Όροι μεταφοράς

Άρθρο 1: Ορισμοί

Στους παρόντες όρους, εκτός από όπου το συγκείμενο προϋποθέτει κάτι διαφορετικό ή εκτός από περιπτώσεις όπου προβλέπεται ρητώς κάτι διαφορετικό, οι ακόλουθες εκφράσεις έχουν τις αντίστοιχες σημασίες που τους αποδίδονται, δηλαδή:

Term Definition
Εμείς, Δικό μας, Σε εμάς και Εμάς εννοείται η Qatar Airways.
Εσείς, Εσάς, και Σε εσάς εννοείται οποιοδήποτε άτομο, εκτός των μελών του πληρώματος, που μεταφέρεται ή πρόκειται να μεταφερθεί με αεροσκάφος σύμφωνα με το Εισιτήριο που διαθέτει.  (Ανατρέξτε επίσης στον ορισμό για το "Επιβάτης").
Συμφωνημένοι Σταθμοί: εννοούνται εκείνα τα μέρη, εκτός του τόπου αναχώρησης και προορισμού, που αναφέρονται στο Εισιτήριο ή που εμφανίζονται στους πίνακες δρομολογίων μας ως προγραμματισμένοι σταθμοί στο δρομολόγιό σας.
Κωδικός Αεροπορικού Μεταφορέα: εννοούνται οι δύο χαρακτήρες ή τα τρία γράμματα που προσδιορίζουν συγκεκριμένους αερομεταφορείς.
Εξουσιοδοτημένος Πράκτορας: εννοείται οπράκτορας πωλήσεων εισιτηρίων, στον οποίο έχουμε αναθέσει να μας εκπροσωπεί ως προς την παροχή υπηρεσιών αερομεταφοράς στους επιβάτες και, όταν υπάρχει αντίστοιχη εξουσιοδότηση, να παρέχει και υπηρεσίες άλλων μεταφορέων.
Αποσκευές: εννοούνται τα προσωπικά σας αντικείμενα που σας συνοδεύουν στο ταξίδι σας. Εάν δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό από εμάς, αποτελούνται από τις Καταγεγραμμένες και από τις Μη Καταγεγραμμένες Αποσκευές σας.
Ετικέτα Ελέγχου Αποσκευών: εννοούνται εκείνα τα τμήματα του Εισιτηρίου που σχετίζονται με τη μεταφορά των Καταγεγραμμένων Αποσκευών σας.
Ετικέτα Αναγνώρισης Αποσκευών: εννοείται ένα έγγραφο που εκδίδεται αποκλειστικά για την αναγνώριση κάθε τεμαχίου Καταγεγραμμένων Αποσκευών.
Μεταφορέας: εννοείται κάποιος άλλος αερομεταφορέας εκτός από εμάς, ο Κωδικός Αεροπορικού Μεταφορέα του οποίου εμφανίζεται στο Εισιτήριό σας ή σε ένα συνδυασμένο εισιτήριο.
Κανονισμοί Μεταφορέα: εννοούνται οι κανόνες, εκτός των παρόντων Όρων, οι οποίοι δημοσιεύονται από εμάς και ισχύουν την ημερομηνία έκδοσης του Εισιτηρίου και διέπουν τη μεταφορά τη δική σας και/ή των Αποσκευών σας και πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τυχόν ισχύουσες χρεώσεις που εφαρμόζονται.
Προθεσμία check-in: εννοείται το χρονικό περιθώριο που ορίζεται από εμάς και έως το πέρας του οποίου πρέπει να έχετε ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες του check-in και να έχετε λάβει την κάρτα επιβίβασής σας.
Καταγεγραμμένες Αποσκευές: εννοούνται οι Αποσκευές που φυλάσσουμε και για τις οποίες έχουμε εκδώσει ετικέτα ελέγχου αναγνώρισης αποσκευών.
Συνδυασμένο Εισιτήριο: εννοείται ένα Εισιτήριο που έχει εκδοθεί για εσάς σε συνδυασμό με κάποιο άλλο Εισιτήριο, τα οποία συνιστούν μαζί μια ενιαία σύμβαση μεταφοράς.
Όροι Σύμβασης: εννοούνται εκείνες οι δηλώσεις που περιλαμβάνονται ή σας παραδίδονται μαζί με το εισιτήριό σας ή τη Διαδρομή/Απόδειξη και οι οποίες προσδιορίζονται ως τέτοιες και ενσωματώνουν μέσω αναφοράς τους παρόντες όρους Μεταφοράς και τις δηλώσεις.
Η Σύμβαση της Βαρσοβίας:

εννοούνται οποιαδήποτε από τα παρακάτω όργανα τα οποία εφαρμόζονται στη σύμβαση μεταφοράς:

 • Η Σύμβαση για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων που σχετίζονται με τις Διεθνείς Αερομεταφορές, η οποία υπογράφηκε στη Βαρσοβία στις 12 Οκτωβρίου 1929 (αποκαλούμενη εφεξής Σύμβαση της Βαρσοβίας),
 • η Σύμβαση της Βαρσοβίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε στη Χάγη στις 28 Σεπτεμβρίου 1955,
 • η Σύμβαση της Βαρσοβίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε στη Χάγη το 1955 και σύμφωνα με το πρόσθετο πρωτόκολλο Αρ. 2 του Μόντρεαλ το 1975,
 • η Σύμβαση της Βαρσοβίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε στη Χάγη και όπως τροποποιήθηκε από το πρόσθετο Πρωτόκολλο Αρ. 4 του Μόντρεαλ (1975),
 • η Πρόσθετη Σύμβαση της Γουαδαλαχάρα (1961).
Η Σύμβαση του Μόντρεαλ: εννοείται η Σύμβαση για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων που σχετίζονται με τις Διεθνείς Αερομεταφορές, η οποία υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 28 Μαΐου 1999.
Συμβάσεις: εννοείται η ισχύουσα Σύμβαση της Βαρσοβίας και η ισχύουσα Σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999.
Απόκομμα: εννοείται το έντυπο απόκομμα πτήσης και το ηλεκτρονικό απόκομμα, τα οποία δίνουν το δικαίωμα στον κατονομαζόμενο επιβάτη να ταξιδέψει στη συγκεκριμένη πτήση που αναφέρουν.
Ζημία: περιλαμβάνει θάνατο, τραυματισμό, σωματική βλάβη επιβάτη, απώλεια, μερική απώλεια, κλοπή ή οποιαδήποτε άλλη ζημία ή καταστροφή αποσκευών, που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη μεταφορά ή άλλες συναφείς υπηρεσίες που εκτελούνται από εμάς.
Ημέρες: εννοούνται οι ημερολογιακές ημέρες που συμπεριλαμβάνουν και τις επτά ημέρες της εβδομάδας. Όσον αφορά τις κοινοποιήσεις ζημίας, η ημέρα κατά την οποία εκδίδεται η ειδοποίηση δεν θα υπολογίζεται. Όσον αφορά επιπλέον τον καθορισμό της διάρκειας εγκυρότητας του εισιτηρίου, δεν θα υπολογίζεται η ημέρα έκδοσης του εισιτηρίου ή η ημέρα πραγματοποίησης της πτήσης.
Άρνηση επιβίβασης: εννοείται η άρνηση εξυπηρέτησης επιβατών σε μια πτήση αν και αυτοί διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο, επιβεβαιωμένη κράτηση στη συγκεκριμένη πτήση και έχουν παρουσιαστεί για check-in εντός του απαιτούμενου χρονικού περιθωρίου, όπως ορίζεται.
Ηλεκτρονικό Απόκομμα:  εννοείται το ηλεκτρονικό απόκομμα πτήσης ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αξίας διατηρείται στη βάση δεδομένων μας.
Ηλεκτρονικό Εισιτήριο: εννοείται η διαδρομή / απόδειξη που έχει εκδοθεί από εμάς ή εκ μέρους μας, τα Ηλεκτρονικά Αποκόμματα, και, εάν ισχύει κάτι τέτοιο, το έγγραφο επιβίβασης.
Απόκομμα Πτήσης: εννοείται εκείνο το τμήμα του Εισιτηρίου που φέρει την επισήμανση "κατάλληλο για επιβίβαση" (good for passage) ή στην περίπτωση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το ηλεκτρονικό απόκομμα, και όπου υποδεικνύονται τα συγκεκριμένα μέρη μεταξύ των οποίων δικαιούστε να μεταφερθείτε
Ανωτέρα Βία: εννοούνται ασυνήθιστες και απρόβλεπτες καταστάσεις εκτός του ελέγχου σας, τις συνέπειες των οποίων δεν θα μπορούσατε να έχετε αποφύγει ακόμη και εάν είχε δοθεί κάθε δέουσα προσοχή.
Απόδειξη Διαδρομής: εννοείται το έγγραφο ή τα έγγραφα που εκδίδονται από εμάς ή εκ μέρους μας για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με Ηλεκτρονικά Εισιτήρια και όπου περιλαμβάνονται το όνομα του επιβάτη, οι πληροφορίες πτήσης και σχετικές παρατηρήσεις.
Κανονικός Ναύλος: εννοείται ο υψηλότερος εγκεκριμένος ναύλος για μεταφορά σε συγκεκριμένη κατηγορία θέσης μεταφοράς.
Επιβάτης: εννοείται οποιοδήποτε άτομο, εκτός των μελών του πληρώματος, που μεταφέρεται ή πρόκειται να μεταφερθεί με αεροσκάφος, κατόπιν συγκατάθεσής μας.
Απόκομμα Επιβάτηή Απόδειξη Επιβάτη: εννοείται εκείνο το τμήμα του Εισιτηρίου που εκδίδεται από εμάς ή εκ μέρους μας και το οποίο φέρει την εν λόγω επισήμανση και πρέπει να φυλάσσεται τελικά από εσάς.
ΕΤΔ: εννοείται το Ειδικό Τραβηκτικό Δικαίωμα, όπως ορίζεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Ειδικός Ναύλος: εννοείται ένας ναύλος χαμηλότερος από τον κανονικό ναύλο.
Ενδιάμεση στάση: εννοείται μια προγραμματισμένη στάση στο ταξίδι σας σε ένα σημείο μεταξύ του τόπου αναχώρησης και του τόπου προορισμού.
Ναύλος: εννοείται ο δημοσιευμένος ναύλος, οι χρεώσεις και/ή οι σχετικοί Όροι Μεταφοράς ενός Μεταφορέα που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου αυτό απαιτείται.
Εισιτήριο: εννοείται είτε το εκδοθέν έγγραφο με τίτλο "Εισιτήριο Επιβάτη και Ετικέτα Ελέγχου Αποσκευών" είτε το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο, το οποίο εκδίδεται σε κάθε περίπτωση από εμάς ή εκ μέρους μας και περιλαμβάνει τους Όρους Σύμβασης, παρατηρήσεις και αποκόμματα.
Μη Καταγεγραμμένες Αποσκευές: εννοούνται οποιεσδήποτε Αποσκευές σας εκτός των Καταγεγραμμένων Αποσκευών σας.

Άρθρο 2: Εφαρμοσιμότητα

1. Γενικά

1.1 Οι παρόντες Όροι συνιστούν τους Όρους Μεταφοράς που αναφέρονται στο εισιτήριο και εκτός από όσα προβλέπονται στα Επιμέρους Άρθρα 2, 3, 4 και 5 του παρόντος Άρθρου, αυτοί οι Όροι εφαρμόζονται μόνο σε εκείνες τις πτήσεις ή στα τμήματα των πτήσεων όπου υποδεικνύεται το όνομα ή ο Κωδικός μας Αεροπορικού Μεταφορέα (QR) στο πλαίσιο μεταφορέα του εισιτηρίου για τη συγκεκριμένη πτήση ή το συγκεκριμένο τμήμα πτήσης.

1.2 Οι παρόντες όροι ισχύουν επίσης για μεταφορές με δωρεάν ή μειωμένο ναύλο εκτός από την περίπτωση στην οποία προβλέπεται κάτι διαφορετικό στους Κανονισμούς μας, ή στις συναφείς συμβάσεις, κάρτες επιβίβασης ή Εισιτήρια.

2. Μεταφορά Προς/Από Καναδά και ΗΠΑ

2.1 Οι παρόντες όροι ισχύουν για μεταφορά μεταξύ τόπων στον Καναδά ή μεταξύ ενός τόπου στον Καναδά και οποιουδήποτε άλλου τόπου, μόνο στο βαθμό που οι εν λόγω τόποι ενσωματώνονται στους ισχύοντες δασμούς του Καναδά.

2.2 Όταν πρόκειται για μεταφορά από ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι παρόντες όροι δεν ισχύουν για τις εναέριες μεταφορές όπως ορίζεται στην Ομοσπονδιακή Πράξη των ΗΠΑ του 1958 περί Αεροπορικών Μεταφορών, είτε πρόκειται για διαπολιτειακές, εξερχόμενες ή εισερχόμενες αερομεταφορές ή μεταφορά αλληλογραφίας με αεροσκάφος. Μεταφορές τέτοιου είδους διέπονται από τους ισχύοντες ναύλους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι παρόντες όροι ισχύουν επίσης για μεταφορές με δωρεάν ή μειωμένο ναύλο εκτός από την περίπτωση στην οποία προβλέπεται κάτι διαφορετικό στους Κανονισμούς μας, ή στις συναφείς συμβάσεις, κάρτες επιβίβασης ή Εισιτήρια.

