Terms & conditions

Информация за авторско право и и търговска марка

Всички материали на настоящия Уебсайт са защитени с авторски права, тъговски марки и/или други права на интелектуална собственост. Тези материали са собственост на QATAR AIRWAYS или се ползват с разрешение от техните собственици или по друг, регламентиран от закона начин. Защитените материали включват, но не се ограничават до: текста, вариациите на търговската марка, изходния код, базата данни, използваното лого, фотографии, изображения, видеоклипове, аудио клипове, дизайн, служебно облекло, и други материали, съдържащи се на настоящия Уебсайт. Всички права са запазени в световен мащаб.

Потребителите могат да теглят, разпечатват или възпроизвеждат части от материалите на QATAR AIRWAYS за тяхно лично ползване, за нетърговско ползване, за удоволствие. Всякакво друго ползване на който и да било материал (в това число, но не само: на фотографии, статии, съобщения за печат, софтуер, коментари, таблици или схеми, видео клипове, лого) от този Уебсайт е строго забранено. Например, такова забранено ползване може да включва извличането, разпространението, пускането в печат, модифицирането, излъчването, продажбата или по друг начин предоставяне на разположение на информацията или материалите от този Уебсайт (под каквато и да било форма) на трети страни. В допълнение на тези ограничения, Вие се съгласявате да се съобразявате с всички уведомления за авторски права, информация или ограничения, съдържащи се в който и да било материал, доступен на този Уебсайт. Неразрешеното ползване на този Уебсайт или на каквато и да било информация или материал, които той съдържа, е незаконно, и като такова, може да доведе, наред с други мерки, до иск за щети и да се смята за престъпление.

Неразрешени действия и незаконна употреба

Приемате да ползвате настоящия Уебсайт едиствено за целите, за които е предвиден. В частност се съгласявате, че няма да правите никакви неразрешени, фалшиви или измамни резервации; че няма да се опитате да попречите на функционирането на настоящия Уебсайт или да изменяте или подправяте данни или софтуер.

Приемате да следвате и спазвате настоящите Условия и всички инструкции и процедури, посочени на настоящия Уебсайт. Разбирате, че неспазването на инструкциите и процедурите може да доведе до нежелано от Вас задължение да закупите продукти или услуги; до лишаването Ви от продукти или услуги; до отказ на достъп до настоящия Уебсайт, продукти или услуги; и до евентуално предприемане на съдебни действия срещу Вас.

Информация за предлаганите на сайта продукти

Настоящият Уебсайт съдържа информация за продукти и услуги, които QATAR AIRWAYS (или трети страни) предлагат (наричана Информация за предлаганите продукти). Информацията за продуктите може да включва информация за бъдещи намерения на QATAR AIRWAYS (напр. данни за дестинации, които планира да обслужва или други продукти/услуги, които възнамерява да въведе) и информация за настоящи продукти (напр. разписание на полети, наличност по полети, цени на билети, конкурси, игри с печалби). Информацията за продуктите е да Ви помогне да научите повече за услугите на QATAR AIRWAYS и да улесни достъпа Ви до тези услуги.

Дарения

Qatar Airways може да предостави възможност на ползвателите на уебсайта да направят парично дарение на предварително подбрани благотворителни организации с нестопанска цел. Даренията, събрани чрез този сайт, се прехвърлят директно на съответната благотворителна организация, поради което дарените суми не подлежат на възстановяване дори в случай че сумата от закупения самолетен билет бъде възстановена.

Плащане с кредитна карта

Ако закупите билет с кредитна карта на qatarairways.com, QATAR AIRWAYS може да изиска при определени случаи, считани за рискови по отношение на използваната карта или направеното плащане, от притежателя на кредитната карта допълнителна проверка и потвърждение, изразяваща се в попълването и изпращането на онлайн форма или директно в офис на авиокомпанията, или на летището по време на регистрацията за полет. QATAR AIRWAYS си запазва правото да откаже достъп до борда или да изиска плащането отново (в брой или с друга карта) ако картата, използвана за закупуване на билетите, не може да бъде представена от картодържателя при регистрацията за полет или при получаване на билетите, или в случай че банката издател откаже или задържи плащането към авиокомпанията. Данните за кредитната карта се съхраняват в защитена среда и се прехвърлят чрез международно приета система. Приемаме пет основни вида кредитни карти: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club and UATP.

