Αναγγελία κανονισμού ΕΚ 889/2002

Όπως απαιτείται από τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 889/2002, η παρούσα αναγγελία συνοψίζει την ευθύνη της Qatar Airways όσον αφορά τους επιβάτες και τις αποσκευές τους. Για να δείτε πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες νόμους ευθύνης, ανατρέξετε στους Γενικούς Όρους Μεταφοράς της Qatar Airways, οι οποίοι διατίθενται κατόπιν αιτήματος από τα Γραφεία της Qatar Airways, ενώ μπορείτε να τους βρείτε και στην ιστοσελίδα της Qatar Airways.

Ανατρέξτε στους Όρους Μεταφοράς.

Αποποίηση ευθύνης

Η παρούσα αναγγελία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για αξίωση αποζημίωσης αλλά ούτε για την ερμηνεία των διατάξεων του Κανονισμού ή της Ισχύουσας Σύμβασης καθώς δεν αποτελεί τμήμα της σύμβασης μεταξύ της Qatar Airways και του επιβάτη. Η Qatar Airways δεν εγγυάται την ακρίβεια των περιεχομένων της παρούσας αναγγελίας.

Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού

Δεν υφίστανται οικονομικά όρια αποζημίωσης όσον αφορά την ευθύνη και για αποδεδειγμένες ζημίες έως το ποσό σε τοπικό νόμισμα που αντιστοιχεί σε 100.000 ΕΤΔ (περίπου 123.000 ευρώ). Η Qatar Airways δεν θα βασιστεί σε τυχόν αντίκρουση με βάση αποδείξεις ότι η ίδια ή οι πράκτορές της έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της ζημίας ή ότι ήταν αδύνατη η λήψη τέτοιων μέτρων. Άνω του ποσού αυτού, η Qatar Airways μπορεί να αντικρούσει τυχόν αξιώσεις εφόσον αποδείξει ότι η βλάβη δεν οφείλεται σε αμέλεια ή σε άλλη υπαιτιότητά της.

Προκαταβολές

Σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού επιβάτη, η Qatar Airways θα καταβάλει προκαταβολή για την κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών και ανάλογα με τη ζημία που προκλήθηκε, εντός 15 ημερών από τον προσδιορισμό της ταυτότητας του δικαιούχου της αποζημίωσης. Σε περίπτωση θανάτου, η εν λόγω προκαταβολή δεν θα είναι κατώτερη από το ποσό σε τοπικό νόμισμα που αντιστοιχεί σε 16.000 ΕΤΔ (18.450 ευρώ).

Καθυστερήσεις επιβατών

Τα συμβάντα που προκαλούν την καθυστέρηση και περιορίζουν την ευθύνη για αυτή καθορίζονται από τη Σύμβαση που εφαρμόζεται στην ατομική σύμβαση μεταφοράς του επιβάτη, όπως ορίζεται στις συμβουλές για διεθνείς επιβάτες στον περιορισμό ευθύνης. Όπου ισχύει η Σύμβαση του Μόντρεαλ, η ευθύνη της Qatar Airways περιορίζεται στο ποσό σε τοπικό νόμισμα που αντιστοιχεί σε 4.150 ΕΤΔ (περίπου 5.100 ευρώ). Η Qatar Airways ευθύνεται για τις ζημίες εκτός εάν έλαβε όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφευχθούν οι ζημίες ή εκτός εάν ήταν αδύνατον να λάβει τα μέτρα αυτά.

Καταστροφή, απώλεια, ζημία ή καθυστέρηση αποσκευών

Η Qatar Airways ευθύνεται με επιφύλαξη των εφαρμόσιμων αντικρούσεων για καταστροφή, απώλεια, ζημία ή καθυστέρηση που έχει προκληθεί σε αποσκευές ως εξής:

  • Όπου ισχύει η Σύμβαση της Βαρσοβίας, η ευθύνη της Qatar Airways περιορίζεται στο ποσό τοπικού νομίσματος που αντιστοιχεί σε 17 ΕΤΔ ανά κιλό καταγεγραμμένων αποσκευών για καταστροφή, απώλεια, ζημία ή καθυστέρηση που έχει προκληθεί σε αυτές ή στο ποσό τοπικού νομίσματος που αντιστοιχεί σε 332 ΕΤΔ (περίπου 410 ευρώ) για μη καταγεγραμμένες χειραποσκευές.
  • Όπου ισχύει η Σύμβαση του Μόντρεαλ, η ευθύνη της Qatar Airways περιορίζεται στο ποσό τοπικού νομίσματος που αντιστοιχεί σε 1000 ΕΤΔ (περίπου 1.230 ευρώ) συνολικά ανά επιβάτη και για καταγεγραμμένες και για μη καταγεγραμμένες αποσκευές.

Υψηλότερα όρια για αποσκευές

Οι επιβάτες μπορούν να επωφεληθούν από υψηλότερο όριο εφόσον κάνουν ειδική δήλωση το αργότερο κατά το check-in και εφόσον καταβάλουν ένα συμπληρωματικό ποσό. Διαφορετικά, οι επιβάτες πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι αποσκευές τους έχουν πλήρη ασφάλεια.

Καταγγελίες για αποσκευές

Σε περίπτωση φθοράς, καθυστέρησης, απώλειας ή καταστροφής αποσκευών, ο επιβάτης πρέπει να υποβάλει γραπτή καταγγελία στον αερομεταφορέα το ταχύτερο δυνατόν. Σε περίπτωση φθοράς καταγεγραμμένων αποσκευών, ο επιβάτης οφείλει να υποβάλει γραπτή καταγγελία εντός 7 ημερών και σε περίπτωση καθυστέρησης εντός 21 ημερών, σε αμφότερες τις περιπτώσεις από την ημερομηνία κατά την οποία οι αποσκευές τέθηκαν στη διάθεση του επιβάτη.

Ευθύνη συμβαλλομένων και πραγματικών αερομεταφορέων

Εάν ο αερομεταφορέας που εκτελεί την πτήση δεν είναι ο ίδιος με το συμβαλλόμενο αερομεταφορέα, ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να απευθύνει καταγγελία ή να απαιτήσει αποζημίωση και από τους δύο αερομεταφορείς. Εάν το όνομα ή ο κωδικός ενός αερομεταφορέα αναγράφεται στο εισιτήριο, αυτός ο αερομεταφορέας είναι ο συμβαλλόμενος αερομεταφορέας.

Χρονικό περιθώριο άσκησης ενεργειών

Η άσκηση δικαστικής ενέργειας για την αξίωση αποζημίωσης πρέπει να υποβληθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία άφιξης του αεροσκάφους ή από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να φθάσει το αεροσκάφος.