3. Ναυλωμένες πτήσεις

Εάν η μεταφορά εκτελείται βάσει ναυλοσυμφώνου , οι παρόντες Όροι Μεταφοράς εφαρμόζονται μόνο στο βαθμό που ενσωματώνονται με αναφορά ή με κάποιον άλλο τρόπο στους όρους του ναυλοσυμφώνου ή του εισιτηρίου. Εάν η Μεταφορά εκτελείται σύμφωνα με μια σύμβαση πακέτου διακοπών περιήγησης που έχει συναφθεί από τρίτο μέρος, οι παρόντες όροι Μεταφοράς εφαρμόζονται στην αερομεταφορά σας, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν τις επιστροφές χρημάτων.

4. Υπερισχύουσα Νομοθεσία

Οι παρόντες Όροι Μεταφοράς είναι εφαρμόσιμοι εκτός και εάν έρχονται σε αντίθεση με τους ναύλους μας ή την ισχύουσα νομοθεσία, τους κρατικούς κανονισμούς ή τις εντολές, καθώς σε αυτή την περίπτωση υπερισχύουν οι εν λόγω Ναύλοι, νόμοι, κρατικοί κανονισμοί ή εντολές. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων Μεταφοράς είναι άκυρη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υπόλοιπες διατάξεις παραμένουν εν ισχύ.

5. Κοινή χρήση κωδικών

Σε μερικές υπηρεσίες μας, έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους μεταφορείς, γνωστές ως "Κοινή χρήση κωδικών". Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και εάν έχετε κάνει κράτηση με εμάς και έχετε εισιτήριο όπου αναγράφεται η επωνυμία μας ή ο Κωδικός Αεροπορικού Μεταφορέα (QR) που μας αντιστοιχεί ως αερομεταφορέα, ενδέχεται να εκτελέσει την πτήση κάποιος άλλος μεταφορέας. Οι παρόντες Όροι Μεταφοράς εφαρμόζονται επίσης και στο εν λόγω είδος μεταφοράς. Εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τον μεταφορέα που θα εκτελέσει την πτήση τη στιγμή που πραγματοποιείτε την κράτηση.

6. Υπερίσχυση των Όρων Μεταφοράς Έναντι Άλλων Κανονισμών

Εκτός εάν προβλέπεται ρητώς εδώ, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρόντων Όρων Μεταφοράς και τυχόν οποιωνδήποτε άλλων Κανονισμών της Qatar Airways, υπερισχύουν οι παρόντες όροι, εκτός των περιπτώσεων ισχυόντων δασμών στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στον Καναδά, οπότε και υπερισχύουν οι εν λόγω δασμοί.

Άρθρο 3: Εισιτήρια

1. Εισιτήρια

1.1 Εκ πρώτης όψεως Αποδεικτικό Σύμβασης
Το Εισιτήριο είναι πολύτιμο και πρέπει να λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα φύλαξης και να διασφαλίζετε ότι δεν θα χαθεί ή ότι δεν θα κλαπεί. Το Εισιτήριο αποτελεί εκ πρώτης όψεως αποδεικτικό της σύμβασης μεταφοράς ανάμεσα σε εσάς και στον Μεταφορέα και εσείς κατονομάζεστε ως Επιβάτης στο Εισιτήριο, ενώ ενδέχεται να χρειαστεί να παρουσιάσετε τα απαραίτητα έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία αποδεικνύεται η ταυτότητά σας. Οι Όροι Σύμβασης που περιέχονται στο Εισιτήριο αποτελούν σύνοψη ορισμένων εκ των Όρων Μεταφοράς. Θα παράσχουμε μεταφορά μόνο στον Επιβάτη που είναι κάτοχος Εισιτηρίου ή που διαθέτει αποδεικτικό πληρωμής ή μερικής πληρωμής ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του Μεταφορέα που έχει εκδοθεί από άλλον Μεταφορέα ή εξουσιοδοτημένο πράκτορά του. Το Εισιτήριο είναι και παραμένει πάντα στην κυριότητα του εκδότη μεταφορέα.

1.2 Απαίτηση Προσκόμισης Εισιτηρίου
Δεν δικαιούστε αερομεταφορά εάν δεν μπορείτε να προσκομίσετε Εισιτήριο που να έχει εκδοθεί με έγκυρο και σωστό τρόπο σύμφωνα με τους κανονισμούς μας και το οποίο περιέχει το απόκομμα για τη συγκεκριμένη πτήση, καθώς και όλα τα υπόλοιπα μη χρησιμοποιημένα αποκόμματα πτήσης και το Απόκομμα Επιβάτη.  Επιπλέον, δεν δικαιούστε αερομεταφορά εάν το προσκομιζόμενο Εισιτήριο έχει φθαρεί ή τροποποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός εάν κάτι τέτοιο έχει γίνει από εμάς ή από εξουσιοδοτημένο πράκτορά μας. Στην περίπτωση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, δικαιούστε να μεταφερθείτε με πτήση μόνο εάν προσκομίσετε έγκυρα αποδεικτικά ταυτότητας και έγκυρο Ηλεκτρονικό Εισιτήριο που έχει εκδοθεί με σωστό τρόπο στο όνομά σας.

1.3 Απώλεια, κτλ., Εισιτηρίου
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του Εισιτηρίου, έστω και μερικής, ή σε περίπτωση μη προσκόμισης ενός Εισιτηρίου, το οποίο περιέχει το απόκομμα Επιβάτη και όλα τα μη χρησιμοποιημένα αποκόμματα πτήσης, θα αντικαταστήσουμε, κατόπιν αιτήματός σας αυτό το Εισιτήριο ή τμήμα αυτού, εκδίδοντας νέο εισιτήριο, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν άμεσες και απτές αποδείξεις ότι εκδόθηκε δεόντως έγκυρο Εισιτήριο για τις εν λόγω πτήσεις και εφόσον υπογράψετε συμφωνητικό για να μας αποζημιώσετε για τα έξοδα και τις απώλειες, που υπέστημεν εμείς ή κάποιος άλλος μεταφορέας αναγκαστικά και ευλόγως λόγω κακής χρήσης του εισιτηρίου. Δεν θα απαιτηθεί αποζημίωση από εσάς για τυχόν απώλειες που οφείλονται σε δική μας αμέλεια. Ο εκδότης μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει κάποιο εύλογο διαχειριστικό ποσό για τη συγκεκριμένη υπηρεσία (στην περίπτωσή μας, αυτό το ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50,00 δολάρια ΗΠΑ ή αντίστοιχο τοπικό νόμισμα σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία).

1.4 Το Εισιτήριο είναι Μη Μεταβιβάσιμο
Το Εισιτήριο είναι μη μεταβιβάσιμο, εκτός εάν απαιτείται κάτι διαφορετικό από τοπικά ισχύοντες νόμους, και ιδιαίτερα τους νόμους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τα πακέτα διακοπών. Εάν προσκομιστεί ένα Εισιτήριο από κάποιο άλλο άτομο εκτός του ατόμου που δικαιούται αερομεταφορά ή επιστροφή χρημάτων σε σχέση με το εισιτήριο, δεν φέρουμε ευθύνη απέναντι στο δικαιούχο, εάν, καλή τη πίστει, παρέχουμε μεταφορά ή επιστροφή χρημάτων στο άτομο που προσκομίζει το Εισιτήριο.

1.5 Εισιτήρια μειωμένων Ναύλων
Ορισμένα εισιτήρια πωλούνται σε μειωμένους ναύλους και ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν δικαίωμα μερικής ή ολικής επιστροφής χρημάτων. Πρέπει να επιλέξετε το ναύλο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Καλό θα ήταν επίσης να διασφαλίσετε ότι έχετε την κατάλληλη ασφάλεια για να καλύψετε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να χρειαστεί να ακυρώσετε το εισιτήριό σας. Πολλοί ειδικοί ναύλοι είναι έγκυροι μόνο για τις ημερομηνίες και για τις πτήσεις που αναγράφονται στο εισιτήριο και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αλλαγή τους σε καμία περίπτωση ή ενδέχεται να είναι δυνατή η αλλαγή τους μόνο κατόπιν πληρωμής ή με επιπλέον χρέωση.

2. Ισχύς

2.1 Διάρκεια Ισχύος 
Το Εισιτήριο ισχύει για μεταφορά για 364 ημέρες από την ημέρα έναρξης του ταξιδιού ή, εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί κανένα τμήμα του Εισιτηρίου, για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης, εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά στο Εισιτήριο, στους παρόντες Όρους ή στους Κανονισμούς μας.

2.2 Παράταση Ισχύος
Εάν δεν μπορέσετε να ταξιδέψετε εντός της περιόδου ισχύος του Εισιτηρίου επειδή: (i) Ακυρώσαμε την πτήση στην οποία είχατε κράτηση ή (ii) Παραλείψαμε μια προγραμματισμένη στάση που αποτελούσε τον τόπο σας αναχώρησης, προορισμού ή ενδιάμεσης στάσης ή (iii) Δεν πραγματοποιήσαμε την πτήση ευλόγως σύμφωνα με το πρόγραμμα ή (iv) Ευθυνόμασταν που χάσατε μια ανταπόκριση πτήσης ή (v) Παρείχαμε αντικατάσταση σε διαφορετική κατηγορία θέσης ή (vi) Δεν καταφέραμε να παρέχουμε τον ήδη επιβεβαιωμένο χώρο. Η Ισχύς του Εισιτηρίου θα παραταθεί ως την πρώτη πτήση στην οποία θα υπάρχει διαθέσιμος χώρος στην κατηγορία θέσης για την οποία έχει καταβληθεί ο ναύλος.

2.3 Αδυναμία Παροχής Χώρου
Εάν ο Επιβάτης που διαθέτει ένα Εισιτήριο δεν μπορεί να ταξιδέψει εντός της περιόδου ισχύος του Εισιτηρίου, επειδή τη στιγμή που ο Επιβάτης ζητά να κάνει κράτηση, δεν μπορούμε να του παράσχουμε χώρο στην πτήση, η ισχύς του Εισιτηρίου του συγκεκριμένου Επιβάτη θα παραταθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς μας.

2.4 Ασθένεια Επιβάτη
Εάν ο Επιβάτης έχει ξεκινήσει το ταξίδι του και δεν καταφέρει να ταξιδέψει εντός της περιόδου ισχύος του Εισιτηρίου λόγω ασθένειας, θα παρατείνουμε (εφόσον οι Κανονισμοί μας δεν αποκλείουν τέτοιου είδους παράταση όσον αφορά τους ναύλους που έχει καταβάλει ο Επιβάτης) την περίοδο ισχύος του Εισιτηρίου του συγκεκριμένου Επιβάτη έως την ημερομηνία που ο Επιβάτης θα είναι σε θέση να ταξιδέψει σύμφωνα με ιατρικό πιστοποιητικό, ή έως την πρώτη πτήση μας έπειτα από αυτή την ημερομηνία, από το σημείο που είχε σταματήσει το ταξίδι και στην οποία υπάρχει διαθεσιμότητα χώρου στην κατηγορία θέσης για την οποία είχε καταβληθεί ο ναύλος. Εάν τα αποκόμματα πτήσης που υπάρχουν στο Εισιτήριο περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες ενδιάμεσες στάσεις, η ισχύς ενός τέτοιου Εισιτηρίου, σύμφωνα με στους Κανονισμούς μας, θα παραταθεί όχι για περισσότερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία προσκόμισης του εν λόγω πιστοποιητικού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα παρατείνουμε ομοίως την περίοδο ισχύος εισιτηρίων άλλων μελών της άμεσης οικογένειας του Επιβάτη, τα οποία συνοδεύουν έναν ανήμπορο επιβάτη.

2.5 Θάνατος Επιβάτη
Σε περίπτωση θανάτου Επιβάτη εν πτήσει, τα εισιτήρια των ατόμων που συνοδεύουν τον επιβάτη ενδέχεται να τροποποιηθούν καταργώντας την ελάχιστη παραμονή ή παρατείνοντας την ισχύ τους. Σε περίπτωση θανάτου στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον ενός Επιβάτη που έχει ξεκινήσει να ταξιδεύει, ενδέχεται να τροποποιηθεί αναλόγως το Εισιτήριο του επιβάτη καθώς και τα εισιτήρια της άμεσης οικογένειας που συνοδεύει τον Επιβάτη. Τυχόν τέτοια τροποποίηση θα γίνει κατόπιν λήψης έγκυρου πιστοποιητικού θανάτου, ενώ κάθε παράταση ισχύος δεν μπορεί να είναι για περίοδο μεγαλύτερη από 45 ημέρες από την ημερομηνία θανάτου.

3. Σειρά Αποκομμάτων Πτήσης:

3.1 Τα Αποκόμματα Πτήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο κατά τη σειρά που αναγράφεται στο Εισιτήριο ξεκινώντας από τον τόπο αναχώρησης.

3.2 Το Εισιτήριο ενδέχεται να μην είναι έγκυρο και ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εισιτήριό σας εάν το πρώτο Απόκομμα Πτήσης για διεθνές ταξίδι δεν έχει χρησιμοποιηθεί και εάν ξεκινήσετε το ταξίδι σας σε οποιαδήποτε ενδιάμεση στάση ή Συμφωνηθέντα Ενδιάμεσο Σταθμό.

3.3 Κάθε Απόκομμα πτήσης θα γίνεται αποδεκτό για Μεταφορά στην κατηγορία θέσης που καθορίζεται σε αυτό για την ημερομηνία για την οποία έχει πραγματοποιηθεί κράτηση θέσης. Όταν εκδίδονται Αποκόμματα Πτήσης χωρίς να καθορίζεται κράτηση σε αυτά, θα γίνει κράτηση θέσης κατά την αίτηση, η οποία θα υπόκειται στους όρους του συναφούς ναύλου και στη διαθεσιμότητα χώρου στην πτήση για την οποία γίνεται αίτηση.

