dyplomowanego specjalistę ds. zdrowia psychicznego (np. psychiatrę, psychologa lub pracownika opieki społecznej posiadającego dyplom w dziedzinie psychologii klinicznej), na właściwym papierze nagłówkowym, stwierdzające co następuje:    (a) w przypadku lotów na/z terytorium USA – u Klienta stwierdzono zaburzenie psychiczne lub emocjonalne wymienione w klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM-IV; (b) obecność psa zapewniającego wsparcie emocjonalne lub psychiczne jest dla Klienta niezbędnym udogodnieniem podczas podróży powietrznej i/lub po przybyciu na miejsce; (c) dokumentację wystawia dyplomowany specjalista ds. zdrowia psychicznego, pod którego opieką pozostaje Klient, oraz (d) rodzaj i datę wydania dyplomu specjalisty ds. zdrowia psychicznego oraz kraj lub stan, w którym wydano dyplom.

5.  Jeśli Klient nie przedstawi wymaganej dokumentacji, jego pies nie zostanie wpuszczony do kabiny pasażerskiej.   Pies może zostać nieodpłatnie przewieziony danym rejsem w luku bagażowym, o ile Klient zapewni odpowiedni kojec, a w luku jest wystarczająca ilość miejsca.

6.  Qatar Airways może zmienić miejsce Klienta, tak aby zagwarantować nieblokowanie przez psa przejścia lub innej strefy, takiej jak droga do wyjścia, która musi pozostać wolna od przeszkód na wypadek nagłej ewakuacji.

7.  Zaleca się, aby Klient przygotował psa do rejsu, ćwicząc z nim i ograniczając podawanie płynów bezpośrednio przed rejsem.

8.  Zaleca się założenie psu uprzęży bezpieczeństwa podczas startu, lądowania i w każdym wypadku gdy wyświetlany jest nakaz zapięcia pasów.

9.  Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie, że pies nie zagraża ani nie przeszkadza innym osobom, czy to przy bramce czy na pokładzie samolotu, tzn. nie warczy, nie ujada, nie rzuca się i nie próbuje ugryźć.   Jeśli pies Klienta zachowuje się w ten sposób, może zajść konieczność umieszczenia go w luku bagażowym, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Klienta, o ile Klient zapewni odpowiedni kojec, a w luku jest wystarczająca ilość miejsca.

10.  Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie, że jego pies-przewodnik bądź pies zapewniający wsparcie emocjonalne lub psychiczne zaopatrzony jest w całość dokumentacji niezbędnej do wjazdu do kraju docelowego, w tym dokumentacji dotyczącej odbytych szczepień, przebytych zabiegów i zaliczonych testów.

11.  W kabinie pasażerskiej wolno przewozić jako zwierzę-przewodnika bądź zwierzę zapewniające wsparcie emocjonalne lub psychiczne wyłącznie psa.

ARTYKUŁ 19  -  INTERPRETACJA

Tytuły artykułów niniejszych Warunków przewozu służą jedynie wygodzie osób z nich korzystających i nie mogą być używane do interpretacji tekstu.

ARTYKUŁ 20  -  ZMIANA I WYŁĄCZENIE WARUNKÓW

Pracownicy, przedstawiciele lub agenci Przewoźnika nie mają prawa zmiany, modyfikacji ani wyłączania postanowień niniejszych Warunków przewozu.

NAZWA PRZEWOŹNIKA: QATAR AIRWAYS COMPANY Q.C.S.C.
SKRÓT NAZWY: QR 

Data ostatniej aktualizacji: 8 maja 2012

Pobierz Warunki przewozu.