Отказ от отговорност и ограничения на отговорността

  1. Въпреки че информацията за продуктите и всички други материали на Уебсайта се предоставят добросъвестно, използвайки настящия Уебсайт, Вие се съгласявате и приемате, че QATAR AIRWAYS не представлява, гарантира или претендира за точността на Информацията за продуктите или който и да било друг материал на този Уебсайт. Приемате, че Информацията за продуктите и материалите на Уебсайта в никакъв случай не представляват съвет или препоръка към Вас.
  2. QATAR AIRWAYS отхвърля вякакви подразбиращи се гаранции по отношение на използването от Ваша страна на Уебсайта и информацията, продуктите и услугите, съдържащи се в него. До максималната степен, позволена от закона, цялата информация на настоящия Уебсайт се предоставя без никаква гаранция (нито изрична, нито подразбираща се по закон или друга) или каквито и да било подразбиращи се условия, в това число, но не само всякакви гаранции и подразбиращи се условия за задоволително качество, пригодност за конкретно предназначение или ненарушаване на правата на трети страни.
  3. Използвайки настоящия Уебсайт, Вие приемате, че QATAR AIRWAYS не носи отговорност към Вас за каквито и да било преки, косвени, последващи или други загуби, произтичащи от ползването или неползването на на информацията, продуктите или услугите, съдържащи се на настоящия Уебсайт. Изключенията и ограниченията, съдържащи се в настоящите Условия, се прилагат до максималната степен, позволена от закона.
  4. QATAR AIRWAYS не гарантира, че използването на настоящия Уебсайт ще бъде съвместимо с всички видове хардуер и софтуер, които посетителите на настоящия Уебсайт използват.
  5. Освен, както е посочено в клауза 6, QATAR AIRWAYS не носи никаква отговорност към Вас, независимо дали по договор, за закононарушение, включително небрежност, за нарушение на законово задължение, за обезщетение или по друг начин за каквито и да било наранявания, смърт, щета, преки, косвени и последващи загуби (като и трите термина включват без ограничение чисто икономически загуби, пропуснати ползи, загуба на бизнес, загуба на клиетни и сходни загуби), по какъвто и да било начин произтекли от или във връзка с използването на настоящия Уебсайт или ползването, достъпа, изтеглянето или уповаването на информация или други материали, съдържащи се на настоящия Уебсайт, включително, но не само в резултат на компютърен вирус.
  6. Настоящите Условия не изключват отговорността (ако такава съществува) на QATAR AIRWAYS към Вас за лично нараняване или смърт, произтичаща от небрежност, измама или друго нарушение от страна на Qatar Airways, за които би било незаконно QATAR AIRWAYS да отхвърли или да се опита да отхвърли отговорността от себе си.
  7. В съответствие с клауза 6, цялата отговорност на QATAR AIRWAYS по отношение на въпроси, или серия от въпроси, произтичащи от или във връзка с предоставянето от страна на QATAR AIRWAYS на настоящия Уебсайт, на всичко, намиращо се на него и на всякакви услуги, предлагани от QATAR AIRWAYS, във всички случаи ще се ограничи до общо до USD 1,000 за всяко събитие или за серия от свързани събития.
  8. Ще дължите обезщетение на QATAR AIRWAYS и нейните лицензодатели„ както и следва да пазите същите от загуби, щети, искове и разходи (в това число юридически разходи) нанесени на или претърпени от QATAR AIRWAYS и/или нейните лицензодатели в резултат на това, че сте нарушили някое от настоящите Условия.

Изменения на Условията

Настоящите Условия и/или друга информация, предоставена на този Уебсайт, могат да бъдат актуализирани, допълвани, изменяни или премахвани от QATAR AIRWAYS по всяко време без предизвестие към Вас. Препоръчваме да препрочитате настоящите Условия всеки път, когато посещавате Уебсайта и да се уверите, че сте прегледали всички свързани с Вас документи всеки път, когато използвате Уебсайта. Използвайки настоящия Уебсайт, Вие се съгласявате да се ръководите от от последната версия на тези документи.

Общи условия за превоз

Настоящите Условия се отнасят до ползването на този Уебсайт. За Условията за превоз, същите не са приложими. Моля, прочетете нашите Общи условия за превоз за информация относно Условията за превоз на пътници, в това число ограничения за багаж и други.

Разни

Настоящите Уловия (включително Политиката за сигурност и поверителност на данните съдържат всички условия, свързани с използването на настоящия Уебсайт. Настоящите Условия заместват всички предишни договори, споразумения, условия, подразбиращи се от закона и договорки между страните, независимо дали писмени, устни или други. Смята се че разбирате и приемате тези Условия, след като използвате този уебсайт.

Ако някоя част от тези Условия бъде счетена от съд, трибунал, административен орган или друг компетентен юридически орган за незаконна, недействителна или неприложима, тогава тази клауза ще бъде, до необходимата степен, отделена от Условията и ще бъде неефективна без, доколкото е възможно, да се променят други части от настоящите Условия и това няма да засегне други разпоредби в Условията, които остават в пълна сила и действие.

Не може да съществува отмяна на клауза, разпоредба или условие от настоящите Условия, освен ако такава отмяна не бъде оторизирана писмено и подписана от страна, разрешаваща тази отмяна.

Условията на настоящия Уебсайт и съдържащите се в него материали се уреждат и тълкуват в съответствие със законодателството на Англия и Уелс. Английските съдилища имат изключителната компетенция да се произнасят по всякакви спорове, които могат да възникнат. Приемате, че QATAR AIRWAYS си запазва правото да предяви иск към Вас във всяка страна, в която сметне за уместно.

Ако имате въпроси относно Уебсайта на QATAR AIRWAYS или нашите условия за ползване, моля свържете се с:

Qatar Airways Group
Qatar Airways Tower
P.O. Box: 22550
Doha, Qatar

websupport@qatarairways.com.qa