4. Name and Address of Carrier

Our name may be abbreviated in the Ticket.  Our address shall be deemed to be the airport of departure shown opposite the first abbreviation of our name in the “CARRIER” box in the Ticket, or in the case of an Electronic ticket, as indicated for our first flight segment in the itinerary Receipt. This should not be taken to be the place where we are domiciled nor has its principal place of business for the purpose of the applicable Convention.

Άρθρο 4: Ενδιάμεσες στάσεις και συμφωνημένοι σταθμοί

1. Επιτρεπόμενες Ενδιάμεσες Στάσεις

Επιτρέπονται ενδιάμεσες στάσεις μόνο εάν αυτό κανονιστεί με εμάς εκ των προτέρων και μόνο εφόσον αναγράφεται στο Εισιτήριο.

2. Συμφωνημένοι Σταθμοί:

Διατηρούμε το δικαίωμα για ενδιάμεσες στάσεις σε Συμφωνημένους Σταθμούς και θα υπόκεινται σε κρατικές απαιτήσεις και στους Κανονισμούς μας.

Άρθρο 5: Ναύλοι, χρεώσεις και δρομολόγια

1. Γενικά

Οι ναύλοι αφορούν μόνο τη μεταφορά από το αεροδρόμιο του τόπου προέλευσης προς το αεροδρόμιο του τόπου προορισμού. Οι ναύλοι δεν περιλαμβάνουν υπηρεσίες χερσαίας μεταφοράς μεταξύ αεροδρομίων και μεταξύ αεροδρομίων και τερματικών σταθμών πόλεων, εκτός και εάν παρέχονται από εμάς χωρίς επιπλέον χρέωση.

2. Ισχύοντες Ναύλοι

Οι ισχύοντες ναύλοι είναι αυτοί που δημοσιεύονται από εμάς ή εκ μέρους μας, ή εφόσον δεν δημοσιεύονται, τότε προκύπτουν σύμφωνα με τους Κανονισμούς μας. Ο ισχύων ναύλος υπόκειται σε κρατικές απαιτήσεις και στους Κανονισμούς μας και αποτελεί τον ναύλο ισχύουσας πτήσης ή πτήσεων της ημερομηνία έναρξης μεταφοράς, που καλύπτεται από το πρώτο Απόκομμα του Εισιτηρίου. Όταν το ποσό που εισπράττεται δεν αποτελεί τον ισχύοντα ναύλο, τότε η διαφορά πρέπει να καταβληθεί από τον Επιβάτη ή, ανάλογα με την περίπτωση, να επιστραφούν τα χρήματα από εμάς, σύμφωνα με τους κανονισμούς μας.

3. Δρομολόγιο

Εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά στους κανονισμούς μας, οι ναύλοι ισχύουν μόνο για τα δημοσιευμένα δρομολόγια στα οποία αντιστοιχούν. Εάν υφίσταται πάνω από ένα δρομολόγιο με τον ίδιο ναύλο, πρέπει να προσδιορίσετε το δρομολόγιο πριν την έκδοση του Εισιτηρίου. Εάν δεν προσδιορίσετε κανένα δρομολόγιο, τότε θα καθορίσουμε εμείς το δρομολόγιο.

4. Νόμισμα

Οι ναύλοι, οι φόροι, τα τέλη και οι χρεώσεις καταβάλλονται σε οποιοδήποτε, αποδεκτό από εμάς, νόμισμα. Όταν η πληρωμή καταβάλλεται σε νόμισμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο δημοσιεύεται ο ναύλος, η συγκεκριμένη πληρωμή θα καταβληθεί ανάλογα με την καθιερωμένη συναλλαγματική ισοτιμία, σύμφωνα με τους κανονισμούς μας.

5. Φόροι, Τέλη και Χρεώσεις

Οι ναύλοι, οι φόροι, τα τέλη και οι χρεώσεις που επιβάλλονται από το κράτος, άλλη αρμόδια αρχή ή τον οργανισμό αεροδρομίου, πρέπει να καταβληθούν από εσάς. Κατά την αγορά του εισιτηρίου σας, θα ενημερωθείτε σχετικά με τους φόρους, τα τέλη και τις χρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται στο ναύλο, τα περισσότερα από τα οποία εμφανίζονται συνήθως ξεχωριστά στο εισιτήριο. Οι φόροι, τα τέλη και οι χρεώσεις που επιβάλλονται στις αερομεταφορές μεταβάλλονται διαρκώς και μπορούν να επιβληθούν και μετά την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου. Εάν εμφανίζεται κάποια αύξηση φόρου, τέλους ή χρέωσης στο εισιτήριο, θα πρέπει να την καταβάλετε. Ομοίως, εάν έχει επιβληθεί κάποιος νέος φόρος, τέλος ή χρέωση ακόμη και μετά την έκδοση του εισιτηρίου, θα πρέπει να καταβάλετε το αντίστοιχο ποσό. Εάν καταργηθούν ή μειωθούν τυχόν φόροι, τέλη ή χρεώσεις, που έχετε καταβάλει σε εμάς κατά την έκδοση του εισιτηρίου και δεν επιβαρύνουν πλέον εσάς ή εάν οφείλετε μικρότερο ποσό, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων.

Άρθρο 6: Κρατήσεις

1. Προϋποθέσεις Κρατήσεων

1.1 Η κράτηση (ή οι κρατήσεις) θα καταγραφούν από εμάς ή από κάποιον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας. Κατόπιν αιτήματος, θα σας παράσχουμε γραπτή επιβεβαίωση της κράτησης (ή των κρατήσεων) σας.

1.2 Όπως προβλέπεται στους Κανονισμούς μας, ορισμένοι ναύλοι ενδέχεται να έχουν όρους, οι οποίοι ενδέχεται να περιορίζουν ή να αποκλείουν το δικαίωμά σας για αλλαγή ή ακύρωση των κρατήσεων.

2. Χρονικά Όρια για την Έκδοση του Εισιτηρίου

 Εάν δεν έχετε καταβάλει το αντίτιμο του Εισιτηρίου σας (ή εάν δεν έχετε διευθετήσει το αντίτιμο μέσω πίστωσης προς εμάς) πριν το καθοριζόμενο χρονικό όριο για την έκδοση του εισιτηρίου, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτησή σας.

3. Προσωπικά Δεδομένα

 Αναγνωρίζετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν παρασχεθεί σε εμάς για τους σκοπούς πραγματοποίησης κράτησης, αγοράς εισιτηρίου, παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών, διευκόλυνσης των προϋποθέσεων μετανάστευσης και εισόδου καθώς και ότι αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να διατεθούν σε κρατικές υπηρεσίες σε σχέση με το ταξίδι σας. Για τους σκοπούς αυτούς, μας εξουσιοδοτείτε να διατηρούμε, να χρησιμοποιούμε και να γνωστοποιούμε τέτοιου είδους δεδομένα στα γραφεία μας, σε Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες, σε κρατικές υπηρεσίες, σε άλλους μεταφορείς ή παρόχους τέτοιου είδους υπηρεσιών, σε οποιαδήποτε χώρα και εάν βρίσκονται.

4. Κατανομή Θέσεων

Θα προσπαθήσουμε να πραγματοποιήσουμε αιτήματα που έχουν γίνει εκ των προτέρων για συγκεκριμένες θέσεις. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι θα παράσχουμε κάποια συγκεκριμένη θέση στο αεροσκάφος. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσδιορίσουμε ή να επαναπροσδιορίσουμε την κατανομή θέσεων οποιαδήποτε στιγμή μετά την επιβίβαση στο αεροσκάφος για λειτουργικούς λόγους ή λόγους ασφάλειας και προστασίας, ενώ συμφωνείτε να αποδεχθείτε οποιαδήποτε θέση ενδέχεται να σας κατανεμηθεί στην πτήση στην κατηγορία θέσης για την οποία έχει εκδοθεί το Εισιτήριό σας.

5. Χρέωση για Μη Εμφάνιση Σε Περίπτωση Μη Κάλυψης της Θέσης

Η χρέωση για μη εμφάνιση, σύμφωνα με τους Κανονισμούς μας, είναι πληρωτέα από εσάς εάν δεν χρησιμοποιήσετε τον χώρο για τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί κράτηση.

6. Επανάληψης Επιβεβαίωσης Κρατήσεων

Η Qatar Airways δεν απαιτεί επανάληψη επιβεβαίωσης εκτός των δρομολογίων που αναχωρούν από τη Τζέντα. Όλα τα τμήματα που έχουν τη Τζέντα ως σημείο προέλευσης ή ανεφοδιασμού πρέπει να επιβεβαιωθούν εκ νέου τουλάχιστον 72 ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης.

7. Ακύρωση Κρατήσεων Εκ Μέρους Μας για Επόμενους Προορισμούς

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την κράτηση και δεν μας ενημερώσετε, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε ή να ζητήσουμε την ακύρωση τυχόν κρατήσεων για επόμενες πτήσεις ή πτήσεις επιστροφής.

8. Χρήση Κενών Θέσεων

 Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε κατά την διακριτική μας ευχέρεια οποιαδήποτε κενή θέση, για την οποία έχετε κάνει κράτηση αλλά δεν καταφέρατε να την χρησιμοποιήσετε.  Κατά τη χρήση τυχόν κενών θέσεων από εμάς, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επιστρέψουμε τα χρήματα για τον καταβληθέντα ναύλο που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε τέτοια κράτηση, εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά στο Άρθρο 11 των παρόντων όρων.

Άρθρο 7: Check-in

Πρέπει να βρίσκεστε στο χώρο του check-in και στην πύλη επιβίβασης αρκετά εγκαίρως πριν από την αναχώρηση της πτήσης, ώστε να επιτραπεί η ολοκλήρωση τυχόν κρατικών διατυπώσεων και διαδικασιών αναχώρησης, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την ώρα που έχουμε υποδείξει. Εάν δεν βρίσκεστε εγκαίρως στο χώρο του check-in ή στην πύλη επιβίβασης ή εάν δεν έχετε τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα και δεν είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε, τότε διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τη θέση που έχει κρατηθεί για εσάς και δεν θα καθυστερήσουμε την πτήση.  Δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για τυχόν απώλειες ή έξοδα λόγω μη συμμόρφωσής σας με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8: Άρνηση και περιορισμός μεταφοράς

1. Δικαίωμα Άρνησης Μεταφοράς

 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να μεταφέρουμε εσάς ή την Αποσκευή σας για λόγους ασφάλειας ή, εάν σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια, προσδιορίσουμε ότι:

1.1 Η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με τυχόν ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή εντολές οποιουδήποτε κράτους αναχώρησης, προορισμού ή ενδιάμεσης στάσης, ή

1.2 Η συμπεριφορά σας, η ηλικία σας, η ψυχική ή σωματική σας κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών είναι τέτοια που:
(i) Απαιτεί παροχή ειδικής βοήθειας από εμάς
(ii) Προκαλεί δυσαρέσκεια ή αποτελεί κίνδυνο για τους άλλους επιβάτες ή
(iii) Αποτελεί κίνδυνο για εσάς, άλλα άτομα ή περιουσιακά στοιχεία ή

1.3 Η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη επειδή δεν τηρήσατε τις οδηγίες μας ή

1.4 Έχετε αρνηθεί να υποβληθείτε σε έλεγχο ασφάλειας ή

1.5 Δεν έχετε καταβάλει τον ισχύοντα ναύλο ή τυχόν χρεώσεις ή φόρους ή δεν έχετε τηρήσει τη συμφωνηθείσα διευθέτηση της πληρωμής μέσω πιστωτικών μέσων, η οποία είχε γίνει ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς (ή στο άτομο που καταβάλλει το αντίτιμο του Εισιτηρίου) ή

1.6 Δεν φαίνεται να έχετε μαζί σας τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα,

1.7 Ενδεχομένως να επιθυμείτε να εισέλθετε σε κάποια χώρα από την οποία έχετε μόνο δικαίωμα μετεπιβίβασης ή

1.8 Ενδεχομένως να έχετε καταστρέψει ή πετάξει τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα κατά τη διάρκεια της πτήσης ή

1.9 Δεν παραδίδετε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα για να διατηρηθούν από το πλήρωμα πτήσης ως αποδεικτικό, εφόσον ζητήσουμε κάτι τέτοιο ή

1 .10 Το Εισιτήριο που προσκομίζεται:
(i) Έχει αποκτηθεί παράνομα ή δεν έχει αγοραστεί από άλλο άτομο εκτός του εκδότη Μεταφορέα ή κάποιου εξουσιοδοτημένο πράκτορά του ή
(ii) Έχει αναφερθεί ότι έχει απολεσθεί ή κλαπεί ή
(iii) Είναι πλαστό Εισιτήριο ή
(iv) Οποιοδήποτε Απόκομμα Πτήσης έχει τροποποιηθεί από άλλο άτομο και όχι από εμάς ή άλλο Μεταφορέα ή τους αντίστοιχους εξουσιοδοτημένους πράκτορές μας ή έχει αλλοιωθεί, οπότε και διατηρούμε το δικαίωμα να κρατήσουμε αυτό το Εισιτήριο ή

1.11 Ως το άτομο που προσκομίζει το Εισιτήριο, δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι είστε το άτομο που κατονομάζεται στο πλαίσιο "ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΑΤΗ" του Εισιτηρίου, οπότε και διατηρούμε το δικαίωμα να κρατήσουμε αυτό το Εισιτήριο.

2. Ειδική Βοήθεια

Η αποδοχή μεταφοράς ασυνόδευτων παιδιών, ανάπηρων ατόμων, εγκύων γυναικών ή ατόμων με ασθένειες, υπόκειται σε προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας. Άτομα με τυχόν αναπηρίες, τα οποία μας έχουν ενημερώσει κατά την έκδοση εισιτηρίου σχετικά με τυχόν ειδικές απαιτήσεις που ενδέχεται να έχουν και τις οποίες έχουμε κάνει δεκτές, δεν θα υπόκεινται μεταγενέστερα σε άρνηση μεταφοράς με βάση την εν λόγω αναπηρία ή των ειδικών απαιτήσεων.

3. Άρνηση Μεταφοράς ή Απομάκρυνση Επιβάτη

 Διατηρούμε το δικαίωμα, ευλόγως και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθούμε τη μεταφορά σας ή να σας απομακρύνουμε καθ' οδόν, λόγω της συμπεριφοράς σας και της σωματική ή ψυχικής σας κατάστασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το εναπομείναν αχρησιμοποίητο τμήμα του Εισιτηρίου και δεν θα έχετε δικαίωμα περαιτέρω μεταφοράς ή επιστροφής χρημάτων, είτε σε σχέση με το τμήμα, το οποίο υπέστη την άρνηση μεταφοράς ή την απομάκρυνση είτε σε σχέση με τα επόμενα τμήματα που καλύπτονται από το Εισιτήριο. Δεν φέρουμε ευθύνη για καμία παρεπόμενη ζημία ή τυχόν βλάβη λόγω της συγκεκριμένης άρνησης μεταφοράς ή της απομάκρυνσης καθ' οδόν. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από εσάς κάθε εύλογο και κατάλληλο κόστος λόγω της συγκεκριμένης άρνησης μεταφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12.2.

Άρθρο 9: Αποσκευές:

1. Μη Αποδεκτά Αντικείμενα ως Αποσκευές

1.1 Στις Αποσκευές σας δεν πρέπει να περιλαμβάνονται:
(i) Αντικείμενα που δεν αποτελούν Αποσκευές, όπως ορίζεται στο Άρθρο 1 ή
(ii) Αντικείμενα που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το αεροσκάφος ή τα άτομα ή τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο αεροσκάφος, όπως αυτά περιγράφονται στις Τεχνικές Οδηγίες για την δι' αέρος ασφαλή Μεταφορά Επικίνδυνων Αγαθών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και στους Κανονισμούς της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA) για τα Επικίνδυνα Αγαθά και/ή στους Κανονισμούς μας (περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από εμάς κατόπιν αιτήματος) ή
(iii) Αντικείμενα, η μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή εντολές οποιουδήποτε κράτους αναχώρησης, προορισμού ή ενδιάμεσης στάσης
(iv) Αντικείμενα, τα οποία θεωρούνται κατά την κρίση μας, ακατάλληλα προς μεταφορά λόγω βάρους, μεγέθους ή λόγω του είδους τους, όπως εύθραυστα ή αλλοιώσιμα αντικείμενα ή
(v) Ζωντανά ζώα, εκτός από ό,τι προβλέπεται στο Επιμέρους Άρθρο 10 του παρόντος άρθρου.

1.2 Απαγορεύεται η μεταφορά όπλων και πυρομαχικών ως αποσκευές, εκτός από αυτά που προορίζονται για κυνήγι ή αθλητισμό. Όπλα και πυρομαχικά που προορίζονται για κυνήγι ή αθλητισμό ενδέχεται να γίνουν δεκτά ως Καταγεγραμμένες Αποσκευές, σύμφωνα με τους Κανονισμούς μας. Τα όπλα δεν πρέπει να είναι γεμισμένα, ενώ πρέπει να είναι ασφαλισμένα και κατάλληλα συσκευασμένα. Η μεταφορά πυρομαχικών υπόκειται στους Κανονισμούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Αγαθών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), όπως αναφέρεται παραπάνω στο επιμέρους άρθρο 1.1.

1.3 Δεν πρέπει να περιλαμβάνετε στις Καταγεγραμμένες Αποσκευές εύθραυστα ή αλλοιώσιμα αντικείμενα, χρήματα, κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ατομικές ηλεκτρονικές συσκευές, γραμμάτια, αξιόγραφα ή άλλα τιμαλφή, εμπορικά έγγραφα, διαβατήρια και άλλα έγγραφα ταυτότητας ή δείγματα.

1.4 Όπλα όπως όπλα αντίκες, ξίφη, μαχαίρια και παρεμφερή αντικείμενα ενδέχεται να γίνουν δεκτά ως Καταγεγραμμένες Αποσκευές, σύμφωνα με τους Κανονισμούς μας αλλά δεν επιτρέπεται η μεταφορά τους στην καμπίνα επιβατών.

1.5 Εάν μεταφέρετε τυχόν αντικείμενα που αναφέρονται στα Επιμέρους Άρθρα 1.1, 1.2 και 1.3 του παρόντος Άρθρου, είτε απαγορεύεται είτε όχι η μεταφορά τους ως Αποσκευές, η μεταφορά τους υπόκειται σε χρεώσεις, περιορισμούς ευθύνης και άλλες διατάξεις των παρόντων όρων που εφαρμόζονται για τη μεταφορά Αποσκευών.

2. Δικαίωμα Άρνησης Μεταφοράς

2.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά Αποσκευών με αντικείμενα που περιγράφονται στο Επιμέρους Άρθρο 1 του παρόντος Άρθρου, καθώς απαγορεύεται η μεταφορά τους ως Αποσκευές και διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την περαιτέρω μεταφορά τέτοιων αντικειμένων αφού τα ανακαλύψουμε.

2.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά Αποσκευών που περιέχουν οποιοδήποτε αντικείμενο λόγω μεγέθους, σχήματος, βάρους ή λόγω του είδους αυτού.

2.3 Εκτός και εάν έχουμε ενημερωθεί εκ των προτέρων σχετικά με τη μεταφορά, διατηρούμε το δικαίωμα να μεταφέρουμε σε επόμενες πτήσεις, Αποσκευές, οι οποίες υπερβαίνουν τα ισχύοντα επιτρεπόμενα όρια δωρεάν μεταφερόμενων αποσκευών.

2.4 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να κάνουμε δεκτές Αποσκευές ή Καταγεγραμμένες Αποσκευές, εάν δεν έχουν συσκευαστεί κατάλληλα σε βαλίτσες ή άλλα κατάλληλα δοχεία για τη διασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς με κανονική προσοχή χειρισμού.

3. Δικαίωμα Έρευνας

3.1 Για λόγους ασφάλειας και προστασίας, θα ζητήσουμε να επιτρέψετε τη σωματική σας έρευνα και έλεγχο, καθώς και την έρευνα ή ανίχνευση των Αποσκευών σας μέσω ακτίνων Χ. Επιχειρούμε πάντα να ερευνούμε, να ελέγχουμε ή να ανιχνεύουμε μέσω ακτίνων Χ τις Αποσκευές σας ενώ είστε παρόντες. Ωστόσο, εάν δεν είστε διαθέσιμοι, διατηρούμε το δικαίωμα να ερευνήσουμε τις Αποσκευές σας εν τη απουσία σας. Εάν δεν μας επιτρέψετε τη διεξαγωγή των απαραίτητων ερευνών ασφάλειας και προστασίας, του ελέγχου και της ανίχνευσης μέσω ακτίνων Χ, τότε θα αρνηθούμε τη μεταφορά τη δική σας και των αποσκευών σας.  Σε αυτή την περίπτωση, δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας, εκτός από την επιστροφή του αντιτίμου του Εισιτηρίου σας, σύμφωνα με το Άρθρο 11.

3.2 Το εν λόγω δικαίωμα έρευνας που αναφέρεται στο Επιμέρους Άρθρο 3.1 δεν επιβάλλει καμία υποχρέωση σε εμάς ούτε το εν λόγω δικαίωμα, είτε ασκείται είτε όχι, συνιστά συμφωνία δική μας, είτε ρητή είτε σιωπηρή, να μεταφέρουμε κάποιο αντικείμενο που βρίσκεται στις Αποσκευές σας, το οποίο θα αποκλειόταν, σε διαφορετική περίπτωση, από τη μεταφορά, σύμφωνα με τα Επιμέρους Άρθρα 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

4. Καταγεγραμμένες Αποσκευές:

4.1 Κατά την παράδοση των Αποσκευών προς εμάς για έλεγχο, φυλάσσουμε αυτές τις αποσκευές και εκδίδουμε Ετικέτα Αναγνώρισης Αποσκευών για κάθε τεμάχιο Καταγεγραμμένων Αποσκευών.

4.2 Εάν οι Αποσκευές δεν αναγράφουν όνομα, αρχικά ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό στοιχείο αναγνώρισης, πρέπει να επισυνάψετε τέτοιου είδους στοιχεία στις Αποσκευές για να μπορέσουν να γίνουν δεκτές.

4.3 Σε περίπτωση απουσίας της δήλωσής σας για το αντίθετο κατά τον έλεγχο των αποσκευών, εσείς και μόνο εσείς θα είστε οι δικαιούχοι των αποσκευών και των περιεχομένων τους.

4.4 Οι Καταγεγραμμένες Αποσκευές θα μεταφερθούν στο ίδιο αεροσκάφος με εσάς, εκτός και εάν αποφασίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι επιτεύξιμο, οπότε και θα μεταφέρουμε τις Καταγεγραμμένες Αποσκευές στην επόμενη πτήση μας όπου θα υπάρχει διαθέσιμος χώρος.

5. Επιτρεπόμενο Όριο Δωρεάν Μεταφερόμενων Αποσκευών

Μπορείτε να μεταφέρετε δωρεάν Αποσκευές, όπως ορίζεται στους Κανονισμούς μας και σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται εκεί.

6. Υπέρβαρες Αποσκευές

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά Αποσκευών που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο δωρεάν μεταφερόμενων Αποσκευών. Οι Αποσκευές που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο δωρεάν μεταφερόμενων Αποσκευών θα μεταφερθούν μόνο κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και υπόκεινται σε περιορισμούς χώρου και βάρους. Θα πρέπει να καταβάλετε ένα ποσό για Αποσκευές που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο δωρεάν μεταφερόμενων Αποσκευών, σύμφωνα με τη χρέωση και τον τρόπο που προβλέπεται στους Κανονισμούς μας.

7. Δήλωση Υψηλότερης Αξίας και Χρέωση

7.1 Εάν, σύμφωνα με τους Κανονισμούς μας προσφέρουμε σε ορισμένα σημεία υπηρεσία εκτίμησης υψηλότερης αξίας, μπορείτε να δηλώσετε την αξία τυχόν Καταγεγραμμένων Αποσκευών που υπερβαίνουν τα ισχύοντα όρια ευθύνης. Εάν κάνετε τέτοια δήλωση, θα πρέπει να καταβάλετε τυχόν ισχύουσες χρεώσεις.

7.2 Θα αρνηθούμε την αποδοχή δήλωσης υψηλότερης αξίας σε Καταγεγραμμένες Αποσκευές, σε περιπτώσεις που κάποιο τμήμα της μεταφοράς παρέχεται από άλλον Μεταφορέα, ο οποίος δεν προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία.

8. Μη Καταγεγραμμένες Αποσκευές:

8.1 Έχουμε καθορίσει τις μέγιστες διαστάσεις και το βάρος μη καταγεγραμμένων Αποσκευών.  Το αντικείμενο πρέπει να χωράει κάτω από τη μπροστινή σας θέση ή σε κλειστό αποθηκευτικό χώρο στην καμπίνα επιβατών. Δεν επιτρέπονται υπέρβαρα ή ογκώδη αντικείμενα στην καμπίνα επιβατών.

8.2 Αντικείμενα, τα οποία κατά τη γνώμη μας, δεν είναι κατάλληλα για μεταφορά στο χώρο Φορτίου (όπως, για παράδειγμα, εύθραυστα μουσικά όργανα) θα γίνονται δεκτά για μεταφορά στην καμπίνα επιβατών μόνο εάν μας έχετε ενημερώσει εκ των προτέρων και εάν έχετε λάβει τη συγκατάθεσή μας. Ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλετε ξεχωριστή χρέωση για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

9. Παραλαβή και Παράδοση Αποσκευών

9.1 Πρέπει να παραλάβετε τις καταγεγραμμένες σας αποσκευές μόλις αυτές γίνουν διαθέσιμες για παραλαβή στον τόπο προορισμού ή ενδιάμεσης στάσης.

9.2 Μόνο ο κομιστής της Ετικέτας Ελέγχου Αποσκευών και της Ετικέτας Αναγνώρισης Αποσκευών, οι οποίες έχουν παραδοθεί στον Επιβάτη κατά τον έλεγχο των Αποσκευών, δικαιούται να παραλάβει τις Αποσκευές. Σε περίπτωση μη επίδειξης της Ετικέτας Αναγνώρισης Αποσκευών, είναι δυνατή η παράδοση, εφόσον επιδειχθεί η Ετικέτα Ελέγχου Αποσκευών και οι Αποσκευές αναγνωριστούν με άλλα μέσα.

9.3 Εάν το άτομο που απαιτεί τις Αποσκευές δεν είναι σε θέση να επιδείξει την Ετικέτα Ελέγχου Αποσκευών και να αναγνωρίσει τις Αποσκευές μέσω της Ετικέτας Αναγνώρισης Αποσκευών, θα παραδώσουμε τις αποσκευές στο εν λόγω άτομο, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το άτομο θα αποδείξει, κατά την κρίση μας, το δικαίωμά του επί των αποσκευών, και εάν απαιτείται από εμάς, το εν λόγω άτομο πρέπει να παράσχει επαρκή ασφάλεια για να μας αποζημιώσει για τυχόν απώλεια, ζημία ή έξοδα που υπέστημεν, ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης παράδοσης.

9.4 Η αποδοχή των Αποσκευών από τον κομιστή της Ετικέτας Ελέγχου Αποσκευών χωρίς καταγγελία κατά την παράδοση αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι οι Αποσκευές έχουν παραδοθεί σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τους Όρους Σύμβασης. Ο επιβάτης υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς την Qatar Airways και πριν την αναχώρηση από το Χώρο Παραλαβής Αποσκευών σε περίπτωση που η αποσκευή τους έχει καταστραφεί.

9.5 Τα δικαιώματα για τις Αποσκευές, οι οποίες παραμένουν στα αζήτητα αφού φυλάσσονται και βρίσκονται στην κατοχή μας για 90 ημέρες, μπορούν επίσης να μεταβιβαστούν σε εμάς.  Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε ενέργειες για την απόρριψη των Αποσκευών, καθώς και να τις εκποιήσουμε, σε οποιεσδήποτε περιπτώσεις θεωρούμε κατάλληλο κάτι τέτοιο.

10. Κατοικίδια ζώα

10.1 Κατοικίδια ζώα όπως σκύλοι, γάτες, οικόσιτα πτηνά και άλλα ζώα, όταν διαθέτουν την κατάλληλη στέγαση και συνοδεύονται από ισχύοντα πιστοποιητικά υγείας και εμβολιασμού, άδειες εισόδου και τυχόν άλλα έγγραφα που απαιτούνται από τις χώρες εισόδου ή ενδιάμεσης στάσης και εφόσον έχετε λάβει τη συγκατάθεσή μας εκ των προτέρων, δύνανται να γίνουν δεκτά για μεταφορά στο χώρο αποσκευών του αεροσκάφους, σύμφωνα πάντα με τους Κανονισμούς μας. Τις μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν τα γεράκια και οι σκύλοι-οδηγοί που επιτρέπεται να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους στην καμπίνα επιβατών του αεροσκάφους, σύμφωνα πάντα με τους αντίστοιχους όρους. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους σκύλους-οδηγούς, ανατρέξτε στο Επιμέρους Άρθρο 10.3 και στο Άρθρο 18 των παρόντων Όρων Μεταφοράς.

10.2 Εάν γίνει δεκτό ως Αποσκευή, το κατοικίδιο ζώο μαζί με το κλουβί μεταφοράς και την τροφή του, δεν συμπεριλαμβάνεται στο επιτρεπόμενο όριο δωρεάν μεταφερόμενων Αποσκευών του Επιβάτη αλλά αποτελεί επιπλέον Αποσκευές, για τις οποίες υποχρεούστε να καταβάλετε την ανάλογη χρέωση.

10.3 Σε πτήσεις προς και από τις ΗΠΑ, ο σκύλος-οδηγός που συνοδεύει ανάπηρο Επιβάτη, μαζί με το κλουβί μεταφοράς, την τροφή και τα άλλα απαραίτητα για την πτήση σας (π.χ., για τη διαχείριση των περιττωμάτων του σκύλου), μεταφέρεται στην καμπίνα επιβατών δωρεάν, σύμφωνα πάντα με τους Όρους που προσδιορίζονται στο Άρθρο 18 των παρόντων Όρων Μεταφοράς.

10.4 Η αποδοχή μεταφοράς κατοικίδιων ζώων υπόκειται στον όρο ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη του κατοικίδιου ζώου σας. Δεν φέρουμε ευθύνη για τραυματισμό, απώλεια, καθυστέρηση παράδοσης, ασθένεια ή θάνατο του κατοικίδιου ζώου σε περίπτωση που αρνηθεί η είσοδός ή η μεταφορά του σε οποιαδήποτε χώρα, πολιτεία ή επικράτεια.

10.5 Με την επιφύλαξη του παραπάνω Επιμέρους Άρθρου 10.4, δεν φέρουμε καμία ευθύνη, σύμφωνα με την ισχύουσα Σύμβαση ή τους παρόντες Όρους Μεταφοράς ανάλογα με την περίπτωση, για τραυματισμό, απώλεια, καθυστέρηση παράδοσης, ασθένεια ή θάνατο οποιουδήποτε μεταφερόμενου κατοικίδιου ζώου, ως προς το βάρος του ζώου και τον ισχύοντα περιορισμό ευθύνης για Καταγεγραμμένες Αποσκευές, Μη Καταγεγραμμένες Αποσκευές ή φορτίο, ανάλογα με την περίπτωση.

10.6 Δεν φέρουμε ευθύνη απέναντί σας για τυχόν απώλεια που ενδέχεται να υποστείτε επειδή δεν προσκομίζετε τα πιστοποιητικά υγείας και εμβολιασμού, άδειες εισόδου, ενδιάμεσης στάσης ή εξόδου ή τυχόν άλλα απαραίτητα πιστοποιητικά για τα κατοικίδιά σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από εσάς να μας αποζημιώσετε για τυχόν πρόστιμα, έξοδα, χρεώσεις, απώλειες ή τέλη που καταβάλαμε ή που επιβλήθηκαν από εμάς, επειδή δεν είχατε τα κατάλληλα έγγραφα.

11. Αντικείμενα που Αφαιρέθηκαν από Επιβάτες από το Προσωπικό Ασφάλειας του Αεροδρομίου

 Δεν είμαστε υπόλογοι ούτε φέρουμε καμία ευθύνη για αντικείμενα που αφαιρέθηκαν από Επιβάτες ή από τις Αποσκευές τους από το προσωπικό ασφάλειας του αεροδρομίου, το οποίο ενεργεί σύμφωνα με τους διεθνείς ή κρατικούς κανονισμούς, είτε αυτά τα αντικείμενα κρατήθηκαν στη συνέχεια ή καταστράφηκαν από το προσωπικό ασφάλειας του αεροδρομίου είτε παραδόθηκαν από το εν λόγω προσωπικό σε εμάς.

12. Προσωπικά Αντικείμενα

Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν ζημία, απώλεια ή καταστροφή που υπέστησαν τα προσωπικά σας αντικείμενα επειδή τα αφήσατε αφύλακτα σε οποιοδήποτε αεροσκάφος μας ή σε οποιοδήποτε χώρο, εγκαταστάσεις αεροδρομίου ή οχήματα που χρησιμοποιούμε.

Άρθρο 10: Προγράμματα, ακύρωση πτήσεων

1. Προγράμματα

1.1 Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μεταφέρουμε εσάς και τις Αποσκευές σας με ακρίβεια και να είμαστε συνεπείς όσον αφορά τα δημοσιευμένα προγράμματα κατά την ημερομηνία ταξιδιού. Ωστόσο, καμία συγκεκριμένη ώρα δεν είναι δεδομένη για την έναρξη ή ολοκλήρωση της μεταφοράς και οι ώρες που εμφανίζονται στους πίνακες δρομολογίων ή αλλού είναι κατά προσέγγιση και όχι ολοκληρωμένες, ενώ δεν αποτελούν τμήμα των Όρων Σύμβασης. Τα προγράμματα υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις ανταποκρίσεις πτήσεων.

1.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να αντικαταστήσουμε άλλους μεταφορείς ή αεροσκάφη, χωρίς προειδοποίηση.

2. Ακύρωση, Αλλαγές Προγράμματος, κτλ.

2.1 Εάν ακυρώσουμε ή καθυστερήσουμε μια πτήση και δεν είμαστε σε θέση να παράσχουμε ήδη επιβεβαιωμένη θέση, να σταματήσουμε σε ενδιάμεση στάση Επιβατών ή τόπο προορισμού ή εάν χάσετε κάποια ανταπόκριση πτήσης για την οποία έχετε κράτηση, λόγω δικής μας υπαιτιότητας, τότε είτε:
(i)Θα σας μεταφέρουμε με κάποια άλλη προγραμματισμένη πτήση στην οποία υπάρχει διαθέσιμος χώρος είτε
(ii) Θα σας μεταφέρουμε στον προορισμό που υποδεικνύεται στο Εισιτήριο ή στο ισχύον τμήμα αυτού με δική μας προγραμματισμένη πτήση ή προγραμματισμένη πτήση άλλου μεταφορέα ή μέσω χερσαίας μεταφοράς. Εάν το ποσό του ναύλου, η χρέωση υπέρβαρων Αποσκευών και οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα χρέωση υπηρεσίας για το εναλλακτικό δρομολόγιο είναι υψηλότερη από το αντίτιμο της επιστροφής χρημάτων του Εισιτηρίου ή του ισχύοντος τμήματος αυτού, δεν θα ζητήσουμε επιπλέον ναύλο ή χρεώσεις από εσάς και θα σας επιστρέψουμε τη διαφορά χρημάτων εάν ο ναύλος και η χρέωση για το εναλλακτικό δρομολόγιο είναι χαμηλότερη ή
(iii) Θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 11 και δεν θα φέρουμε καμία περαιτέρω ευθύνη απέναντί σας.

2.2 Σε περίπτωση που ανακύψουν τυχόν συμβάντα, τα οποία περιγράφονται στο Άρθρο 10.2.1, εκτός και εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από την ισχύουσα Σύμβαση, οι επιλογές που περιγράφονται στο Άρθρο (i) ως το 10.2.1(iii) αποτελούν τις μοναδικές και αποκλειστικές λύσεις διαθέσιμες προς εσάς και δεν θα φέρουμε καμία περαιτέρω ευθύνη απέναντί σας.

3. Θέσεις Επιβεβαιωμένης Κράτησης

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε θέσεις για τις οποίες έχετε επιβεβαιωμένες κρατήσεις αλλά δεν υποδηλώνεται καμία αποκλειστική εγγύηση διαθεσιμότητας από τις εκφράσεις "κράτηση", "επιβεβαίωση", "κατάσταση ΟΚ" και τους χρόνους που αναφέρονται εκεί.

4. Αποζημίωση λόγω Άρνησης Επιβίβασης

Εάν δεν καταφέρουμε να παρέχουμε ήδη επιβεβαιωμένη θέση, θα παράσχουμε αποζημίωση σε εκείνους τους επιβάτες στους οποίους έγινε άρνηση επιβίβασης, σύμφωνα με την ισχύουσα Σύμβαση ή την ισχύουσα νομοθεσία και/ή σύμφωνα με το πρόγραμμα αποζημίωσης λόγω άρνησης επιβίβασης, όπως αυτό ορίζεται στους Κανονισμούς μας.

5. Ευθύνη Μεταφορέα για Λάθη ή Παραλείψεις

Εκτός από περιπτώσεις όπου οι ενέργειες ή οι παραλείψεις γίνονται με σκοπό την πρόκληση ζημίας ή λόγω απροσεξίας και με επίγνωση ότι πιθανότατα θα προκύψει ζημία, δεν φέρουμε ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις στους πίνακες δρομολογίων ή σε άλλα δημοσιευμένα προγράμματα ή σε παρουσιάσεις που γίνονται από εργαζομένους, πράκτορες ή αντιπροσώπους μας όσον αφορά τις ημερομηνίες και τις ώρες αναχώρησης ή άφιξης ή όσον αφορά την εκτέλεση οποιασδήποτε πτήσης.

Άρθρο 11: Επιστροφές χρημάτων

1. Γενικά

Εάν δεν καταφέρουμε να παρέχουμε μεταφορά σύμφωνα με τους Όρους Σύμβασης ή σε περίπτωση που ζητήσετε εκούσια αλλαγή των διακανονισμών που έχουμε κάνει, θα γίνει επιστροφή χρημάτων ενός μη χρησιμοποιημένου Εισιτηρίου ή τμήματος αυτού, σύμφωνα με το παρόν Άρθρο και τους Κανονισμούς μας.

2. Άτομο στο Οποίο θα Γίνει η Επιστροφή Χρημάτων

2.1 Εκτός από ό,τι προβλέπεται παρακάτω στο παρόν Επιμέρους Άρθρο, έχουμε δικαίωμα να επιστρέψουμε τα χρήματα είτε στο άτομο που κατονομάζεται στο Εισιτήριο είτε στο άτομο που έχει καταβάλει το αντίτιμο του Εισιτηρίου, κατόπιν προσκόμισης ικανοποιητικών αποδείξεων σχετικά με την εν λόγω πληρωμή.

2.2 Εάν το αντίτιμο του εισιτηρίου έχει καταβληθεί από κάποιο άλλο άτομο εκτός του Επιβάτη που κατονομάζεται στο Εισιτήριο και έχουμε υποδείξει στο εισιτήριο ότι υφίσταται περιορισμός επιστροφής χρημάτων, θα επιστρέψουμε τα χρήματα μόνο στο άτομο που έχει καταβάλει το αντίτιμο του Εισιτηρίου, ή σύμφωνα με τις υποδείξεις αυτού.

2.3 Εκτός από περιπτώσεις απώλειας εισιτηρίων, οι επιστροφές χρημάτων γίνονται μόνο κατόπιν παράδοσης σε εμάς του Αποκόμματος Επιβάτη ή της Απόδειξης Επιβάτη καθώς και παράδοση όλων των μη χρησιμοποιημένων Αποκομμάτων Πτήσης.

2.4 Η επιστροφή χρημάτων γίνεται σε οποιονδήποτε προσκομίσει το Απόκομμα Επιβάτη ή την Απόδειξη Επιβάτη και όλα τα μη χρησιμοποιημένα Αποκόμματα Επιβατών και παρουσιάσει τον εαυτό του ως το άτομο στο οποίο πρέπει να γίνει η επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με τα Επιμέρους Άρθρα 2.1 ή 2.2 του παρόντος Άρθρου και αυτή η επιστροφή θα θεωρηθεί κανονική και θα μας απαλλάξει από ευθύνες και περαιτέρω αξιώσεις επιστροφής χρημάτων.

3. Υποχρεωτικές Επιστροφές Χρημάτων

Εάν ακυρώσουμε μια πτήση, δεν εκτελέσουμε μια πτήση ευλόγως σύμφωνα με το πρόγραμμα, δεν σταματήσουμε σε τόπο προορισμού ή ενδιάμεσης στάσης για τον οποίο ο Επιβάτης έχει εισιτήριο, δεν παράσχουμε ήδη επιβεβαιωμένη θέση ή χάσετε μια ανταπόκριση πτήσης στην οποία έχετε κράτηση λόγω δικής μας υπαιτιότητας, τότε το ποσό επιστροφής χρημάτων θα είναι

3.1 Ίσο με το ποσό του καταβληθέντος ναύλου, εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί κανένα τμήμα του Εισιτηρίου,

3.2 Εάν έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο τμήμα του Εισιτηρίου, τότε το ποσό επιστροφής χρημάτων θα είναι υψηλότερο από:
(i) Το ποσό του ναύλου της μίας διαδρομής (μείον τις ισχύουσες εκπτώσεις και χρεώσεις) από το σημείο διακοπής ως τον τόπο προορισμού ή ως το σημείο της επόμενης ενδιάμεσης στάσης ή
(ii) Η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος ναύλου και του ναύλου που καταβλήθηκε για το είδος μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε.

4. Εκούσιες Επιστροφές Χρημάτων

Εάν επιθυμείτε επιστροφή χρημάτων για το αντίτιμο του Εισιτηρίου σας για λόγους εκτός αυτών που ορίζονται στο Επιμέρους Άρθρο 3 του παρόντος Άρθρου, τότε υπόκειται στη διακριτική μας ευχέρεια να αποφασίσουμε εάν θα γίνει επιστροφή χρημάτων, το ποσό της οποίας θα είναι:

4.1 (i) Ίσο με τον καταβληθέντα ναύλο, μείον τυχόν ισχύουσες χρεώσεις υπηρεσίας ή τέλη ακύρωσης, εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί κανένα τμήμα του Εισιτηρίου
(ii) Ίσο με τη διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος ναύλου και του ισχύοντα ναύλου ταξιδιού μεταξύ των σημείων για τα οποία έχει χρησιμοποιηθεί το Εισιτήριο, μείον τυχόν ισχύουσες χρεώσεις υπηρεσίας ή τέλη ακύρωσης, εάν έχει χρησιμοποιηθεί τμήμα του Εισιτηρίου.

5. Επιστροφή Χρημάτων για Απολεσθέν Εισιτήριο

 Εάν χαθεί το Εισιτήριο ή τμήμα αυτού ή η κάρτα με την οποία έχει εκδοθεί ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο, τότε θα γίνει επιστροφή χρημάτων κατόπιν προσκόμισης σε εμάς ικανοποιητικών αποδείξεων απώλειας και κατόπιν καταβολής τυχόν ισχυουσών χρεώσεων υπηρεσίας, εφόσον

(α) Το απολεσθέν Εισιτήριο, ή το απολεσθέν τμήμα αυτού, δεν έχει χρησιμοποιηθεί, αντικατασταθεί ή δεν έχουν επιστραφεί τα χρήματα για αυτό και εφόσον
(β) Το άτομο στο οποίο γίνεται η επιστροφή χρημάτων, αναλαμβάνει την υποχρέωση, με τη μορφή που έχουμε ορίσει εμείς, να επιστρέψει σε εμάς το ποσό επιστροφής σε περίπτωση και στο βαθμό που το απολεσθέν Εισιτήριο ή τμήμα αυτού χρησιμοποιηθεί από κάποιο άλλο άτομο ή σε περίπτωση που η επιστροφή χρημάτων αυτού γίνει στο άτομο που είναι κάτοχος του Εισιτηρίου.
(γ) Το Εισιτήριο ή τμήμα αυτού απολεσθεί από εμάς ή Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας, και η απώλεια οφείλεται σε δική μας υπαιτιότητα.

6. Δικαίωμα Άρνησης Επιστροφής Χρημάτων

6.1 Μετά τη λήξη ισχύος του Εισιτηρίου, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που η αίτηση επιστροφής υποβληθεί αργότερα από το χρονικό όριο που περιγράφεται στους Κανονισμούς μας.

6.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή χρημάτων για κάποιο Εισιτήριο, το οποίο παρουσιάστηκε σε εμάς ή σε κρατικά όργανα ως απόδειξη πρόθεσης αναχώρησης από αυτή τη χώρα εκτός και εάν αποδείξετε με ικανοποιητικά στοιχεία ότι έχετε την άδεια να παραμείνετε στη Χώρα ή ότι θα αναχωρήσετε με άλλο Μεταφορέα ή άλλα μέσα μεταφοράς.

7. Νόμισμα

Όλες οι επιστροφές χρημάτων υπόκεινται σε κρατικούς νόμους, κανόνες και κανονισμούς ή εντολές της χώρας στην οποία αγοράστηκε αρχικά το Εισιτήριο και της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η επιστροφή χρημάτων. Με την επιφύλαξη της παραπάνω διάταξης, οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται κανονικά στο νόμισμα στο οποίο αγοράστηκε το Εισιτήριο αλλά ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και σε κάποιο άλλο νόμισμα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς μας.

8. Από ποιον γίνεται η Επιστροφή Χρημάτων

Οι εκούσιες επιστροφές χρημάτων γίνονται μόνο από το Μεταφορέα, ο οποίος έχει εκδώσει αρχικά το Εισιτήριο ή από εξουσιοδοτημένο πράκτορά του.

9. Τα Εισιτήρια Ναυλωμένων Πτήσεων Δεν Δικαιούνται Επιστροφές Χρημάτων

Τα Εισιτήρια Ναυλωμένων Πτήσεων αποτελούν τμήμα συνολικού πακέτου διακοπών περιήγησης και δεν παρέχουν δικαίωμα επιστροφής χρημάτων σε καμία περίπτωση.

10. Επιστροφή Χρημάτων σε Λογαριασμούς Πιστωτικών Καρτών

Η επιστροφή χρημάτων που οφείλεται για εισιτήρια που έχουν πληρωθεί με πιστωτική κάρτα μπορεί να πιστωθεί μόνο στον λογαριασμό πιστωτικής κάρτας, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αρχική αγορά. Το ποσό επιστροφής που θα καταβληθεί από εμάς θα ανταποκρίνεται στους κανόνες του παρόντος άρθρου μόνο όσον αφορά το ποσό και το νόμισμα που αναγράφονται στο εισιτήριο. Το ποσό επιστροφής που θα πιστωθεί στον λογαριασμό πιστωτικής κάρτας του κατόχου της κάρτας ενδέχεται να είναι διαφορετικό από το ποσό που είχε χρεωθεί αρχικά από την εταιρία της πιστωτικής κάρτας για το εισιτήριο, λόγω διαφορών στις τιμές συναλλαγματικής ισοτιμίας. Τυχόν τέτοιες διαφοροποιήσεις δεν παρέχουν στον παραλήπτη της επιστροφής χρημάτων το δικαίωμα αξιώσεων απέναντί μας.

Άρθρο 12: Συμπεριφορά εντός του αεροσκάφους

1. Μη Αποδεκτή Συμπεριφορά

Εάν κατά την εύλογη κρίση μας, η συμπεριφορά σας εντός του αεροσκάφους θέτει σε κίνδυνο το αεροσκάφος ή οποιοδήποτε άτομο ή αντικείμενο εν πτήσει ή εάν εμποδίζει το πλήρωμα από την εκτέλεση των καθηκόντων του ή εάν δεν συμμορφώνεστε με τις οδηγίες του πληρώματος, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών ή εάν η συμπεριφορά σας προκαλεί εύλογη ανησυχία σε άλλους Επιβάτες, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για να διακόψουμε την εν λόγω συμπεριφορά, καθώς και να την περιορίσουμε. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας απομακρύνουμε ή να αρνηθούμε την περαιτέρω μεταφορά σας σε οποιοδήποτε σημείο, ενώ διατηρούμε το δικαίωμα και να σας μηνύσουμε για αδικήματα που διεπράχθησαν εν πτήσει.

2. Πληρωμή εξόδων εκτροπής πτήσεων

Εάν λόγω της συμπεριφοράς σας, εκτρέψουμε το αεροσκάφος σε μη προγραμματισμένο τόπο προορισμού και αποβιβαστείτε από το αεροσκάφος, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από εσάς την καταβολή όλων των εύλογων και αντίστοιχων εξόδων της εκτροπής, ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν τις χρεώσεις ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τα έξοδα καυσίμων εκτροπής, τις χρεώσεις προσγείωσης του αεροδρομίου και τα αντίστοιχα έξοδα για το πλήρωμα της πτήσης.

3. Χρήση ηλεκτρονικών Συσκευών εν πτήσει

Για λόγους ασφαλείας, διατηρούμε το δικαίωμα να απαγορεύσουμε ή να περιορίσουμε τη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως φορητά ραδιόφωνα, συσκευές αναπαραγωγής CD, ηλεκτρονικά παιχνίδια ή συσκευές μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων κινητών τηλεφώνων, τηλεκατευθυνόμενων συσκευών και walking-talkies εν πτήσει. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εν πτήσει καμία ηλεκτρονική συσκευή χωρίς την άδειά μας, εκτός από φορητές συσκευές εγγραφής, ακουστικά βαρηκοΐας και βηματοδότες.

4. Πτήσεις όπου απαγορεύεται το κάπνισμα

Σε όλες τις πτήσεις της Qatar Airways απαγορεύεται το κάπνισμα. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του αεροσκάφους.

Άρθρο 13: Πρόσθετες υπηρεσίες μεταφορέα

Εάν κανονίσουμε υπηρεσίες για εσάς πέραν της αερομεταφοράς σας με οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή εάν εκδώσουμε εισιτήριο ή κουπόνι σχετικά με μεταφορά ή υπηρεσίες (πέραν της αερομεταφοράς) που παρέχονται από τρίτο, όπως κρατήσεις ξενοδοχείων ή ενοικίαση αυτοκινήτων, σε αυτές τις περιπτώσεις ενεργούμε μόνο ως πράκτοράς σας. Ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του τρίτου μέρους που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. Σε περίπτωση παροχής χερσαίας μεταφοράς από εμάς, ενδέχεται να ισχύουν και άλλοι όροι για την εν λόγω χερσαία μεταφορά. Αυτοί οι όροι διατίθενται από εμάς κατόπιν αιτήματος.

Άρθρο 14: Διαδικαστικά Θέματα

1. Γενικά

Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη όσον αφορά τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους, κανονισμούς, εντολές, απαιτήσεις και ταξιδιωτικές προϋποθέσεις των χωρών αναχώρησης, μετεπιβίβασης ή προορισμού καθώς και τη συμμόρφωση με τους Κανονισμούς και τις οδηγίες μας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν βοήθεια ή πληροφορίες, είτε έγγραφων είτε άλλου είδους, που παρέχονται από πράκτορες ή εργαζομένους μας σε εσάς σε σχέση με την απόκτηση κάθε απαραίτητου εγγράφου ή βίζας ή με τη συμμόρφωση με τυχόν νόμους, κανονισμούς, εντολές, απαιτήσεις και προϋποθέσεις ή για τις συνέπειες που προκύπτουν για εσάς λόγω της μη απόκτησης κάθε απαραίτητου εγγράφου ή βίζας ή της μη συμμόρφωσης με τυχόν νόμους, κανονισμούς, εντολές, απαιτήσεις και προϋποθέσεις.

2. Ταξιδιωτικά Έγγραφα

Πριν το ταξίδι σας, οφείλετε να παρουσιάσετε όλα τα έγγραφα εξόδου, εισόδου, υγείας καθώς και άλλα έγγραφα που απαιτούνται από τους νόμους, τους κανονισμούς, τις εντολές, τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις των αφορώμενων χωρών και να μας επιτρέψετε να λάβουμε και να διατηρήσουμε αντίγραφα αυτών. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά σας εάν δεν έχετε συμμορφωθεί με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, εντολές, απαιτήσεις και προϋποθέσεις ή εάν τα έγγραφά σας δεν φαίνονται να είναι ορθά ή εάν δεν μας επιτρέψετε να λάβουμε και να διατηρήσουμε αντίγραφα αυτών.

3. Άρνηση Εισόδου

Συμφωνείτε να καταβάλετε τον ισχύοντα ναύλο οποιαδήποτε στιγμή υποχρεωθούμε, κατόπιν κρατικής εντολής, να σας μεταφέρουμε στο σημείο προέλευσης ή σε κάποιο άλλο σημείο, λόγω άρνησης εισόδου σας σε κάποια χώρα, είτε ενδιάμεσης στάσης είτε προορισμού. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε για την πληρωμή αυτού του ναύλου τυχόν χρήματα που καταβλήθηκαν σε εμάς για μη χρησιμοποιούμενη Μεταφορά, ή τυχόν χρήματα σας που βρίσκονται στην κατοχή μας. Δεν θα επιστρέψουμε χρήματα για τον καταβληθέντα ναύλο για μεταφορά στο σημείο άρνησης εισόδου ή απέλασης.

4. Ευθύνη Επιβατών για Πρόστιμα, Έξοδα Κράτησης, κτλ.

Εάν μας ζητηθεί να πληρώσουμε ή να καταβάλουμε οποιοδήποτε πρόστιμο, ποινή ή δαπάνες με τις οποίες επιβαρυνθήκαμε λόγω της δικής σας μη συμμόρφωσης με τους νόμους, κανονισμούς, εντολές, απαιτήσεις και προϋποθέσεις των αφορώμενων χωρών ή λόγω της αδυναμίας σας μη προσκόμισης των απαιτούμενων εγγράφων, θα σας ζητήσουμε να μας αποζημιώσετε για τυχόν ποσά που έχουμε πληρώσει ή καταβάλει και για τυχόν δαπάνες με τις οποίες επιβαρυνθήκαμε. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε για την πληρωμή αυτών των δαπανών τυχόν χρήματα που καταβλήθηκαν σε εμάς για μη χρησιμοποιούμενη Μεταφορά, ή τυχόν χρήματα σας που βρίσκονται στην κατοχή μας.

5. Τελωνειακός Έλεγχος

Εάν σας ζητηθεί, θα πρέπει να υποβληθείτε σε έλεγχο των Καταγεγραμμένων ή Μη Καταγεγραμμένων Αποσκευών σας από τις τελωνειακές ή άλλες κρατικές αρχές. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για τυχόν απώλειες ή ζημία που ενδέχεται να υποστείτε λόγω μη συμμόρφωσής σας με τη συγκεκριμένη απαίτηση.

6. Έλεγχος Ασφάλειας

Θα πρέπει να επιτρέψετε να υποβληθείτε σε ελέγχους ασφάλειας από κρατικές αρχές, αρχές αεροδρομίου ή από εμάς.

Άρθρο 15: Διαδοχικοί μεταφορείς

Η μεταφορά που εκτελείται από διάφορους διαδοχικούς Μεταφορείς με ένα Εισιτήριο ή με ένα Εισιτήριο και οποιοδήποτε Συνδυασμένο Εισιτήριο σε σχέση με αυτό, θεωρείται μία ενιαία μεταφορά.

Άρθρο 16: Ευθύνη για ζημία

I. Ατομικές Ζημίες

1. Σύμφωνα με τα παραπάνω Επιμέρους Άρθρα 2 και 3, η εν λόγω μεταφορά υπόκειται στους κανόνες και τους περιορισμούς που σχετίζονται με την ευθύνη που καθιερώνεται από την ισχύουσα Σύμβαση της Βαρσοβίας ή τη Σύμβαση του Μόντρεαλ, εκτός και εάν η εν λόγω μεταφορά δεν αποτελεί αερομεταφορά ή διεθνή μεταφορά για την οποία ισχύουν οι Συμβάσεις.

2. (i) Σύμφωνα με τα παρακάτω Επιμέρους Άρθρα 2(ii) και 2(iii) , η Ευθύνη της Qatar Airways Company για ζημίες που προκλήθηκαν σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού ή τυχόν άλλης σωματικής βλάβης από εσάς, δεν υπόκειται σε κανένα όριο που επιβάλλεται από την ισχύουσα Σύμβαση ούτε από τυχόν θεσμική, νομοθετική ή νομική ερμηνεία ή εφαρμογή αυτής.

(ii) Σύμφωνα με το παρακάτω Επιμέρους Άρθρο 2(iii) , για ζημία ως και το ισοδύναμο ποσό των 113.100 ΕΤΔ, δεν θα αμφισβητήσουμε ή θα περιορίσουμε την υπαιτιότητά μας αποδεικνύοντας ότι είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα από εμάς και τους πράκτορές μας για την αποφυγή της ζημίας ή ότι ήταν αδύνατον να ληφθούν τέτοιου είδους μέτρα από εμάς ή από εκείνους.

(iii), για ζημία ως και το ισοδύναμο ποσό των 113.100 ΕΤΔ, δεν θα αμφισβητήσουμε ή θα περιορίσουμε την υπαιτιότητά μας αποδεικνύοντας ότι είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα από εμάς και τους πράκτορές μας για την αποφυγή της ζημίας ή ότι ήταν αδύνατον να ληφθούν τέτοιου είδους μέτρα από εμάς ή από εκείνους.(i) ή 2(ii), εάν αποδείξουμε ότι η ζημία προκλήθηκε ή οφειλόταν σε αμέλεια του τραυματισθέντος ή αποβιώσαντος Επιβάτη, δυνάμεθα να απαλλαγούμε ολικώς ή μερικώς από την ευθύνη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. (i) Οφείλουμε χωρίς καθυστέρηση, και σε καμία περίπτωση μετά το πέρας είκοσι μίας ημερών από τον προσδιορισμό της ταυτότητας του φυσικού προσώπου που δικαιούται αποζημίωση, να προβούμε στην καταβολή τυχόν προκαταβολών για να ανταποκριθούμε στις απαραίτητες άμεσες οικονομικές ανάγκες ανάλογα με τις δυσκολίες που προκλήθηκαν.

(ii) Με επιφύλαξη του παραπάνω Επιμέρους Άρθρου 3(i), το ποσό προκαταβολής δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερο από 16.000 ΕΤΔ ανά Επιβάτη σε περίπτωση θανάτου.

(iii)Η προκαταβολή δεν συνιστά αποδοχή ευθύνης εκ μέρους μας και ενδέχεται να αφαιρεθεί από επόμενα καταβλητέα ποσά ανάλογα με την ευθύνη μας αλλά είναι μη επιστρέψιμη, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Επιμέρους Άρθρο 2 (iii) παραπάνω ή σε περιπτώσεις όπου αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι το άτομο που έλαβε την προκαταβολή προκάλεσε ή συνεισέφερε στη ζημία λόγω αμέλειας ή ότι το εν λόγω άτομο δεν είχε δικαίωμα αποζημίωσης.

4. Σε μη εναέρια μεταφορά ή σε μη διεθνή μεταφορά για τις οποίες ισχύουν οι Συμβάσεις:
(i) Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημία που υπέστητε εσείς ή οι Καταγεγραμμένες Αποσκευές σας παρά μόνο εάν η εν λόγω ζημία προκλήθηκε λόγω αμέλειάς μας. Εάν δεν υφίσταται συμβάλλουσα αμέλεια εκ μέρους μας, η ευθύνη μας υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τη συμβάλλουσα αμέλεια.<Εκτός από περιπτώσεις όπου οι ενέργειες ή οι παραλείψεις έγιναν με σκοπό την πρόκληση ζημίας ή λόγω απροσεξίας και με επίγνωση ότι θα προέκυπτε πιθανότατα ζημία,

(α) Η ευθύνη μας απέναντί σας σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού ή άλλης σωματικής βλάβης περιορίζεται στο ποσό των 16.600 ΕΤΔ υπό τον όρο ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εάν εφαρμοστεί διαφορετικό όριο ευθύνης, τότε ισχύει το εν λόγω διαφορετικό όριο.
(β) Δεν φέρουμε καμία ευθύνη όσον αφορά καθυστερήσεις εκτός από ό,τι προβλέπεται στην ισχύουσα Σύμβαση, στους παρόντες Όρους Μεταφοράς ή στην ισχύουσα νομοθεσία.

II. Γενικά

Στο βαθμό που τα παρακάτω δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω και είτε εφαρμόζεται η Σύμβαση είτε όχι

(i) Φέρουμε ευθύνη μόνο για ζημία που επισυμβαίνει στις δικές μας πτήσεις. Εάν εκδώσουμε Εισιτήριο ή ελέγξουμε Αποσκευές εκ μέρους κάποιου άλλου Μεταφορέα, ενεργούμε μόνο ως πράκτορες αυτού. Ωστόσο, στην περίπτωση Καταγεγραμμένων Αποσκευών, έχετε επίσης το δικαίωμα να στραφείτε εναντίον του πρώτου ή τελευταίου Μεταφορέα, καθώς η μεταφορά θεωρείται, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, ενιαία.

(ii) Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημία που προκύπτει λόγω συμμόρφωσής μας με τυχόν νόμους ή κρατικούς κανονισμούς ή λόγω αδυναμίας σας να συμμορφωθείτε με αυτούς.

(iii) Εάν η ηλικία, η ψυχική ή σωματική κατάσταση του μεταφερόμενου Επιβάτη είναι τέτοια που αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό του, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν ασθένεια, τραυματισμό ή αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου, που οφείλεται στην εν λόγω κατάσταση ούτε φέρουμε ευθύνη για την επιδείνωση της εν λόγω κατάστασης.

(iv) Τυχόν εξαίρεση από ευθύνη ή περιορισμός ευθύνης δικής μας εφαρμόζεται σε και προς όφελος των εργαζομένων, των πρακτόρων και των αντιπροσώπων μας καθώς και οποιουδήποτε άλλου ατόμου, το αεροσκάφος του οποίου χρησιμοποιείται από τους εργαζομένους, τους πράκτορες και τους αντιπροσώπους μας. Το συνολικό ποσό που ανακτάται από εμάς, τους εργαζομένους, τους πράκτορες και τους αντιπροσώπους μας και από τυχόν άλλα άτομα και/ή τους εργαζομένους, τους πράκτορες και τους αντιπροσώπους τους, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του ορίου ευθύνης μας.

(v). Εκτός και εάν προβλέπεται ρητώς, κανένας από τους όρους που περιέχονται στο παρόν δεν αίρει καμία εξαίρεση ή περιορισμό ευθύνης, σύμφωνα με τις ισχύουσες Συμβάσεις ή τους ισχύοντες νόμους.

(vi) Ισχύει Ειδική Συμφωνία για μεταφορά προς και από ή σε συμφωνηθέντα Ενδιάμεσο Σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ανατρέξτε στους ισχύοντες δασμούς των ΗΠΑ). Η Qatar Airways δύναται να επωφεληθεί από τον περιορισμό ευθύνης που προβλέπεται στη Σύμβαση. Ωστόσο, σύμφωνα με το Άρθρο 22 (1) της Σύμβασης, η Qatar Airways Company και ορισμένοι άλλοι Μεταφορείς συμφωνούν ότι, όσον αφορά όλες τις διεθνείς μεταφορές από αυτούς, για τις οποίες ισχύει η Σύμβαση και οι οποίες, σύμφωνα με τους Όρους Σύμβασης, περιλαμβάνουν ένα σημείο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως τόπο προέλευσης, τόπο προορισμού ή Συμφωνημένο Σταθμό:

(α) Ο περιορισμός ευθύνης για κάθε Επιβάτη σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού ή άλλης σωματικής βλάβης ορίζεται στο ποσό των 75.000 δολαρίων ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων νομικών δαπανών και εξόδων, εκτός από την περίπτωση όπου η αξίωση υποβάλλεται σε Πολιτεία όπου προβλέπεται ξεχωριστή απονομή νομικών δαπανών και εξόδων, οπότε και το όριο ορίζεται στο ποσό των 58.000 δολαρίων ΗΠΑ, μη συμπεριλαμβανομένων νομικών δαπανών και εξόδων.
(β) Οι εν λόγω Μεταφορείς δεν θα επωφεληθούν από καμία υπεράσπιση, σε σχέση με τυχόν αξίωση που προκύπτει σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού ή άλλης σωματικής βλάβης Επιβάτη, σύμφωνα με το Άρθρο 20(1) της Σύμβασης.

Κανένας από τους όρους του παρόντος δεν πρέπει να κριθεί ότι επηρεάζει τα δικαιώματα και τις ευθύνες των εν λόγω Μεταφορέων σε σχέση με τυχόν αξίωση η οποία υποβλήθηκε από το άτομο, εκ μέρους αυτού ή σε σχέση με αυτό, που προκάλεσε εσκεμμένα ζημία, η οποία κατέληξε σε θάνατο, τραυματισμό ή άλλη σωματική βλάβη Επιβάτη.

Τα ονόματα των συμμετεχόντων Μεταφορέων στη συμφωνία που αναφέρεται στο παρόν Άρθρο είναι διαθέσιμα σε όλα τα γραφεία έκδοσης Εισιτηρίων των εν λόγω Μεταφορέων και μπορούν να εξεταστούν κατόπιν αιτήματος. Καθένας εκ των εν λόγω Μεταφορέων σύναψε τη συγκεκριμένη συμφωνία αποκλειστικά και μόνο για τον ίδιο και σε σχέση με τη μεταφορά που εκτελεί ο ίδιος, ενώ δεν επιβάλλει καμία ευθύνη σε κανέναν άλλο Μεταφορέα σε σχέση με το τμήμα μεταφοράς που εκτελείται από τον άλλο Μεταφορέα ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε σχέση με το τμήμα μεταφοράς που εκτελείται από τον άλλο Μεταφορέα.

(vii) Εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά από τους παρόντες Όρους Μεταφοράς ή την ισχύουσα νομοθεσία, φέρουμε ευθύνη απέναντί σας μόνο για επανορθωτικές αποζημιώσεις για ζημίες με αποδεδειγμένες απώλειες.

(viii) Κανένας από τους παρόντες Όρους Μεταφοράς δεν αίρει οποιαδήποτε εξαίρεση ή περιορισμό της ευθύνης μας ή τυχόν διαθέσιμης υπεράσπισης σε εμάς σύμφωνα με τη Σύμβαση ή τους ισχύοντες νόμους, εκτός και εάν ορίζεται ρητώς κάτι διαφορετικό.(ix) Κανένας από τους παρόντες Όρους Μεταφοράς δεν αίρει οποιαδήποτε εξαίρεση ή περιορισμό της ευθύνης μας ή τυχόν διαθέσιμης υπεράσπισης σε εμάς σύμφωνα με τη Σύμβαση ή τους ισχύοντες νόμους, απέναντι σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή άτομο που είναι υπεύθυνο για την καταβολή αποζημίωσης ή έχει καταβάλει αποζημίωση σε σχέση με θάνατο, τραυματισμό ή άλλη σωματική βλάβη επιβάτη.

III.Ζημία σε Αποσκευές

(i)Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε σε Μη Καταγεγραμμένες Αποσκευές, εκτός και εάν η εν λόγω ζημία προκλήθηκε λόγω δικής μας αμέλειας.

(ii)Δεν φέρουμε ευθύνη εάν η ζημία προκλήθηκε λόγω εγγενούς ελαττώματος ή ατέλειας της αποσκευής. Εάν δεν υφίσταται συμβάλλουσα αμέλεια εκ μέρους μας, η ευθύνη μας υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τη συμβάλλουσα αμέλεια.

(iii) Η ευθύνη μας για ζημία σε Αποσκευές έχει ως εξής:

(α) Σε περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται η ισχύουσα Σύμβαση της Βαρσοβίας:

Η ευθύνη μας περιορίζεται σε 20 δολάρια ΗΠΑ ή 17 ΕΤΔ ανά κιλό ή το ισοδύναμο ποσό σε τοπικό νόμισμα, ενώ σε περίπτωση ζημίας σε Μη Καταγεγραμμένες Αποσκευές, η ζημία περιορίζεται σε 400 δολάρια ΗΠΑ ή 332 ΕΤΔ ανά Επιβάτη ή το ισοδύναμο ποσό σε τοπικό νόμισμα, όπου εάν το βάρος των Αποσκευών δεν έχει καταγραφεί στον Έλεγχο Αποσκευών, τεκμαίρεται ότι το συνολικό βάρος των Καταγεγραμμένων Αποσκευών δεν υπερβαίνει το ισχύον επιτρεπόμενο όριο δωρεάν μεταφερόμενων Αποσκευών για τη συγκεκριμένη κατηγορία θέσης, όπως προβλέπεται στους Κανονισμούς του Μεταφορέα. Όπου δεν ορίζεται το εν λόγω επιτρεπόμενο όριο δωρεάν μεταφερόμενων Αποσκευών στους Κανονισμούς του Μεταφορέα και δεν έχει καταγραφεί το βάρος, τότε τεκμαίρεται ως μέγιστο το βάρος των 32 κιλών. Σε περιπτώσεις όπου το επιτρεπόμενο όριο Αποσκευών Επιβάτη καθορίζεται ως προς τον αριθμό τεμαχίων Αποσκευών και όχι ως προς το βάρος των αντικειμένων και δεν έχει καταγραφεί το βάρος, τότε τεκμαίρεται ως μέγιστο το βάρος των 32 κιλών ανά τεμάχιο Καταγεγραμμένων Αποσκευών και με μέγιστο τα δύο τεμάχια Αποσκευών για κάθε ενήλικο Επιβάτη και για κάθε παιδί για το οποίο καταβάλλεται το 50% τουλάχιστον του κανονικού ναύλου που ισχύει για ενήλικους επιβάτες. Σε περίπτωση βρεφών που δεν δικαιούνται ξεχωριστή θέση, το τεκμαιρόμενο μέγιστο βάρος ορίζεται στα 20 κιλά για ένα τεμάχιο Αποσκευών. Εάν, σε περίπτωση Καταγεγραμμένων Αποσκευών, δηλώνεται υψηλότερη αξία σύμφωνα με το Επιμέρους Άρθρο 7 του Άρθρου 9, η ευθύνη μας περιορίζεται στην εν λόγω δηλωθείσα υψηλότερη αξία.

(β) Σε περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται η Σύμβαση του Μόντρεαλ

Η μέγιστη ευθύνη μας περιορίζεται στο τοπικό νόμισμα ισοδύναμου ποσού 1.131 ΕΤΔ ανά επιβάτη για καταγεγραμμένες και μη καταγεγραμμένες αποσκευές. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημία που επήλθε σε αντικείμενα που περιέχονταν σε μη κλειδωμένες ή μη ασφαλισμένες αποσκευές. Επιπλέον, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για εξωτερική ή επιφανειακή ζημία που προκλήθηκε σε αποσκευές ως αποτέλεσμα της συνήθους φθοράς κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Όλες οι αξιώσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με τη Σύμβαση του Μόντρεαλ πρέπει να υποστηρίζονται από τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ημερομηνία και την τιμή αγοράς. Το ποσό απόσβεσης θα αφαιρείται.

(γ) Εάν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ισχύουν διαφορετικά όρια ευθύνης, τότε θα εφαρμοστούν τα εν λόγω διαφορετικά όρια.

(iv)(iv) Τα μέγιστα όρια ευθύνης που δηλώνονται στο Άρθρο 16 (iii) α & β παραπάνω, δεν είναι εφαρμόσιμα, εάν η ζημία προέκυψε από οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη εκ μέρους μας με πρόθεση την πρόκληση ζημίας ή λόγω απροσεξίας έχοντας την επίγνωση ότι η εν λόγω ζημία θα είχε πιθανότατα ως αποτέλεσμα ζημία ή σε περιπτώσεις καταγεγραμμένων αποσκευών για τις οποίες έχει γίνει έγγραφη δήλωση υψηλότερης αξίας κατά την παράδοσή τους στον μεταφορέα και για τις οποίες έχει καταβληθεί επιπλέον χρέωση στο μεταφορέα, σύμφωνα με την υπηρεσία εκτίμησης υψηλότερης αξίας που αναφέρεται στο Άρθρο 9.7.1.

(v) Η ευθύνη μας δεν υπερβαίνει το ποσό της αποδεδειγμένης ζημίας. Επιπλέον, δεν φέρουμε ευθύνη για έμμεση ή μεταγενέστερη ζημία.

(vi) Δεν φέρουμε ευθύνη για τραυματισμό που προκλήθηκε σε εσάς ή στις Αποσκευές σας από αντικείμενο που περιεχόταν στις Αποσκευές σας. Εάν τα περιουσιακά στοιχεία κάποιου Επιβάτη προκαλούν τραυματισμό σε άλλο άτομο ή σε περιουσιακά στοιχεία δικά μας ή άλλου ατόμου, ο εν λόγω Επιβάτης πρέπει να μας αποζημιώσει για όλες τις απώλειες και τα έξοδα που προκλήθηκαν σε εμάς ως αποτέλεσμα αυτού.

(vii) Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημία σε εύθραυστα ή αλλοιώσιμα αντικείμενα, χρήματα, κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, ασημικά, γραμμάτια, αξιόγραφα ή άλλα έγγραφα ταυτότητας ή δείγματα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις Καταγεγραμμένες σας Αποσκευές είτε γνωρίζαμε είτε όχι για τη συμπερίληψή τους σε αυτές.

IV.Καθυστέρηση Μεταφοράς Επιβατών

Σε περιπτώσεις όπου ισχύει η Σύμβαση του Μόντρεαλ, τα όρια ευθύνης λόγω καθυστέρησης στο ταξίδι σας ορίζονται μόνο σε 4.694 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα ανά επιβάτη.

Άρθρο 17: Χρονικοί περιορισμοί αξιώσεων και ενεργειών

1. Χρονικοί Περιορισμοί Αξιώσεων

Καμία ενέργεια δεν αναμένεται σε περίπτωση ζημίας Καταγεγραμμένων Αποσκευών εκτός και εάν το άτομο που παραλαμβάνει τις αποσκευές, υποβάλει καταγγελίες σε εμάς αμέσως μετά την ανακάλυψη της ζημίας και, το αργότερο, εντός επτά ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης, η καταγγελία πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον εντός 21 ημερών από την ημερομηνία που παραλάβατε τις Αποσκευές. Όλες οι καταγγελίες πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως και να αποστέλλονται εντός του προαναφερθέντος χρονικού ορίου.

2. Χρονικοί Περιορισμοί Ενεργειών

Τυχόν δικαιώματα όσον αφορά ζημία παύουν να υφίστανται εάν δεν ληφθεί κανένα μέτρο εντός δύο ετών από την ημερομηνία άφιξης στον προορισμό ή από την ημερομηνία που όφειλε να φτάσει το αεροσκάφος στον προορισμό ή από την ημερομηνία διακοπής της μεταφοράς. Η μέθοδος υπολογισμού της περιόδου περιορισμού καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία του δικαστηρίου που επιλήφθηκε της υποθέσεως.

Article 18: Other conditions

18.1 Carriage of you and your Baggage is also provided in accordance with certain other regulations and conditions applying to or adopted by Qatar Airways related to operational safety, punctuality and passenger convenience.  These regulations and conditions as varied from time to time are important.  They concern amongst other things: the carriage of unaccompanied minors, disabled passengers, pregnant women, sick passengers, restrictions on the use of electronic devices and items, transportation of certain dangerous articles and the onboard consumption of alcoholic beverages and smoking materials.

Regulations concerning these matters are available from us upon request.

18.2 Qatar Airways permits free of charge carriage of a service dog to accompany you in the passenger cabin on the following flight routings ONLY:

(a)Direct Qatar Airways flights between points in the USA and Doha, in both directions;
(b)Direct Qatar Airways flights connecting at Doha, to or from Qatar Airways flights between the USA and Doha, in both directions. This includes Qatar Airways / United Airlines code share flights;
(c)Direct Qatar Airways flights between the USA and Doha, in both directions, which connect as through journeys from/to cities in the USA, Canada, Mexico, the Caribbean South and Central America to / from cities served by Qatar Airways direct flights between the USA and Doha.

N.B. Service dogs will not be accepted in the passenger cabin on any other Qatar Airways flight.

The following conditions apply with respect to carriage of the service dog :

 1. You must notify Qatar Airways at least 48 hours before the scheduled departure of your flight that you intend to be accompanied by a service dog

  (this applies only to flight segments scheduled to take eight hours or more) or an emotional support or psychiatric service dog (this applies to flight segments of any length), and you must check in at least one hour prior to our published standard check-in times.

 2. You must provide evidence either at the time of reservation or at the time of check-in at the airport that the accompanying dog is a service dog.  For a service dog other than a dog used as an emotional support or psychiatric service dog, the evidence can be in the form of an identification card, other written documentation, tag or the credible verbal assurance of the owner.

 3. If you will be accompanied by a service dog on a flight segment scheduled to take eight hours or more, you must provide documentation that the dog will not need to relieve itself during the flight or that the dog can relieve itself on the flight in a way that does not create a health or sanitation issue, in which case the documentation should explain the manner in which the dog will relieve itself and how you will manage the dog's waste.  You must bring whatever absorbent or other material is required for this purpose.  We encourage you to obtain a signed certification from the dog’s licensed veterinarian.
 4. If you will be accompanied by an emotional support or psychiatric service dog, you must provide the following two documents:
  1. Relevant documentation that the dog will not need to relieve itself during the flight or that the dog can relieve itself on the flight in a way that does not create a health or sanitation issue, in which case the documentation should explain the manner in which the dog will relieve itself and how you will manage the dog's waste.  You must bring whatever absorbent or other material is required for this purpose.  We encourage you to obtain a signed certification from the dog’s licensed veterinarian.
  2. Signed certification, no older than one year from the date of the scheduled flight, from a licensed mental health professional (such as a psychiatrist, a psychologist, or a licensed clinical social worker), on that professional’s letterhead, stating the following:  (a) you have a mental or emotional disability recognized in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th edition); (b) you need the emotional support or psychiatric service dog as an accommodation for your air travel and/or for activity at your destination; (c) the documentation is being provided by a licensed mental heath professional and the passenger is under the care of such professional; and (d) the date and type of the mental health professional’s license and the State or other jurisdiction in which it was issued.
 5. If you fail to provide the required documentation, your dog will not be allowed to be carried in the passenger cabin. We will carry your dog in the cargo compartment on that flight free of charge, provided you furnish a suitable kennel and that there is space available.
 6. We may need to change your seat location if necessary to ensure that your dog does not obstruct an aisle or other area, such as an exit row, that must remain unobstructed to facilitate an emergency evacuation.
 7. We encourage you to prepare the service dog for the flight by exercising the dog and limiting its fluid intake before the flight.
 8. We recommend the use of a safety harness for the dog for use during take-off, landing, or whenever the “fasten seat belt” sign is illuminated.
 9. It is your responsibility to ensure the dog does not engage in any threatening or disruptive behavior at the gate or on the aircraft, such as growling, snarling, lunging at, or attempting to bite another person.  If your dog engages in such behavior, we may need to place the dog in the cargo compartment, at no additional cost to you, provided you furnish a suitable kennel and there is space available.
 10. It is your responsibility to ensure that your service dog or emotional support or psychiatric service dog has all the documentation necessary to enter your country of destination, including documentation with respect to vaccinations, treatments, and tests.
 11. No animal other than a dog is permitted in the passenger cabin as a service animal or emotional support or psychiatric service animal.

Άρθρο 19: Ερμηνεία

Ο τίτλος κάθε άρθρου των παρόντων Όρων Μεταφοράς παρέχεται μόνο για διευκόλυνση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την ερμηνεία του κειμένου.

Άρθρο 20: Τροποποίηση και αποποίηση ευθύνης

Κανένας εργαζόμενος, πράκτορας ή αντιπρόσωπος του Μεταφορέα δεν διαθέτει την αρμοδιότητα να μεταβάλει, να τροποποιήσει ή να αποποιηθεί την ευθύνη οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων Μεταφοράς.

Όροι Μεταφοράς

Πραγματοποιήσετε λήψη των Όρων Μεταφοράς